Po rozsiahlej rekonštrukcii sa otvára Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi

V stredu 21.septembra 2016 sa po komplexnej rekonštrukcii slávnostne otvoria priestory Provinčného domu – sídla Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Zároveň v múzeu sprístupnia výstavu Provinčný dom – história, architektúra, múzeum.

Projekt obnovy Provinčného domu bol realizovaný z Regionálneho operačného programu, z prioritnej osi 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. Európska únia ho spolufinancovala vo výške 85 %, ďalších 10 % smerovalo zo štátneho rozpočtu SR. Celkové výdavky boli 2,433 milióna eur, z toho financovanie z rozpočtu KSK dosiahlo takmer 706 tisíc eur. Projekt sa realizoval od júla 2015 do júna 2016.

Havarijný stav elektrických rozvodov, bleskozvodov, kanalizácie, kúrenia, okenných výplní, vlhnutie objektu, zničená fasáda z Levočskej ulice – to všetko boli dôvody, aby sa pristúpilo ku kompletnej rekonštrukcii. Výsledkom sú stavebno-technické úpravy, obnova doteraz nevyužívaných častí suterénu a podkrovia, vytvorenie nových podmienok na expozície histórie a prírody Spiša, debarierizácia. Modernizáciou budovy, vrátane interiérového vybavenia za 153 tisíc eur múzeum získalo polyfunkčný revitalizovaný objekt, ktorý bude návštevníkom poskytovať kvalitné služby na vysokej úrovni.

„Podarilo sa obnoviť nevyužívané časti budovy v suteréne, kde budú prednáškové a klubové priestory. V podkroví vznikli kancelárie pre pracovníkov. Múzeum tak získalo rozsiahly priestor na prvom nadzemnom podlaží na vytvorenie nových expozícií. Na prízemí bol obnovený historický prejazd – teraz nový vstup do múzea z Levočskej ulice do priestorov novovytvorenej muzeálnej čitárne, „infomuzejky“. Debarierizáciou a inštalovaním výťahu majú imobilní návštevníci prístup na všetky poschodia,“ vysvetľuje riaditeľka Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi Zuzana Krempaská. Medzi prácami, ktoré sa robili, bola renovácia krovu, výmena strechy, výstavba novej plynovej kotolne a rekonštrukcia teplovodného ústredného vykurovania, nová zdravotechnika (vodovod a kanalizácia), elektroinštalácia, svetelná sústava a ozvučenie expozičných a výstavných priestorov, požiarna ochrana, bleskozvod, kamerový zabezpečovací systém, zabezpečovacia signalizácia, vybudovanie počítačovej siete – štruktúrovaná kabeláž a s nimi súvisiace stavebné práce.

Financovanie z rozpočtu kraja tvorili popri povinnom spolufinancovaní 90 902 eur (5 %) aj neoprávnené výdavky vyše 455 tisíc eur (interiér, stavebné práce, stavebný dozor) a dodatočné práce za takmer 160 tisíc eur (technicky nevyhnutné práce súvisiace s plnením zmluvy: maľby, podmurovanie základov, úprava klenby nad schodiskom, zmena väzníka v podkroví, ukotvenie steny výťahovej plošiny). V nadväznosti na skolaudované práce Zastupiteľstvo KSK odsúhlasilo ďalšie finančné prostriedky na úplné dokončenie stavby: 60 tisíc eur na zateplenie podkrovia a 10 tisíc eur na dodanie vitrín v ostení dverí.

„Iba ťažko by sme našli v strednej Európy inú oblasť, kde by sa samosprávne princípy po stáročia uplatňovali v takom rozsahu, ako to bolo na Spiši. Provincia XVI spišských miest bola posledným výsadným územím nášho regiónu, ktoré zaniklo presne pred 140 rokmi,“ dodáva riaditeľka Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi Zuzana Krempaská.

Provinčný dom patrí medzi najvýznamnejšej svetské pamiatky v Spišskej Novej Vsi. Dôležitým dátumom sa stal 6. január 1777, keď sa v časoch panovania Márie Terézie po rozsiahlej rekonštrukcii uskutočnilo slávnostné otvorenie Provinčného domu. Už 27. januára sa tu konalo valné zhromaždenie Provincie XVI spišských miest, ktoré zvolilo jej funkcionárov. Odvtedy, až do roku 1876, plnil rekonštruovaný a rozšírený objekt pozíciu správneho sídla provincie. Jeho prednú časť obýval administrátor dohliadajúci na správu provincie, ktorého menoval panovník. Ďalej sa tu nachádzala rokovacia miestnosť, v ktorej pravidelne zasadali zástupcovia všetkých šestnástich miest.

Spišská Nová Ves tvorila v tom čase významné administratívne centrum Spiša, pod jej správu podliehala takmer štvrtina jeho územia. Nikdy predtým, ani nikdy potom už nemala Spišská Nová Ves tak významné postavenia, ako v rokoch 1774 – 1876. V riadení mestského zväzu sa uplatňovali samosprávne demokratické princípy. Rovnaké, ku ktorým sa v oblasti verejnej správy hlási Európska únia. V tejto súvislosti nemožno nespomenúť priečelie tohto objektu – šesť nádherných kartuší, ktoré symbolizujú zásady, ktorými by sa mali riadiť verejní činitelia počas výkonu svojich funkcií.

Súčasný významný medzník, 21. september 2016, znamená sprístupnenie komplexne rekonštruovaného nádherného objektu Provinčného domu, ktorý je sídlom Múzea Spiša. Deje sa v čase, keď si Múzeum Spiša pripomína 65. výročie svojho vzniku. Už pred 230 rokmi, v roku 1786, sa pritom objavila prvá správa o existencii inštitúcie múzejného charakteru na území mesta Spišská Nová Ves, čo je javom výnimočným v celoslovenskom kontexte. Spomínané múzeum založil Martin Paltzmann, dlhoročný richtár Spišskej Novej Vsi a funkcionár Provincie XVI spišských miest. Bohatá tradícia múzejníctva v meste, siahajúca do 18. storočia, je záväzkom i výzvou pre Múzeum Spiša do budúcnosti.

Výstava Provinčný dom – história, architektúra, múzeum, ktorú Múzeum Spiša pripravilo v zrekonštruovaných priestoroch, približuje návštevníkom tri tematické okruhy. Prvý z nich je zameraný na Provinčný dom ako sídlo správy provincie. Druhý predstavuje vývin správy provincie a najvýznamnejšie historické medzníky je existencie. Tretí okruh približuje hospodársky a spoločenský vývin sídiel, ktoré boli súčasťou provincie. Na výstave je prezentovaný výber najcennejších zbierok, ktoré súvisia s dejinami provincie z rokov 1774 – 1876.

Košický samosprávny kraj, ako zriaďovateľ pamäťových a fondových inštitúcií a ako vlastník nehnuteľných kultúrnych pamiatok, získal nenávratné finančné prostriedky z Regionálneho operačného programu, opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. Realizoval tieto projekty:
• Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia
• Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave
• Kaštieľ v Trebišove – obnova národnej kultúrnej pamiatky
• Kaštieľ Trebišov – obnova jazdiarne
• Astronomický areál – rekonštrukcia Moussonovho domu a parku
• Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach
• Revitalizácia depozitára Východoslovenského múzea v Košiciach – Šaci
• Letohrádok Dardanely v Markušovciach
Po náročných rekonštrukciách sú všetky stavby okrem Zemplínskeho múzea v Michalovciach skolaudované.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 21.09.2016 10:29
Upravené: 28.12.2021 10:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001