Dohovor primátorov miest a starostov obcí v Košickom samosprávnom kraji

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v pondelok 25. apríla 2016 schválilo pristúpenie Košického samosprávneho kraja k Dohovoru primátorov a starostov ako koordinátora Dohovoru. Dohovor primátorov a starostov je celospoločenská európska iniciatíva, združujúca orgány miestnej a regionálnej samosprávy, ktoré sa spoločne zaviazali zlepšiť kvalitu života svojich obyvateľov prispením k cieľom „3x20“ v oblasti energetiky a ochrany klímy Európskeho spoločenstva.

V decembri roku 2008 po prijatí klimaticko-energetického balíčka prijala Európska komisia rozhodnutie priamo zapojiť miestnych a regionálnych činiteľov do plnenia cieľov EÚ. Vo februári 2016 vyzvala Európska komisia a Výbor regiónov EÚ regióny, mestá a obce celej Európy, aby prejavili politickú vôľu v boji proti zmene klímy tým, že pristúpia k Dohovoru primátorov a starostov.

Prostredníctvom opatrení smerujúcich k zvýšeniu energetickej účinnosti a investícií do obnoviteľných zdrojov energie sa signatári Dohovoru primátorov a starostov zaväzujú znížiť objem emisií skleníkových plynov, ktoré produkujú domácnosti, na svojom území o minimálne 40 % do roku 2030. Takéto trvalo udržateľné energetické plánovanie prináša tiež rozvoj miestneho hospodárstva, vytváranie pracovných miest, zvýšenie energetickej bezpečnosti, zlepšenie kvality života, zlepšenia v poskytovaní verejných služieb.

Pristúpenie Košického samosprávneho kraja k Dohovoru ako územného koordinátora pomôže zaangažovať mestá a obce do Dohovoru s cieľom naštartovať dlhodobý a udržateľný energetický rozvoj na území regiónu. Úlohou koordinátora je poskytovať strategické vedenie, finančnú a technickú pomoc signatárom Dohovoru.

K 25. aprílu 2015 je v rámci Európy evidovaných 6651 signatárov Dohovoru, reprezentuje viac než 211,5 mil. obyvateľov. Zo Slovenska sa stali signatármi Dohovoru mestá Moldava nad Bodvou, Nitra, Turčianske Teplice a Bratislava a ako koordinátori Dohovoru sú Prešovský a Bratislavský samosprávny kraj.

Ak sa akýkoľvek verejný orgán oficiálne zaviaže poskytovať strategické vedenie, finančnú a technickú pomoc signatárom Dohovoru, Európska komisia ho oficiálne uzná za koordinátora Dohovoru. Koordinátorom Dohovoru môžu byť: provincie, regióny, národné verejné orgány, metropolitné oblasti, zoskupenia miestnych úradov...

Výhody získania postavenie koordinátora Dohovoru:
• podpora a uznanie Európskej komisie;
• výrazné zviditeľnenie sa v medzinárodnom meradle, najmä propagáciou svojich aktivít na internetových stránkach Dohovoru;
• výmena skúseností s európskymi partnermi;
• vedecká a technická spätná väzba na vyvíjané nástroje a metodiky;
• účasť v špecializovaných diskusných skupinách, na workshopoch a iných platformách na výmenu skúseností;
• konsolidovanie územného rozvoja a posilnenie miestnej samosprávy

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 27.04.2016 10:00
Upravené: 28.12.2021 10:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001