Krajská samospráva a mladí podnikatelia so spoločnými cieľmi

Podpora spoločných cieľov, najmä zlepšovanie podnikateľského ekosystému, aktivizovanie mladých ľudí a podpora podnikania mladých ľudí na Slovensku je hlavným cieľom Memoranda o spolupráci, ktoré podpísali najvyšší predstavitelia Košického samosprávneho kraja a Združenia mladých podnikateľov Slovenska v piatok 20. novembra na pôde regionálnej samosprávy.

Podpis memorandaPredseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Zdenko Trebuľa a predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS) Ján Solík podpisom memoranda deklarovali spoločný záujem aktivizovať mladých ľudí, aby na Slovensku vyrastala nová generácia mladých podnikateľov, ktorá bude úspešná tak na Slovensku, ako aj za jeho hranicami, čo so sebou prinesie nové pracovné miesta v regiónoch. Partnerské strany sa budú informovať o aktivitách a iniciatívach na zlepšenie podnikateľského ekosystému na regionálnej aj národnej úrovni, vyzývať na pasívnu aj aktívnu účasť na podujatiach. ZMPS ako organizátor anticeny „Byrokratický nezmysel roka“ a unikátneho celoslovenského prieskumu „INDEX prekážok v podnikaní mladých“ bude pri práci s výstupmi aktívne spolupracovať s KSK za účelom zlepšenia podnikateľského ekosystému. Na druhej strane KSK umožní mladým ľuďom vyjadrovať sa podľa ich schopností a možností k príprave kľúčových dokumentov regionálnej samosprávy, napríklad členstvom v komisiách, konzultáciami, pravidelnými stretnutiami mladých ľudí so zástupcami KSK a podobne.

„Podstatná časť aktivít Združenia mladých podnikateľov Slovenska je v súlade so strategickými cieľmi a zámermi, ktoré sme si vytýčili pri príprave nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK na roky 2016 - 2022. Združenie napríklad z vlastnej iniciatívy vyvíja aktivity v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania, čo je pre nás veľmi dôležitý moment. Nová generácia mladých podnikateľov so skúsenosťami získanými v zahraničí chápe svetové trendy v podnikaní a nemá problém ich uvádzať do praxe. V tom vidíme reálny prínos,“ skonštatoval predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa. „Združenie zastupuje všetky odvetvia podnikania vrátane mladých farmárov, s ktorými počítame pri obnove vidieka v Košickom kraji cestou oživenia produkcie mikrofariem.“

Predstavitelia Združenia mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS)„Podpis memoranda je prvým krokom, na ktorom môžeme stavať budúcu spoluprácu a zároveň signálom, že samosprávny kraj je otvorený participácii mladých ľudí na dianí a smerovaní regiónu,“ hovorí predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska Ján Solík. „Okrem spolupráce pri tvorbe inovačného ekosystému vidíme priestor aj v praktickom podnikateľskom vzdelávaní na školách. Podnikanie mladých ľudí môže byť jednou z dôležitých ciest riešenia nezamestnanosti mladých.“

Na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK existujú študijné odbory zamerané na podnikanie. Mladí ľudia pracujú v cvičných firmách, ktoré sa snažia čo najviac priblížiť reálnemu podnikateľskému prostrediu. Získať informácie a skúsenosti o fungovaní a problémoch skutočných firiem môže byť pre nich mimoriadne zaujímavé.

„Regionálna samospráva môže zohrať dôležitú úlohu pri tvorbe prostredia pre vznik a rast inovatívnych firiem. Po úspešné príklady netreba chodiť ďaleko. Učebnicovým príkladom takejto spolupráce je Juhomoravský kraj, ktorému sa za desať rokov systematickej spolupráce s mestom Brno, regionálnymi univerzitami, strednými školami, výskumnými a vývojovými pracoviskami a firmami, podarilo vytvoriť prostredie, ktoré je atraktívne v celosvetovom meradle. Dôsledkom je vznik nových firiem, udržanie talentovaných mladých ľudí v regióne a rast zamestnanosti,“ dodáva Ján Solík.

Podpis memoranda sa symbolicky koná počas Globálneho týždňa podnikania (http://wearegen.co/gew). Globálny týždeň podnikania (Global Entrepreneurship Week) je celosvetová iniciatíva, ktorá sa každý rok odohráva tretí novembrový týždeň vo viac ako 150 krajinách sveta. Jej cieľom je propagovať podnikanie a inšpirovať mladých ľudí k podnikateľskej ceste. Od roku 2015 na Slovensku túto iniciatívu oficiálne zastrešuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS). Od 18. do 23. novembra pripravilo podnikateľské dni v štyroch slovenských mestách – Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach. Program Globálneho týždňa podnikania nájdete na stránke ZMPS.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 20.11.2015 10:00
Upravené: 28.12.2021 10:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001