Spojené infodni GRANTY PRE SAMOSPRÁVU mieria na východ Slovenska, do Prešova a Košíc

V utorok (15. mája 2018) a v stredu (16. mája 2018) sa uskutočnia ďalšie dva zo série štyroch spojených infodní GRANTY PRE SAMOSPRÁVU v regiónoch Slovenska, v rámci ktorých sa predstaví až dvanásť finančných mechanizmov. Ich dejiskom bude Prešovská univerzita (Ul. 17. novembra 15) a Magistrát mesta Košice (Trieda SNP 48/A). Organizátormi sú Európsky kontaktný bod a Medzinárodný vyšehradský fond a aktívnu súčinnosť na tomto projekte poskytlo aj Združenie miest a obcí Slovenska (ďalej len ZMOS) a informačná sieť Europe Direct v regiónoch koordinovaná Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.

Hlavným cieľom spojených infodní je pomôcť mestám o obciam získať komplexnejší prehlaď o európskych grantoch na podporu medzinárodnej spolupráce a to na jednom miesto a v rámci jedného dňa. „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo prepojiť až dvanásť finančných mechanizmov. To, že na Slovensku niečo podobné chýbalo, nám potvrdila reakcia predstaviteľov oslovených mechanizmov pôsobiacich na Slovensku. Navyše, keď sme zverejnili pozvánky, ohlásili sa nám ďalšie tri programy so záujmom o prezentáciu,“ hovorí na margo spolupráce Želmíra Gerová, vedúca kancelárie Európskeho kontaktného bodu na Slovensku (ďalej len EKB).

V rámci spojených infodní sa predstavia Vyšehradské granty, Granty EHP a Nórska, komunitárne programy EÚ: Európa pre občanov, Erasmus+ a programy nadnárodnej spolupráce: INTERREG Stredná Európa,  INTERREG Dunajský nadnárodný program a programy cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Fond mikroprojektov INTERREG V-A Poľsko-Slovensko, ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina, INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika, Fond malých projektov INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika, ale aj spoločná európska iniciatíva Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 a Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy. Vďaka nim si môžu mestá a obce navýšiť svoje rozpočty a poskytovať tak kvalitnejšie služby svojim obyvateľom.


Spojené infodni sú organizované po vzore Českej republiky, kde bežia úspešne už niekoľko rokov a pravidelne sa ich zúčastňuje aj Medzinárodný vyšehradský fond. „Logicky preto, iniciatíva vzišla od nás,“ vysvetľuje na margo zrodu projektu Michal Pavlík, manažér pre vzťahy s verejnosťou tejto inštitúcie a pokračuje „Hlavným organizátorom podujatia v Česku je tamojší Úrad vlády, ktorého súčasťou je aj kontaktný bod pre program Európa pre občanov. Preto moje prvé kroky viedli do slovenského Európskeho kontaktného bodu, ktoré sa organizácie spojených infodní nadšene chopilo.“  

Európsky kontaktný bod ďalej oslovil ZMOS, ktorý podporil infodni nielen komunikačne, ale odporučil ďalšie finančné mechanizmy, ktoré by z ich pohľadu mohli byť pre mestá a obce relevantné pri plnení si dlhodobých cieľov a zúčastnil sa na rokovaniach s nimi. Druhým spoluorganizátorom spojených infodní je informačná sieť Europe Direct, ktorá pomohla so zabezpečením priestorov spolu s premietacou technikou a občerstvenia pre účastníkov v regiónoch. Konkrétne sa jedná o Európske dokumentačné centrum Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Europe Direct Prešov, Europe Direct Košice a Europe Direct Trenčín.    

