Nové výzvy Top výlety a Top lokality Košického kraja

Košický samosprávny kraj prostredníctvom programu Terra Incognita vyhlásil dve dotačné výzvy nazvané Top výlety Terra Incognita a Top lokality Terra Incognita. Obe sú určené na projekty, ktoré budú realizované v roku 2018.

Top výlety Terra Incognita

Košický samosprávny kraj prostredníctvom programu Terra Incognita vyhlásil dotačnú výzvu nazvanú Top výlety Terra Incognita na projekty, ktoré budú realizované v roku 2018.

Už sám názov napovie jej obsah a zameranie. Na všetkých troch tematických cestách programu -Vínnej, Gotickej a Železnej - boli už v roku 2016 vytvorené výlety ako produktové balíčky a dotačná výzva je zameraná na podporu aktérov cestovného ruchu, ktorí pôsobia na trasách týchto výletov.

Dotačná výzva sleduje systematické budovanie turistickej ponuky konkrétnych destinácií. V roku 2018 bude však podpora výrazne zameraná na vytváranie služieb a produktov ponúkajúcich turistovi zážitok.

„Budovať kvalitnejší turistický zážitok, rozvojom územia zvyšovať návštevnícky komfort a prinášať turistom emočné, autentické a personalizované aktivity, to je cieľom tejto dotačnej výzvy,“ spresňuje JUDr. Vargová Jurková, výkonná riaditeľka KRT, sprostredkovateľského orgánu výzvy.

Oprávnenými projektmi budú tie, ktorých výstupom je ponuka cestovného ruchu len na trasách jednotlivých výletov poskytujúca návštevníkovi zážitok. Kompletné balíčky výletov ostávajú prílohou výzvy.

Predkladanie projektov má uzávierku 15. januára 2018. Celkovo by malo byť v tejto výzve prerozdelených 70 000 eur a na jeden projekt je možné získať dotáciu minimálne vo výške 5 000 eur a maximálne 15 000 eur.

Všetky informácie a dokumenty k výzve:

Produktové balíky:

Top lokality Terra Incognita

V roku 2017 bol prvýkrát využitý nový nástroj na podporu rozvoja územia Košického kraja – výber Top lokalít Terra Incognita. Tento nástroj napĺňa cieľ systematicky rozvíjať Top lokality, ktoré sú zadefinované ako lokalita do 15 km v okolí pamiatok UNESCO.

V roku 2018 bude pokračovať spolupráca so subjektmi, ktoré boli podporené už v roku 2017, majú jasne stanovené a definované viacročné rozvojové plány a ich dlhodobé zámery kontinuálne nadväzujú na už podporené aktivity. Marketingové aktivity programu Terra Incognita budú zamerané na všetky výstupy projektov podporených v roku 2017.  

Šancu však dostanú aj ďalší aktéri cestovného ruchu v Top lokalitách. Ciele súťaže projektových zámerov ostávajú oproti roku 2017 nezmenené. Opäť pôjde o zlepšenie informačnej dostupnosti lokality, zabezpečenie jej prístupnosti pre návštevníka, zlepšenie technického stavu existujúcej infraštruktúry či vytvorenie novej na miestach, kde je to potrebné. Zámerom je vytvoriť a poskytnúť návštevníkovi komplexnú ponuku cestovného ruchu.

Aj postup výberu ostáva nezmenený, nakoľko sa dvojkolový systém osvedčil. Alokácia finančnej podpory súťaže projektových zámerov na rok 2018 je vo výške 60 000 eur. Na internetových stránkach Košického samosprávneho kraja, programu Terra IncognitaKošice Región Turizmus sú zverejnené podmienky pre výber TOP lokalít. Uzávierka podávania projektových zámerov je už 31. decembra 2017.

Program Terra Incognita je samostatný program Košického samosprávneho kraja iniciovaný regionálnou samosprávou na podporu kultúry a rozvoja kultúrneho cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky destinácií, produktov a služieb. Hlavnou témou programu je kultúrne dedičstvo rozložené a zachované na troch tematických cestách - Železnej, Gotickej a Vínnej. Od januára 2015 program Terra Incognita implementuje krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus.

Všetky informácie a dokumenty k výzve:

 

Autor/zdroj: Košice región turizmus
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 30.10.2017 12:16
Upravené: 28.12.2021 11:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001