Chudoba a boj proti nej. Ako rozumieť chudobe?

V nedeľu 10. decembra si celý svet pripomenul Medzinárodný deň ľudských práv. Hoci tento pamätný deň má už 69 rokov, jeho téma je stále aktuálna. Naliehavé je najmä garantovanie a dodržiavanie ľudských práv.

Napriek tomu, že  Slovensko je krajinou sociálne a ekonomicky najrozvinutejšieho kontinentu a v relatívne najbezpečnejšom geografickom prostredí, spokojnosť nie je namieste. Svedčí o tom aj dokument Aktualizácia národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe, ktorý 29. novembra tohto roku prijala vláda SR. Budúcnosť ukáže, do akej miery táto aktualizácia v pozitívnom zmysle ovplyvní život tých najchudobnejších z chudobných, v našich podmienkach prevažne ľudí zo sociálne vylúčených, marginalizovaných rómskych komunít.

Vyše miliarda ľudí na Zemi je v súčasnosti ohrozených na živote takou mierou chudoby, že nemajú možnosť žiť ani v tých najminimálnejších podmienkach garantujúcich prežitie. Chudoba je príčinou i následkom porušovania ľudských práv na najväčšom počte ľudí.

Nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj sa dlhodobo venuje problematike chudoby, pričom najviac svojej energie venuje práci v prospech tých najbiednejších.  Sú nimi práve Rómovia z marginalizovaného prostredia segregovaných osád na vidieku aj v mestách prevažne východného Slovenska.

Od tohto roku sa ETP podieľa, spolu s organizáciami z ďalších ôsmich krajín, na realizácii medzinárodného projektu s názvom Meníme diskurz, meníme prax: RARE – Rómovia ako ľudské zdroje v rámci Dunajskej stratégie, financovaného z fondov Európskeho programu Interreg. Súčasťou projektu je vytváranie nových metód na zvýšenie odbornosti tých, ktorí sa profesionálne  venujú práci s nezamestnanými, alebo ináč sociálne znevýhodnenými občanmi.

V týchto dňoch vytvorilo a vydalo ETP Slovensko odbornú publikáciu s názvom Z chudoby k sebestačnosti, ktorá je manuálom pre pracovníkov verejnej správy, najmä pre pracovníkov úradov práce. Publikácia pomáha zvýšiť informovanosť a rozšíriť vedomosti, ktoré sú nevyhnutné pre lepšie porozumenie podstaty chudoby a odbúranie predsudkov a falošných mýtov pri práci s klientmi. Obojstranné scitlivenie je predpokladom lepšieho uplatnenia chudobných občanov v  živote dnešnej spoločnosti. ETP Slovensko plánuje spracovať podľa potreby podobné manuály pre rôzne cieľové skupiny, ktoré reálne riešia problémy chudoby v praktickom živote.

Čerstvá publikácia je voľne k dispozícii na webovej stránke ETP Slovensko práve tak, ako aj všetky ostatné doteraz vydané publikácie, ktorých cieľom je zlepšiť kvalitu života najchudobnejších obyvateľov. ETP Slovensko tým vyjadruje svoj úprimný záujem o riešenie najpálčivejších problémov Slovenska, ktoré sa týkajú základných ľudských práv občanov žijúcich vedľa nás a s nami.

Autor/zdroj: ETP Slovensko
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 12.12.2017 12:21
Upravené: 28.12.2021 11:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001