Pracovné rokovanie k akčnému plánu najmenej rozvinutého okresu Košice - okolie

V utorok 17. apríla 2018 na základe pozvania Okresného úradu Košice okolie sa na obecnom úrade v Čani uskutočnilo  pracovné stretnutie zamerané na najmenej rozvinutý okres Košice okolie.

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia miest a obcí, neziskových organizácii, miestnych akčných skupín, podnikatelia a odborníci z Odboru regionálneho rozvoja územného plánovania a životného prostredia Úradu Košického samosprávneho kraja. Predmetom rokovania bolo informovanie a nastavenie hlavných procesov spojených s prípravou a vypracovaním akčného plánu najmenej rozvinutého okresu, do ktorého od konca januára spadá podľa zákona o podpore NRO už aj okres Košice – okolie.


Pracovné stretnutie otvorila prednostka Okresného úradu Košice okolie Dr. Denisa Vargová Lukáčová, ktorá následne odovzdala slovo vedúcej Odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia. V rámci prezentácie vedúcej odboru sa predstavila problematika akčných plánov, rámce, ktoré je potrebné nasledovať, prioritné oblasti a harmonogram postupu prác na nasledujúce obdobie. Za Ú KSK boli predstavení kolegovia, ktorí budú zodpovední za koordináciu procesov počas tvorby akčného plánu. Vedúca vyzvala prítomných partnerov k aktívnej a intenzívnej spolupráci na akčnom pláne a predkladania projektov a projektových zámerov spojených s tvorbou udržateľných pracovných miest v okrese Košice -okolie.

Následne odovzdala slovo Martinovi Mojžišovi vedúcemu Informačno-poradenského centra pri Košickom samosprávnom kraji. Pán Mojžiš poskytol aktuálne informácie o výzvach špecificky zameraných na NRO – okresy a ponúkol spoluprácu a poradenstvo pri jednotlivých výzvach a pri spracovaní a implementovaní žiadostí.


Po ukončení vstupných prezentácii  bola otvorená diskusia k prioritným oblastiam a oprávnenosti projektov, ktoré môžu byť podporené. Pani prednostka tlmočila informáciu ohľadom návštevy odborníkov z Úradu vlády Slovenskej republiky, zo Sekcie regionálneho rozvoja, ktorá by sa mala konať koncom nasledujúceho týždňa.  Predstaviť sa má nová metodika a obsahové zameranie akčného plánu. Podľa nej spracovatelia do dvoch mesiacov vypracujú návrh akčného plánu s identifikovanými projektmi. Akčný plán pre najmenej rozvinutý okres Košice okolie musí schváliť Rada pre NRO a potom cez interné a medzirezortné pripomienkové konanie sa pristúpi k schváleniu na úrovni Vlády SR. Informácie o aktuálnom dianí a procesoch spojených s AP NRO Košice –okolie budú zverejnené na web stránke ÚKSK a OÚ Košice okolie.

Výzvy z európskych štrukturálnych a  investičných fondov pre NRO

Akčný plán NRO Košice - okolie

Autor/zdroj: Peter Ťapák
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 18.04.2018 16:00
Upravené: 28.12.2021 11:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001