Mestá v KSK môžu ušetriť energiu cez program ELENA

Košický samosprávny kraj sa chce uchádzať o finančné prostriedky na projektovú prípravu veľkých investičných programov, ktoré znížia energetickú náročnosť verejných budov. Na pripravovaný projektový zámer by mohol získať grant 2,5 milióna eur.

Logo ELENADo spoločného projektu Košický samosprávny kraj prizýva mestá, aby vytvorili spoločný právny, technický a finančný rámec, aký doteraz v podmienkach Slovenska neexistoval. Výsledkom by mala byť nová forma spolupráce, nové spoločne zdieľané pracovné metódy a finančne efektívna implementácia plánovaných projektov v regióne. Koordinácia týchto investícií pomôže dosiahnuť vyššiu úroveň budúcich spoločných energetických projektov v tejto oblasti.

Európska únia prostredníctvom viacerých mechanizmov, programov a finančných nástrojov (fondov) podporuje obce, mestá, mikroregióny a vyššie územné celky v snahe dosiahnuť energetickú bezpečnosť. Spoločným cieľom, či už z pohľadu únie ako celku, alebo jednotlivých miestnych aktérov, je znížiť množstvo skleníkových plynov, znížiť energetickú náročnosť verejných a súkromných budov a tiež zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe elektrickej energie. Jedným z týchto programov je aj ELENA (European Local ENergy Assistance). Program implementuje Európska komisia v spolupráci s Európskou investičnou bankou a financuje ho cez Program Inteligentná energia pre Európu (Intelligent Energy Europe).

Program ELENA financuje náklady týkajúce sa technickej podpory na prípravu veľkých investičných programov (nad 50 miliónov eur) v regiónoch a mestách. Cieľom je až do výšky 90 percent pokryť náklady na prípravu štúdií uskutočniteľnosti, štúdií energetickej efektívnosti budov, energetického auditu, projektovej dokumentácie a realizácie verejného obstarávania pre budúce investície v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti budov v správe vyšších územných celkov (školské, sociálne, zdravotnícke a kultúrne zariadenia) a partnerských miest a obcí, a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie.

„Inšpirovali sme sa pozitívnymi príkladmi v Európe a zorganizovali v priestoroch Úradu KSK pracovné stretnutie, na ktoré sme pozvali predstaviteľov všetkých 17 miest v Košickom samosprávnom kraji i zástupcov neziskových organizácií zaoberajúcich sa touto problematikou. Príležitosť využili zástupcovia jedenástich miest,“ hovorí podpredseda Košického samosprávneho kraja István Zachariaš, ktorý predstavil zámery programu a formu možnej spolupráce medzi mestami a KSK prostredníctvom Regionálnej platformy Dohovoru primátorov miest a starostov obcí KSK.

Výsledkom prvého stretnutia je dohoda zúčastnených o ďalších krokoch, ktoré urobia mestské samosprávy. Do 15. decembra by mali tie mestské zastupiteľstvá, ktoré sa chcú zapojiť do programu ELENA, schváliť pristúpenie k Žiadosti KSK o technickú pomoc ELENA, financovanú cez grant z programu Inteligentná Európa – CIP (tzv. grant Elena). Zároveň by mali schváliť aj spolufinancovanie oprávnených výdavkov grantu Elena vo výške 10 % technickej pomoci zodpovedajúcej podielu vo vzťahu k plánovaným investíciám, a to v období predpokladaného trojročného trvania implementácie grantu Elena. Mestské samosprávy, ktoré sa do programu zapoja, zabezpečia aj vyhlásenie verejného obstarávania a podpisu zmluvy s dodávateľom v období do troch rokov od podpisu zmluvy o grant Elena a následnú realizáciu naplánovaných investícií

„Veríme, že po tomto prvom stretnutí nájdu oslovené mestá podporu aj vo svojich zastupiteľstvách, poskytnú nám súčinnosť, určia zodpovedné osoby na spoluprácu s KSK, projektovými partnermi (RegioEnergy n.o.) a v budúcnosti aj s implementačnou jednotkou. Po týchto nevyhnutných krokoch budeme môcť na základe projektových zámerov jednotlivých samospráv pokračovať v príprave konkrétnej žiadosti o technickú pomoc už s vyčíslením predpokladaných investičných nákladov. S takto konkretizovanou žiadosťou sa budeme uchádzať o podporu Európskej komisie,“ hovorí Milan Husár, referent pre energetiku z odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia Úradu KSK.

Košický samosprávny kraj predpokladá výšku technickej asistencie na predložený projektový zámer vo výške maximálne 2,5 milióna eur. Plánované spolufinancovanie bude vo výške desať percent, teda 250 tisíc eur. Príspevok z grantu ELENA je plánovaný vo výške 2,25 milióna eur. Desaťpercentné spolufinancovanie z vlastných zdrojov bude pomerne zodpovedať podielu každého partnera vo vzťahu k plánovaným investíciám v období predpokladaného trojročného trvania implementácie programu ELENA.

Viac informácií o projekte ELENA

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 12.11.2015 16:00
Upravené: 28.12.2021 10:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001