Pracovné stretnutia k Akčnému plánu najmenej rozvinutého okresu Košice – okolie

V mesiaci máj 2018 sa uskutočnilo 6 pracovných stretnutí k tvorbe Akčného plánu najmenej rozvinutého okresu Košice – okolie. Pracovné stretnutia koordinoval Okresný úrad Košice – okolie, zastúpený prednostkou Okresného úradu Košice – okolie, PhDr. Denisou Vargovou Lukáčovou.

Účastníci pracovného stretnutiaJednotlivé pracovné stretnutia boli zamerané na prioritné oblasti ako sú vzdelávanie, priemysel, malí a strední podnikatelia, poľnohospodárstvo, infraštruktúra, cestovný ruch, životné prostredie, sociálna oblasť a marginalizované rómske komunity. Pracovné skupiny viedol Ing. Miloš Mihók, manažér MAS Rudohorie.

Predmetom rokovaní bola analýza kľúčových problémov v prioritných oblastiach, ktoré tvoria základ pre tvorbu analytickej časti pripravovaného dokumentu.  

Účastníci pracovného stretnutiaStretnutí sa na pozvanie pani prednostky Okresného úradu Košice – okolie zúčastnili zástupcovia relevantných odborov Úradu Košického samosprávneho kraja, zástupcovia miest a obcí, neziskových organizácií a podnikatelia.

Obce, fyzické osoby – podnikatelia a sociálno-ekonomickí partneri, ktorí majú záujem predložiť projektové zámery do Akčného plánu najmenej rozvinutého okresu Košice – okolie sú povinní vyplniť formulár na predkladanie projektových zámerov a doručiť ho písomne na Okresný úrad Košice – okolie alebo elektronicky na e-mail: prednosta.ks@minv.sk.

Formulár na predkladanie projektových zámerov:

Viac informácií k procesu tvorby Akčného plánu najmenej rozvinutého okresu Košice – okolie nájdete na príslušnej stránke Ministerstva vnútra SR.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 18.05.2018 11:00
Upravené: 28.12.2021 11:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001