Regionálna samospráva pripravuje unikátne Kreatívne centrum

Košický samosprávny kraj intenzívne pripravuje vybudovanie Kreatívneho centra v centre Košíc, v areáli bývalej tabakovej továrne na Strojárenskej ulici č. 3, ktorý je v jeho vlastníctve. Chce na to využiť prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu určené na mobilizáciu kreatívneho potenciálu v regiónoch.

Už teraz rozsiahly areál na Strojárenskej ulici v Košiciach vo veľkej miere využívajú kreatívni aktéri a podnikatelia v kreatívnom priemysle. Má tu sídlo aj Tabačka Kulturfabrik, unikátne kultúrne centrum a otvorená zóna pre umenie, kreativitu a spoluprácu.

V súčasnosti má KSK jedinečnú príležitosť revitalizovať a zmodernizovať zvyšné časti bývalého priemyselného areálu tak, aby bolo uchované a prezentované unikátne technické kultúrne dedičstvo. Zároveň chce kreatívcom poskytnúť priestory a technologickú vývojovú infraštruktúru modernej doby. Zmyslom spoločného postupu s partnermi je dať silný impulz na vznik nových pracovných miest, podnietiť tvorbu a testovanie nových kreatívnych nápadov, z ktorých by mohli vzniknúť nové podnikateľské zámery, inovatívne produkty a služby pre rôzne oblasti priemyslu a hospodárstva. Je to šanca pre všetky talenty z regiónu, ktoré by takýmto spôsobom mohli získať zručnosti a vedomosti, aby mohli ostať žiť a pracovať v Košickom kraji. 

Projekt sa bude uchádzať o financovanie z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, z prioritnej osi 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch. Ministerstvo kultúry SR plánuje vyhlásiť výzvu ešte v roku 2017. V rámci tejto výzvy majú byť kreatívne centrá vybudované v každom samosprávnom kraji. Na realizáciu projektu je pre Košický samosprávny kraj predbežne určená suma v hodnote takmer 21 miliónov eur. Polovica z nej môže byť použitá na rekonštrukciu a zmodernizovanie budovy kreatívneho centra a obstaranie technológií. Zvyšok je určený na prevádzku, služby a aktivity kreatívneho centra na dobu päť rokov.

„Plánovaná výzva je jedinečnou príležitosťou, aby sme strategicky podporili rozvoj kreatívneho priemyslu, ako perspektívneho odvetvia ekonomiky Košického kraja,“ konštatuje riaditeľ Úradu KSK Ondrej Bernát. „Tento rozsiahly areál v centre mesta sme chceli revitalizovať už skôr, no zabránila nám v tom ekonomická kríza. V sťažených podmienkach tu napriek tomu funguje viacero subjektov, ktoré dokazujú životaschopnosť kreatívneho priemyslu. Ak sa nám podarí získať prostriedky a realizovať náš projekt, bude to významný krok na podporu predovšetkým mladých tvorivých obyvateľov kraja, ktorí tu môžu nájsť uplatnenie.“  

Kreatívne centrum bude poskytovať celý rad služieb na získanie podnikateľských a kreatívnych zručností a na podporu dopytu po kreatívnej tvorbe. Vytvorí sa technologické a organizačné zázemie pre vývoj nových produktov a služieb, pre sieťovanie a spoluprácu rôznych sektorov kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ale aj s nadväznosťami na iné sektory hospodárstva.

Súčasťou Kreatívneho centra budú aj komplexné balíky služieb na podporu podnikania. Jeden z nich je kreatívny inkubátor, určený pre fyzické osoby nepodnikateľov, ktorí si počas inkubačného procesu založia firmu. Druhým bude kreatívny akcelerátor s komplexným programom v rastovej fáze podnikania, zameraným na podporu existujúcich podnikateľov a subjekty, ktoré už v sektore kultúrneho a kreatívneho priemyslu pôsobia.

Košický samosprávny kraj v spolupráci s odborníkmi z oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu a s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. už niekoľko mesiacov intenzívne pripravujú podklady k projektovému zámeru a pracujú na návrhu služieb a aktivít Kreatívneho centra. „Otvorene konzultujeme a diskutujeme so širokou skupinou kreatívcov. Do prípravy projektu sme zapojili aj ľudí, ktorí sa podieľali na procesoch súvisiacich s Európskym hlavným mestom kultúry Košice 2013. Zameriavame sa na oblasti kreatívneho priemyslu, ako sú napríklad nové média, audiovizuálna tvorba, fotografia, video, počítačové hry, interaktívne inštalácie, dizajn a remeselná výroba, kultúrne dedičstvo, scénické a vizuálne umenie. Okrem toho pripravujeme aj služby na podporu podnikania, marketingu a propagácie, prístupu na nové trhy, sieťovania a spolupráce,“ dodáva riaditeľ Úradu KSK.

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 20.10.2017 09:00
Upravené: 28.12.2021 11:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001