Interreg: 1. výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok

Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej republike vyhlasujú prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.

Časový rámec trvania výzvy: od 29. júla 2016 do 31. októbra 2016.

Predmetom výzvy sú nasledovné prioritné osi:

1) PO1 - Príroda a kultúra

• Špecifický cieľ 1.1 Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

2) PO2 - Posilnenie cezhraničnej mobility

• Špecifický cieľ 2.1 Zvýšenie hustoty hraničných priechodov pozdĺž slovensko-maďarskej hranice

• Špecifický cieľ 2.2.1 Zlepšenie cezhraničných verejných dopravných služieb

• Špecifický cieľ 2.2.2 Zlepšenie cezhraničných logistických služieb

3) PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

• Špecifický cieľ 4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

 

Indikatívny rozpočet finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja dostupných vo výzve je 67 475 822 eur.

Všetky informácie a súvisiace dokumenty sú zverejnené na webovej stránke programu www.skhu.eu.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 04.08.2016 14:00
Upravené: 28.12.2021 10:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001