Kraj získal doteraz z európskych peňazí vyše 82 miliónov eur

Dôsledky ekonomickej krízy posledných rokov spôsobili, že regionálna samospráva nemá dostatok finančných zdrojov na investičné a rozvojové projekty. Výraznou finančnou injekciou sú len európske fondy, o ktoré sa uchádzal aj Košický samosprávny kraj. Rok 2013 je záverečným rokom programovacieho obdobia. K 31. decembru 2012 bolo v rámci 11 operačných programov (OP) Národného strategického referenčného rámca (NSRR) schválených celkovo 7411 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v celkovej výške 11 miliárd 684 miliónov eur. Košický samosprávny kraj získal podporu na 144 projektov.

Regionálna samospráva sa uchádzala o poskytnutie príspevkov najmä na infraštruktúrne projekty, ktoré by riešili alebo zmiernili nepriaznivý stav majetku, získaného delimitáciou v roku 2002 pri vzniku vyšších územných celkov. Ide hlavne o školské, kultúrne, sociálne a zdravotnícke zariadenia. KSK získal podporu na 144 projektov v celkovej výške 82 miliónov 614 tisíc 570 eur. Z tohto počtu je 44 investičných projektov v celkovom objeme 64 miliónov 123 tisíc eur, čo je 77 percent z celkovej sumy za všetky projekty KSK.

Na investičné projekty z Regionálneho operačného programu (ROP), zamerané najmä na rekonštrukcie školských, sociálnych a kultúrnych zariadení a na rekonštrukcie a opravy ciest II. a III. triedy, bol z požadovaných viac ako 16 miliónov eur schválený príspevok v celkovej výške cez 11 miliónov eur. Zo 63 podaných žiadostí bolo schválených 30, ďalšie žiadosti sú stále v procese hodnotenia. Z ostatných operačných programov bolo najviac žiadostí podaných v rámci OP Vzdelávanie (71), z ktorých bolo schválených 20 v celkovej výške 3,5 milióna eur, čo je 28 percentná úspešnosť.

Celkový finančný prínos úspešných projektov Úradu KSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti zo štrukturálnych fondov predstavuje 64 731 895 eur a z ďalších európskych programov a podporných mechanizmov 17 882 675 eur.

Z Regionálneho operačného programu získal KSK prostriedky na 24 investičných a 6 neinvestičných projektov. Boli medzi nimi rekonštrukcie štyroch stredných škôl (SOŠ Ostrovského Košice, Gymnázium Trebišov, SOŠ drevárska v Spišskej Novej Vsi, Gymnázium Kráľovský Chlmec) a štyroch zariadení sociálnych služieb (DSS Trebišov, DSS Rakovec nad Ondavou, DSS Skladná Košice a DSS Prakovce - Matilda Huta). Ďalšie štyri investičné projekty zlepšia stav kultúrnych zariadení (Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea, Rekonštrukcia Historickej sály Východoslovenskej galérie, Letohrádok Dardanely - revitalizácia areálu hudobného múzea, Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemera v Rožňave). Samostatnú kapitolu tvorí sedem investičných projektov v rámci EHMK - ostrovy kultúry (Bábkové divadlo, Divadle Thália, Barkóczyho palác, Verejná knižnica J. Bocatia, Vsl. múzeum, Vsl. galéria, Ulička remesiel). Rozsiahla investícia sa dostala do piatich veľkých projektov rekonštrukcií ciest II. a III. triedy Cesty KSK 1 – 5. Ďalších šesť projektov je neinvestičných – dva z rezortu kultúry a štyri pre technickú pomoc sprostredkovateľského orgánu.

V operačnom programe Vzdelávanie predložil kraj 71 projektov, schválených bolo 21 z nich. Ide o neinvestičné projekty. Dva sa týkajú vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, 15 projektov podali stredné školy a štyri Galéria umelcov Spiša. Tri projekty z OP životné prostredie riešili tepelné hospodárstvo DSS v Barci, prípravu zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB látkami a nákup čistiacej technicky pre Správu ciest KSK.

Rok 2013 je siedmym rokom implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Zostávajú tri roky, kedy je potrebné deklarovať oprávnené výdavky Európskej komisii. Takmer dve tretiny finančných prostriedkov EÚ zatiaľ nie sú vyčerpané. Stav implementácie projektov je viac ako neuspokojivý. Navyše je rok 2013 posledným, keď existuje možnosť presunu finančných prostriedkov medzi operačnými programami. S prihliadnutím na vysokú absorpčnú schopnosť Regionálneho operačného programu bude KSK presadzovať zvýšenie alokácie pre ROP a presun finančných zdrojov z rizikových operačných programov do ROP.

Počet schválených projektov KSK a jeho organizácií:
Regionálny operačný program                30
OP informatizácia spoločnosti                  1
OP vzdelávanie                                     21
OP životné prostredie                            3
OP zamestnanosť a sociálna inklúzia         5
OP výskum a vývoj                                 1
Program cezhraničnej spolupráce HU-SK 10
Program cezhraničnej spolupráce ENPI     3
Interreg IVC                                          1
7. rámcový program                               3
Nórsky finančný mechanizmus                 6
Švajčiarsky finančný mechanizmus            2
Iné                                                    58
Spolu                                               144

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 03.06.2013 12:00
Upravené: 28.12.2021 10:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001