Prvý zo série infodní už prebehol a to v Banskej Bystrici. Zaznamenal úspech nielen u jeho účastníkov ale pochvaľovali si ho najmä prednášajúci. Spoločná prezentácia nám dáva priestor na oslovenie cieľovej skupiny, ktorá by na naše podujatie inak neprišla, ale aj na porovnanie sa s podobnými grantovými programami a vzájomnú výmenu skúseností, povedal na margo banskobystrického podujatia jeden z jeho prezentujúcich, JE František Kašický, osobitý veľvyslanec pre granty finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len EHP), nórskeho finančného mechanizmu a švajčiarskeho finančného mechanizmu a dodáva „spojené infodni ku grantovým možnostiam pokladáme za významný pilot v oblasti rozšírenia informačných kapacít samospráv a pevne veríme, že bude pokračovať aj v budúcich rokoch.“  

V Prešove a Košiciach bude program prebiehať od 9. do 16. hodiny a predstavia sa: granty EHP a Nórska, vyšehradské granty, Európa pre občanov, Erasmus+, programy nadnárodnej spolupráce Dunaj a Stredná Európa a programy cezhraničnej spolupráce Fond mikroprojektov Interreg V-A Poľsko-Slovensko, ENI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina, Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko a v skratke aj európske štrukturálne a investičné fondy. Medzi prezentujúcimi budú napr. aj JE František Kašický – vyššie citovaný osobitý veľvyslanec pre granty EHP, Nórska a Švajčiarska a Adam Kamenský, ktorý pricestuje až zo vzdialenej Budapešti, kde pôsobí na technickom sekretariáte programu cezhraničnej spolupráce ENI. Z domácich sa predstavia v Prešove: Matúš Žac z Europe Direct Prešov, Jana Kičurová a Kamil Štoffa z VÚC Prešov. V Košiciach to budú: Štefan Zachariáš a Erényi Tunde z VÚC Košice.  

Európsky kontaktný bod (EKB) je informačno-konzultačným miestom pre  program Európa pre občanov. Konzultuje budúce projekty so žiadateľmi o grant. Funkciu kontaktného bodu pre program na Slovensku plní okrem iných úloh Národné osvetové centrum. Európsky kontaktný bod je súčasťou siete 33 podobných kancelárií v 29 krajinách Európy. Od roku 2014 do súčasnosti zorganizovalo EKB 76 informačných stretnutí o programe, ktorých sa zúčastnilo 1993 zamestnancov obcí, miest, neziskových organizácií, slovenských univerzít a ministerstiev, ako aj agentúr a živnostníkov, ktorí sa živia písaním projektov.

Program Európa pre občanov podporuje projekty medzinárodných stretnutí družobných miest a obcí, budovanie sietí medzi takýmito mestami, či obcami, projekty občianskej spoločnosti a projekty zachytávajúce pamäť žijúcich na udalosti 20. a 21. storočia. Je najmenším programom tzv. komunitárnych programov EÚ akými sú známejšie Erasmus+ a Kreatívna Európa. Program je riadený Európskou komisiou prostredníctvom jej výkonnej agentúry EACEA. Podané projekty sa hodnotia priamo z „Bruselu“ . Financovanie prebieha na základe tzv. paušálov jednotných pre celú Európu.

Medzinárodný vyšehradský fond je jedinou inštitucionalizovanou formou vzájomnej spolupráce krajín V4, ktorého zriadenie schválili predsedovia vlád krajín vyšehradskej skupiny na summite 14. mája 1999 v Bratislave. Hlavným poslaním a cieľom fondu je podporovať spoluprácu medzi obyvateľmi regiónu a prispievať k rozvoju občianskej spoločnosti. Z prostriedkov fondu sú financované spoločné projekty v oblasti kultúry, vedy, výskumu, vzdelávania, výmeny umelcov a mladých ľudí, či projekty na podporu cezhraničnej spolupráce a rozvoja cestovného ruchu, ako aj individuálne štipendiá a umelecké rezidencie. Okrem členských príspevkov fond disponuje od roku 2012 aj príspevkami od externých donorov, ku ktorým patrí Holandsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taiwan či USA.

Pre viac informácií kontaktujte:

Želmíra Gerová, e-mail: zelmira.gerova@nocka.sk; Tel.: 0903 450 401, Adresa: Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 81234 Bratislava
Michal Pavlík, e-mail: pavlik@visegradfund.org, Tel.:  0948 270 926, Adresa: Hviezdoslavovo nám. 9, 811 02 Bratislava

Autor/zdroj: Európsky kontaktný bod
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 14.05.2018 11:30
Upravené: 28.12.2021 11:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001