Pracovné stretnutie zástupcov regionálneho rozvoja v pôsobnosti vyšších územných celkov a zástupcov Sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky

V dňoch 13. – 14.12.2017 sa v knižnici J. Bocatia v Košiciach uskutočnilo jedno z pravidelných štvrťročných pracovných stretnutí zástupcov regionálneho rozvoja na úrovni samospráv so zástupcami Sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR, ktoré sú organizované za účelom aktívnej participácie jednotlivých regiónov na tvorbe novej Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja SR do roku 2030.

Stretnutia sa okrem predstaviteľov všetkých samosprávnych celkov zúčastnili aj odborníci z oblasti regionálneho rozvoja, kultúry a zdravotníctva v Košickom kraji, ktorí sa podieľajú na tvorbe novej Stratégie.

Cieľom pracovného stretnutia bola predovšetkým aktívna diskusia aktérov z jednotlivých regiónov v oblasti regionálneho rozvoja, výmena skúseností a hľadanie možných riešení spoločných problémov.

V rámci stretnutia boli predstavené hlavné závery zo Správy o realizácii priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR za rok 2016, ktorú vypracovala Sekcia regionálneho rozvoja na Úrade vlády SR, v spolupráci s odborníkmi v oblasti regionálneho rozvoja. Zároveň odzneli informácie o súčasnom stave tvorby Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja SR do roku 2030 a harmonogram ďalších krokov. Cieľom stratégie je podpora udržateľného dynamického inkluzívneho rozvoja komunít a modernej inovačne orientovanej ekonomiky v regiónoch, mestách a obciach Slovenska v prospech zlepšenia životných podmienok ich obyvateľov, kvality ich sídelného prostredia, vytvorenia podmienok pre využitie ich špecifických potenciálov, udržateľné a efektívne využitie ľudských, ekonomických a prírodných zdrojov, ich rozvoj a ochrana.

Druhá časť programu bola zameraná na odbornú diskusiu k dvom oblastiam – oblasť kultúry a oblasť zdravotníctva v kontexte regionálneho plánovania.

Prezentácie, ktoré odzneli na stretnutí:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 15.12.2017 09:00
Upravené: 28.12.2021 11:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001