Tvorili akčný plán pre okres Gelnica

Akčný plán pre najmenej rozvinutý okres Gelnica dotvárali na pracovnom stretnutí zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), EZUS Via Carpatia, okresu Gelnica a Úradu vlády SR. Analyzovali stav prípravy akčného plánu okresu Gelnica a definovali úlohy, ktoré je potrebné zabezpečiť.

Okres Gelnica je jedným z pätnástich okresov,  ktorý je zaradený do programu rozvoja najmenej rozvinutých okresov (NRO), pre ktoré platí zvýhodnený režim. Cieľom je znižovanie  rozdielov medzi jednotlivými okresmi Slovenska. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ho zaradilo do zoznamu najmenej rozvinutých okresov s platnosťou od 30.6.2017.

Prvé stretnutie pracovnej skupiny za účelom tvorby Akčného plánu pre okres Gelnica sa konalo 11. júla 2017 v Gelnici. Všetky ďalšie pracovné stretnutia k spracovaniu AP sa konali v okrese Gelnica, v Richnave, v Margecanoch, v Prakovciach.  24. novembra 2017 sa uskutočnilo stretnutie na Úrade Košického samosprávneho kraja, kde už pripravený dokument označil splnomocnenec vlády pre menej rozvinuté okresy Anton Marcinčin za kvalitne spracovaný. „Je dôležité, aby sa okres Gelnica cítil ako vlastník akčného plánu (AP), pretože tento okres ho bude realizovať. Dokument je potrebné ešte prispôsobiť platnej a pripravovanej legislatíve, aby sa konkrétne kroky dali aj zrealizovať.“  Akčný plán má byť predložený vláde do konca marca 2018, pre okres Gelnica však už začali platiť mnohé nástroje pre najmenej rozvinuté okresy, ako napr. investičné stimuly a zvýhodnenia pri čerpaní európskych štrukturálnych investičných fondov.

Na stretnutí hovorili prítomní o hospodárskom, sociálnom a environmentálnom stave okresu Gelnica, zhodnotili rozvojový  potenciál okresu. Rozvoj okresu Gelnica je postavený predovšetkým na:

- rozvoji malého a stredného podnikania,

- využití existujúceho prírodného potenciálu v oblasti lesného a drevospracujúceho hospodárstva,

- rozvoji tradícií v oblasti  poľnohospodárskej a potravinárskej výroby a jej vysokej ekologickej kvalite,

- rozvoji ľudských zdrojov,

- zlepšovaní podmienok pre život,

- využívaní historicko-pamiatkových  a prírodných daností územia,

- na rozvoj cestovného ruchu.

K základným výzvam Akčného plánu patrí zníženie vysokej nezamestnanosti v okrese, ktoré je spôsobené predovšetkým:

nedostatočnou alebo nízkou kvalifikáciou ľudí, ktorí sú dlhodobo bez zamestnania,

vysokou mierou osobnej zadlženosti, ktorá vedie nezamestnaných k preferencii neformálnej práce, namiesto uplatnenia sa na formálnom trhu práce.

Strategickým cieľom AP je do roku 2022 podporiť rast zamestnanosti a vytvoriť podmienky pre tvorbu nových pracovných miest prostredníctvom zvyšovania  kvality a atraktivity okresu Gelnica využitím prírodného, kultúrneho a ľudského potenciálu územia, dobudovaním infraštruktúry, rozvojom podnikateľského prostredia   a zabezpečením informovanosti obyvateľov okresu.

Zvýhodnenia, ktoré pre okres Gelnica vyplývajú z jeho zaradenia medzi NRO, sa v rámci opatrení smerujúcich k zníženiu miery nezamestnanosti  budú popri podpore tvorby pracovných miest sústrediť aj na úzko súvisiacu podporu vzdelávania, podnikania, pôdohospodárstva, cestovného ruchu, sociálnych podnikov, terénnej práce, bytovej výstavby a životného prostredia.

V polovici decembra by  AP okresu Gelnica mal byť odovzdaný Úradu vlády  SR na ďalšie  legislatívne konanie.  

 

 

 

Autor/zdroj: Katarína Jantošovičová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 27.11.2017 15:00
Upravené: 28.12.2021 11:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001