Štart k vypracovaniu akčných plánov okresov Gelnica a Košice - okolie

Úrad vládneho splnomocnenca pre podporu najmenej rozvinutých okresov (NRO) v úzkej spolupráci s Košickým samosprávnym krajom (KSK) a okresnými úradmi Košice okolie a Gelnica 11. a 12. júla 2017 na samostatných pracovných stretnutiach začal prípravu nových akčných plánov.

Tieto aktivity súvisia s novelizáciou zákona č. 336/2015 o podpore najmenej rozvinutých okresov s cieľom umožniť podporu ďalším menej rozvinutým okresom. Návrh novely zákona predpokladá, že medzi nové NRO bude patriť aj okres Košice - okolie a okres Gelnica, ktorých akčné plány by sa realizovali v rokoch 2018 - 2022. V Košickom kraji bude potom celkovo päť okresov, ktoré budú podporované vládou SR.

Pri príprave a realizácii akčných plánov okresov Sobrance, Trebišov a Rožňava Úrad vládneho splnomocnenca pre podporu najmenej rozvinutých okresov spolu s KSK identifikovali niekoľko oblastí, kde je úzka spolupráca prospešná a nevyhnutná. Odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia Úradu KSK sa z tohto dôvodu od začiatku aktívne zapojil do prípravy akčných plánov v okrese Košice - okolie a Gelnica, aby pomohol jednak organizačne a jednak obsahovo naformulovať akčné plány oboch okresov.

Príprava akčných plánov je niekoľkomesačný intenzívny plánovací proces, do ktorého budú zapojení aktívni partneri z verejného, podnikateľského a neziskového sektora. Ich úlohou bude spolu s expertmi vládneho splnomocnenca a s odborníkmi z odborov regionálneho rozvoja, školstva a kultúry Úradu KSK vytvoriť kľúčové agendy v oblastiach ako napríklad sociálne a obecné podniky, poľnohospodárstvo, životné prostredie, vzdelávanie, komunitná energetika a sociálna inklúzia. Projektové zámery, ktoré vzniknú, budú mať za hlavný cieľ posilniť zamestnanosť v okresoch, posilniť technické vzdelávanie prepojené s trhom práce, zlepšiť podnikateľské prostredie a uplatnenie mladých na trhu práce spolu s marginalizovanými skupinami.

Na oboch stretnutiach v Gelnici a v Košiciach sa na stretnutí zišlo vyše 40 zástupcov verejného, podnikateľského života a expertná skupina splnomocnenca v zastúpení Štefan Chudoba, Vladimír Ledecký, Katarína Smatanová, Michal Lukša, Juraj Zámkovský, Zuzana Kumanová, Ján Pokrivčák a Iveta Niňajová.

V rámci trojhodinovej pracovnej diskusie sa spoločne načrtli hlavné problémy a príležitosti vrátane ľudských zdrojov, ktoré v okresoch sú. Experti vládneho splnomocnenca vysvetlili mechanizmy tvorby projektových zámerov, celkovú koordinácia a finančné nástroje, ktorými sa budú realizovať projektové zámery.

Diskusia a prvé skúsenosti z iných menej rozvinutých okresov potvrdili, že aj s malými financiami sa dajú robiť dobré výsledky pre občanov v okresoch. Treba však k tomu odbornosť, odhodlanie, schopnosť spolupracovať a častokrát aj dobrú vôľu. 

Vládny  splnomocnenec Anton Marcinčin, vedúca odboru regionálneho rozvoja Úradu KSK Julianna Orbán Máté, ale aj obaja prednostovia okresných úradov vyjadrili pripravenosť k úzkej spolupráce pri vypracovaní akčných plánov tak, aby sa akčné plány dostali do medzirezortného pripomienkového konania do konca roka 2017. Ak ich vláda schváli na jar 2018, tak v priebehu ďalších mesiacov bude priestor na detailné rozpracovanie projektov. Realizácia sa môže začať koncom roku 2018.   

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 13.07.2017 15:00
Upravené: 28.12.2021 11:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001