V Košiciach pribudne Univerzitná veterinárna nemocnica

K doterajším pracoviskám Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach pribudne výnimočný projekt - Univerzitná veterinárna nemocnica. Slávnostne ju otvoria v piatok 24. februára 2017.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach už od svojho založenia v roku 1949 je prvou a jedinou vysokou školou pre veterinárske vzdelávanie a jednou z dvoch poskytujúcich štúdium farmácie. Celé desaťročia budovania pôvodne Vysokej školy veterinárskej v Košiciach boli naplnené náročnou prácou, lebo ústavy a kliniky novozaloženej školy bolo treba budovať priestorovo, materiálno-technicky i personálne. V týchto dňoch k doterajším pracoviskám UVLF pribudne výnimočný projekt - Univerzitná veterinárna nemocnica, ktorú slávnostne otvoria v piatok 24. februára 2017 o 10:00 hod. v aule UVLF.

Vysokošpecializovaná nemocnica je ako jediná na Slovensku vybavená napr. unikátnymi inkubátormi pre malé zvieratá či špeciálnym laminárnym boxom na prípravu liekov pre onkologických pacientov. Výrazne prispeje k zlepšeniu kvality výučby našich i zahraničných študentov i dostupnosti služieb pre klientov.

Univerzitná veterinárna nemocnica je súčasťou medicínskeho Univerzitného vedeckého parku v Košiciach (UVP MediPark Košice). Projekt MediPark bol financovaný cez Operačný program Výskum a vývoj prostredníctvom riadiaceho orgánu MŠVVaŠ SR. Projekt realizovala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako hlavný partner a partneri: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Technická univerzita v Košiciach a Neurobiologický ústav SAV v Košiciach.

Strategickým cieľom projektu bolo vybudovanie UVP MediPark ako špičkového národného a medzinárodného centra pre aplikovaný výskum a vývoj a transfer jeho výsledkov do praxe v oblasti medicíny. Projekt sa začal realizovať v júli 2013, samotná budova Univerzitnej veterinárnej nemocnice bola postavená v priebehu roka 2015. V nasledujúcom období bola budova vybavená zdravotníckou technológiou a ostatným zariadením a vybavením.

Celkové náklady na realizáciu stavby, zdravotnícku technológiu, IKT, zariadenie a vybavenie dosiahli takmer 7 miliónov eur. Finančné krytie výstavby bolo z projektu „Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark Košice), zo zdrojov EÚ – Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF).

UVLF v Košiciach je jedinou vysokou školou pre veterinárske vzdelávanie na Slovensku a jednou z dvoch poskytujúcou štúdium farmácie. Univerzita úspešne prešla nielen národnou akreditáciou, ale v roku 2016 bola zahraničnými odborníkmi z Európskej asociácie inštitúcií pre veterinárne vzdelávanie opäť medzinárodne evalvovaná a dokonca aj akreditovaná, čím sa zaradila medzi 12 TOP európskych veterinárskych vysokých škôl z celkového počtu 96. Veterinárska medicína a farmácia patria medzi tzv. regulované povolania, ktorých štúdium zodpovedá požiadavkám smernice Európskej únie. UVLF v Košiciach spĺňa požadované normy EÚ a diplom vydávaný univerzitou je akceptovaný v krajinách EÚ.

Univerzita má viac ako 2 000 študentov, z toho vyše 250 študentov zo zahraničia, ktorí už od roku 1991 prichádzajú na univerzitu študovať veterinárnu medicínu v anglickom jazyku najmä z Nórska, Švédska, Írska, Veľkej Británie, Grécka, Cypru, Malty, Islandu, Izraela, Rakúska, Fínska, Francúzska, Kanady, Hongkongu i USA.

Významným výsledkom v oblasti medzinárodnej spolupráce je vytvorenie a podpísanie medzinárodnej zmluvy o spolupráci medzi UVLF v Košiciach a NORD University v Bodø, Nórsko. Vytvorený spoločný bakalársky študijný program pre získanie spoločného titulu Bachelor degree in Animal Science (bakalár vied o živočíchoch) zodpovedá normám vzdelávacieho výboru EAEVE v zmysle nariadenia 2005/36. Tento program je prvým spoločným študijným programom, ktorého výučba v anglickom jazyku sa realizuje od akademického roku 2010/2011. UVLF bola prvá na Slovensku s akreditáciou spoločného študijného programu pre pregraduálne štúdium so zahraničnou univerzitou.

UVLF zvyšuje svoju medzinárodnú akceptáciu. Od apríla 2016 je plným členom Európskej asociácie univerzít EUA a Európskej asociácie farmaceutických fakúlt EAFP. Aktívne sa zapája a intenzívne rozvíja medzinárodné aktivity v oblasti veterinárskeho vzdelávania z národného i medzinárodného hľadiska. Spolupráca s inými vysokými školami bola doteraz realizovaná v rámci aktívneho členstva univerzity v nasledovných svetových, európskych a národných združeniach: Svetová organizácia veterinárnych lekárov, Európske združenie inštitúcií pre veterinárne vzdelávanie, Európska výmenná sieť veterinárnych študentov a zamestnancov, Európsko-stredomorská spoločnosť pre ochranu voľne žijúcej fauny, Združenie univerzít vyšehradského regiónu, Združenie univerzít Karpatského regiónu a Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu.

Individuálnymi plnými členmi je aj 15 významných slovenských vysokých škôl. UVLF v Košiciach požiadala o členstvo v januári 2016. Po pozitívnom vyhodnotení všetkých vstupných dokumentov a hlasovaní v rade EUA bolo univerzite dňa 6. apríla 2016 udelené plné individuálne členstvo, a takto sa zaradila medzi popredné európske vysoké školy, čím sa rozširujú možnosti partnerstva a zapájania sa do sietí v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií. Od toho dátumu môže univerzita používať logo EUA member. Viac informácii nájdete na www.eua.be.

Študijný program farmácia je neoddeliteľnou súčasťou univerzity. S cieľom etablovať sa v európskom farmaceutickom školstve bola v tézach kandidátky na rektora a následne v aktualizácii dlhodobého zámeru UVLF v Košiciach v roku 2015 uvedená úloha získať členstvo v Európskej asociácii farmaceutických fakúlt. Získaním členstva v týchto dvoch významných európskych asociáciách sa univerzita môže realizovať v celoeurópskom meradle, a to nie len v oblasti veterinárnej medicíny, ale stáva sa aj aktívnym účastníkom celoeurópskeho vzdelávacieho a vedeckého procesu.

Autor/zdroj: PhDr. Ľudmila Kundríková, kancelárka UVLF
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 15.02.2017 10:00
Upravené: 28.12.2021 10:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001