ELENA umožní zvýšiť energetickú efektívnosť v Košickom samosprávnom kraji

ELENA financuje náklady, týkajúce sa technickej podpory pre prípravu veľkých investičných programov (nad 50 mil. eur) v regiónoch a mestách a jej cieľom je až do výšky 90 % pokryť náklady na prípravu štúdií uskutočniteľnosti, štúdií energetickej efektívnosti budov, energetického auditu, projektovej dokumentácie a realizácie verejného obstarávania pre budúce investície v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti budov v správe VÚC (školské, sociálne, zdravotnícke a kultúrne zariadenia) a partnerských miest a obcí, a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie.

O technickú pomoc v rámci uvedeného programu EÚ a EIB (Európskej investičnej banky) sa Košický samosprávny kraj (KSK) začal uchádzať od konca minulého roku, keď na pracovné stretnutie pozval všetkých 17 miest Košického kraja. V rámci zmluvnej spolupráce s neziskovou organizáciou RegioEnergy Košice bola v priebehu mesiacov marec a apríl 2016 zostavená a odoslaná do sídla EIB tzv. pred-žiadosť o technickú pomoc. Dňa 22. 4. 2016 EIB oznámila KSK akceptáciu pred-žiadosti a vyzvala na zaslanie oficiálnej žiadosti o technickú pomoc ELENA.

Akceptácia pred-žiadosti zo strany EIB predstavuje prvý úspešný predpoklad na vytvorenie právneho, technického a finančného rámca, ktorý zabezpečí spoluprácu samospráv a umožní implementáciu investičného projektu ENREKO (Energetický Región Košice) v hodnote 61,9 milióna eur. Technická asistencia na prípravu investície predstavuje celkom 3,095 milióna eur, z toho príspevok ELENA tvorí 90 %, teda 2,786 milióna eur. Spolufinancovanie vo výške 10 % z vlastných zdrojov bude rozdelené medzi zúčastnených partnerov tak, aby zodpovedalo ich pomernej čiastke k plánovaným investíciám. Zrealizovaním plánovaných investícií budú dosiahnuté ročné energetické úspory vo výške 9 305,9 MWh a dôjde k redukcii emisií CO2 v množstve 2 596,3 t/rok.

Regionálne partnerstvo, vytvorené Košickým samosprávnym krajom v rámci programu ELENA, zahŕňa 13 miest a 2 mikroregióny (Oľšavský a Hnilecký) s 22 obcami, ktoré sú súčasťou Košického kraja. Partnermi Prešovského kraja sú mestá: Dobšiná, Medzev, Michalovce, Rožňava, Spišská Nová Ves, Krompachy, Gelnica, Sečovce, Kráľovský Chlmec, Veľké Kapušany, Spišské Vlachy, Sobrance a Čierna nad Tisou. Trvanie asistencie je naplánované na tri roky (2017 – 2019).

Do konca roka 2015 bolo schválených 46 projektov technickej pomoci ELENA. Väčšina z nich sa bude realizovať v „starých“ členských štátoch. Z „nových“ členských krajín bolo úspešných zatiaľ len päť projekty, 1 zo Slovinska, 1 z Poľska, 1 z Chorvátska a 2 zo Slovenska. Hlavné mesto Slovinska, Ľubľana, plánuje investície do verejných budov v objeme 50 miliónov eur. V Poľsku 33 miest a obcí z okolia Wroclawi pripravuje investíciu do verejného osvetlenia za 41 miliónov eur. V Chorvátsku bude v rámci 62 obcí obnovené verejné osvetlenie za 20 mil. eur. Slovenské hlavné mesto Bratislava bude investovať do modernizácie verejného osvetlenia a obnovy verejných budov 66,1 mil. eur. Piatym úspešným projektom je projekt Prešovského samosprávneho kraja, ktorý investuje do verejných budov 60,4 mil. eur.

Spomedzi „starých“ členských štátov bude Taliansko realizovať 9 projektov, Veľká Británia sedem projektov, Dánsko a Španielsko realizovať po šesť projektov, Holandsko päť projektov, Francúzsko a Portugalsko po dva projekty, Nemecko, Švédsko, Grécko a Belgicko po jednom projekte.

Viac informácií o projekte ELENA nájdete aj tu

Aktuálnu informáciu o projekte ELENA hľadajte aj tu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 28.04.2016 12:00
Upravené: 28.12.2021 10:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001