Svet sa mení, ľudia čelia novým výzvam

„Nikdy sa nespoliehajte na štát, iba na seba!“ Autor tejto myšlienky, svetovo uznávaný ekonóm z Českej republiky Milan Zelený, vystúpi v Košiciach. Bude hosťom medzinárodnej konferencie „Posilňovanie ľudských práv v oblasti zamestnanosti na Slovensku“.

Odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia Košického samosprávneho kraja v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice n. o., Katedrou aplikovanej etiky a Katedrou politológie Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku organizujú vo štvrtok 24. novembra 2016 medzinárodnú konferenciu na tému „Posilňovanie ľudských práv v oblasti zamestnanosti na Slovensku“. Konferencia sa uskutoční na Teologickej fakulte, Hlavná 89 v Košiciach.

Téma konferencie vychádza z predpokladov, že spoločnosť v 21. storočí čelí novým výzvam z pohľadu veľkého počtu ľudí, ktorých sa dotýkajú - nezamestnanosť, chudoba, migrácia, stúpajúca trestná činnosť. Spoločnou príčinou týchto javov je prehlbujúca sa globalizácia vo všetkých oblastiach spoločenského i hospodárskeho života.

„V súčasnosti sme konfrontovaní s procesmi a trendmi, ktoré prekračujú hranice národných štátov: migrácia, sociálne napätie spôsobené prehlbujúcou sa sociálnou nerovnosťou podmienenou regionálnymi rozdielmi, nezamestnanosťou mladých ľudí, rodovou nespravodlivosťou, segregáciou a depriváciou na základe etnických, rasových, náboženských, rodových a iných rozdielov, ekologickými problémami, formami kriminality ako sú terorizmus, kriminalita v oblasti IT. Riešenie týchto výziev musíme hľadať výlučne v súlade s princípmi demokracie. Preto potrebujeme rozvíjať, kultivovať a podporovať kultúru dialógu v jeho najrôznejších formách, ako jeden z účinných nástrojov na identifikáciu, zmierňovanie a tvorbu rozumných riešení sociálneho napätia a konfliktov nevyhnutne prítomných v každej otvorenej spoločnosti. Jedným z nástrojov pre takýto kultivovaný dialóg je aj táto medzinárodná konferencia,“ približuje konferenciu vedúci odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia KSK Imrich Fülöp.

Cieľom konferencie je poukázať na nevyhnutnosť kritickej reflexie súčasných hodnôt v oblasti zamestnanosti a informovať medzinárodnú aj domácu odbornú verejnosť o politicko-filozofických a etických východiskách riešenia nezamestnanosti.

„Práca nie je len uspokojovanie potrieb trhu práce, ale predovšetkým práca je jedným z hlavných znakov a prejavov človeka. Práca patrí k základným sociálnym právam človeka garantovaným aj v Ústave Slovenskej republiky. Ak súčasný trh práce nepotrebuje časť pracovnej sily, resp. nedokáže poskytnúť prácu všetkým, ktorí chcú pracovať, je nevyhnutné hľadať zmysluplné riešenia pre tých, ktorí sa ocitli bez práce,“ hovorí predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa.

Konferencia je určená pre zástupcov verejnej správy a samosprávy, podnikateľskej sféry, cirkevných inštitúcií, neziskových organizácií, akademickej sféry. Tu nájdete podrobný program konferencie.

V prvom bloku prednášok vystúpi expert z Bruselu Ioannis Maghiros a bude hovoriť o dopadoch Industry 4.0, stratégie Európskej únie, ktorá sa v súčasnosti začala realizovať na trhu zamestnanosti. Dôsledkom digitalizácie 80 % súčasných pracovných pozícií v horizonte 20 až 30 rokov zanikne.

V II. bloku konferencie sa odborníci budú venovať nevyhnutnej potrebe zmeny súčasného modelu spoločnosti cestou etiky starostlivosti, ktorá by vo verejných politikách mala rozšíriť doteraz uplatňovanú etiku spravodlivosti. V tomto bloku vystúpi Adriana Jesenková z Katedry aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a talianska expertka pre Fondazione Giacomo Brodolini, Angela Genova z Univerzity di Urbino.

V III. bloku sa pokúsime poukázať na rozdiely medzi deklaráciou a praktickým uplatnením troch vybraných sociálnych práv v oblasti zamestnanosti, práva na prácu, práva na spravodlivú mzdu a zákazu nútenej práce, vo vzťahu k ustanoveniam Európskej sociálnej charty a Sociálnej náuky cirkvi. K európskej sociálnej charte vystúpi Pavol Gojdič z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a český expert v danej oblasti Jiří Jirásek z Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. K sociálnej náuke cirkvi vystúpi Martin Uháľ z Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

V IV. bloku pod svojím mottom „Nikdy sa nespoliehajte na štát, iba na seba!“, vystúpi svetovo uznávaný ekonóm z Českej republiky Milan Zelený, ktorý v duchu filozofie Tomáša Baťu predstaví možný rozvoj regiónu prepojením aktívnej spolupráce regionálnych podnikov, regionálnej samosprávy a univerzít, s cieľom dosiahnutia samostatnosti a nezávislosti.

Na zorganizovania konferencie získal Košický samosprávny kraj grant Ministerstva zahraničných vecí SR, ktoré zverejnilo výzvu na uchádzanie sa o dotáciu na rok 2016 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej Únie. Nakoľko Košický samosprávny kraj nebol oprávnený uchádzať sa o dotáciu v rámci výzvy, žiadosť o dotáciu na prípravu a realizáciu medzinárodnej konferencie podala Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n. o.

Autor/zdroj: Katarína Jantošovičová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 16.11.2016 08:35
Upravené: 28.12.2021 10:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001