Súťaž inovatívnych riešení: „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“

Ak máte nápad, ktorý chcete ďalej rozvíjať, alebo je váš projekt v štádiu, kedy je pripravený na rýchly rast a potrebujete na to vhodné podmienky, určite sa prihláste do súťaže inovatívnych nápadov, projektov a podnikateľských riešení, ktorú vyhlasuje Startup centrum Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Prihlášky do 5. kola súťaže je možné zasielať do 14. marca 2017.

Banner Startup centra TUKEZáujem o startupy vo svete v posledných rokoch prudko rastie a samotný termín sa stal synonymom nielen pre inovatívny spôsob podnikania a pre tvorbu nových kvalitných pracovných miest, ktoré startupy prinášajú na trh práce, ale aj pre spoločenské a ekonomické naplnenie záujmov nastupujúcej mladej generácie.

Technická univerzita v Košiciach patrí k lídrom v oblasti inžiniersky orientovaného vzdelávania na Slovensku, s výraznými záujmom o inovatívne prístupy, o vybudovanie ekosystému inovatívneho podnikania a transferu technológií. Prelomovým sa pre TUKE stal rok 2014 – kedy boli naštartované aktivity v oblasti podpory startupov iniciované TUKE. Na základe iniciatívy TUKE bolo v apríli 2014 otvorené Startup centrum TUKE. Startup centrum TUKE je organizačná štruktúra, ktorá vznikla v rámci Univerzitného centra inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT).

Cieľom Startup centra TUKE je vytvoriť v motivačné prostredie - „naštartovať“ proces, ktorý podporí nielen študentov TUKE, ale aj záujemcov z regiónu – pri realizácií ich inovatívnych myšlienok a pomôže premeniť myšlienku do komerčne využiteľného produktu alebo služby. Zámerom nie je úzka špecializácia na vybranú oblasť, ale predovšetkým spájať ľudí, myšlienky, názory a skúseností z rôznych vedných a podnikateľských oblastí, a tak zabezpečiť multidisciplinaritu a vhodné prostredie pre všeobecný rozvoj a úspech účastníkov centra.

TUKE má ambíciu prostredníctvom takýchto aktivít výrazne podporiť inovatívne projekty kvalitným odborným poradenstvom, ako aj svojou špičkovou výskumnou infraštruktúrou. Výhodou Startup centra TUKE je spojenie kvalitnej infraštruktúry s expertnou podporou. Experti TUKE sú schopní naplno pomôcť rozvinúť potenciál danej myšlienky a pretransformovať výsledky pôsobenia v Startup centre TUKE do hospodárskej praxe.

Za krátke obdobie dvoch rokov svojej činnosti, získalo centrum dobré meno organizáciou aktivít na podporu startupov a stalo sa významným elementom inovačného potenciálu regiónu s celoslovenským dopadom. Startup centrum TUKE ponúka startupom podporu v rôznej podobe, podľa ich aktuálnych potrieb. Jedná sa predovšetkým o možnosť pre vybrané startupy využívať bezplatne nielen priestory v Startup centre, ale aj potrebné výskumno-vývojové kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení na univerzite. Ďalej tiež pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov ako aj expertnú a mentorskú podporu. Výber startupov do Startup centra je realizovaný prostredníctvom súťaže inovatívnych nápadov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“, organizovanej TUKE min. 1x za rok.

Ako sa prihlásiť do súťaže?

Od roku 2014 sa do súťaže sa zapojilo viac ako 40 inovatívnych projektov a celkovo 25 perspektívnych startupov získalo možnosť absolvovať 6 mesačný pred-inkubačný pobyt. Patria medzi ne napríklad CropTech – víťazi Startup awards (v kategórii „Spoločnosť“), Fitliner Training – finalisti súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2016, VIZUALIZACKY – víťazi súťaže Business Idea 2014 Tatra banky, Chargebrella – víťazi Business Idea 2016, EFEOS – semifinalisti celosvetového kola súťaže Creative Business Cup a mnohé ďalšie. Viacerým z nich sa počas pôsobenia v Startup centre TUKE podarilo získať podporu investorov a uviesť na trh viacero úspešných produktov v oblasti softérových, aj hardvérových riešení. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke www.startupcentrum.tuke. Pre prihlásenie sa do súťaže je potrebné vyplniť online formulár, ktorý nájdete v časti Ako sa zapojiť.

V ostatnom kole súťaže sa v závere predstavilo 10 súťažných tímov, ktoré tvorili mimoriadne pestrú zmes inovatívnych nápadov a ľudí: „Sme veľmi radi, že naša súťaž má široký záber a oslovuje ľudí od študentov stredných škôl, až po odborníkov pôsobiacich na akademickej pôde. Je našou snahou, aby Startup centrum TUKE bolo vnímané ako otvorený priestor pre rozvoj inovatívnych myšlienok bez ohľadu na vek, profesijnú prax alebo zameranie“, povedal riaditeľ Univerzitného centra inovácií, transferu technológií a ochrany dušeného vlastníctva (UCITT), doc. Ing. František Jakab, PhD.

Startupy s podporou Košického samosprávneho kraja

Aj Košický samosprávny kraj bude v rokoch 2017 – 2019 podporovať Startup centrum Technickej univerzity Košice. Definitívne rozhodnutie poslancov zastupiteľstva padne v pondelok 20. februára 2017. Viac  tu.

„V našom kraji je žiaduce stavať a rozvíjať trvalo udržateľnú ekonomiku a zamestnanosť s našimi partnermi na dvoch pilieroch - na priťahovaní nových domácich a zahraničných produktívnych investícií do kraja a na rozvoji a kultivovaní domáceho podnikateľského inovačného ekosystému s jej čoraz dôležitejšou súčasťou – Košice Startup Hub. Cieľovou skupinou, ktorú plánujeme osloviť a pracovať s nimi, budú kreatívni ľudia z akademického, podnikateľského, študentského ale i verejného prostredia, ktorí majú inovatívny nápad chcú ho testovať a rozvinúť v Košickom kraji. Našou ambíciou je identifikovať a podporiť ročne 5 – 10 úspešných startupov v testovacom roku 2017 a 2018,“ hovorí Peter Ťapák, vedúci referátu regionálneho rozvoja a plánovania Košického samosprávneho kraja.

Startup je subjekt z akéhokoľvek odvetvia, ktorý vyvíja určitý produkt alebo služby, ktoré sú v danom mieste, príp. čase jedinečné. Pokúša sa riešiť určitý problém jedinečným inovatívnym spôsobom. Má potenciál rýchleho rastu z hľadiska príjmov počtu zákazníkov. Vyznačuje sa tým, že hlavnú úlohu v podnikaní hrajú sami zakladatelia. Pre svoj ďalší rast potrebuje investície.

Banner Startup centra TUKE

Autor/zdroj: Katarína Jantošovičová/Lucia Galliková, TUKE- UCITT
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 15.02.2017 09:00
Upravené: 28.12.2021 10:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001