Partnerstvo pre RIUS

Pracovná skupina "Partnerstvo pre Regionálne integrované územné stratégie na úrovni NUTS III"

V súčasnosti riadiaci orgán, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, pripravuje 3. verziu Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). IROP pre obdobie 2014 - 2020 má byť v rámci Partnerskej dohody SR komplementárnym podporným operačným programom k ostatným sektorovým operačným programom, pretože svojimi aktivitami má kontinuálne nadväzovať na rozvojové projekty a vytvárať predpoklady pre zlepšenie kvality života obyvateľov SR, ako jedného z faktorov hospodárskeho rastu. Aby sa predišlo prílišnej tematickej a územnej rozdrobenosti prostriedkov má IROP realizovať svoje aktivity cez Regionálne integrované územné stratégie na úrovni NUTS III (RIUS). Takže podľa pôvodného zámeru riadiaceho orgánu by mal IROP pozostávať z 8 RIUS.
Prvoradým cieľom RIUS má byť predchádzanie negatívnym účinkom nekoordinovaného plánovania v ohraničenom území za účasti rôznych socioekonomických partnerov vykonávajúcich svoje činnosti v tomto území, t. j. zamedzeniu plytvaniu finančných prostriedkov socioekonomických partnerov, a taktiež zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu a nedostatočnej adresnosti a predvídateľnosti opatrení uskutočnených na danom území.
RIUS majú byť postavená na rovnakej plánovacej platforme ako dokumenty regionálneho rozvoja a programy EÚ. Základným princípom bude metodika riadenia projektového cyklu. Kľúčové dokumenty, ktoré sprevádzajú projektový cyklus, budú štruktúrované podľa metódy logického rámca, v ktorej na seba nadväzuje príprava a implementácia projektov.
Pre spracovanie RIUS má byť vytvorená pracovná skupina pod názvom Partnerstvo pre RIUS. Partnerstvo pre RIUSby malo byť výkonným orgánom, ktorý bude prijímať rozhodnutia a bude niesť zodpovednosť za celý proces prípravy, realizácie, monitorovania a hodnotenia RIUS. Úlohou každého z partnerov je podieľať sa na tvorbe integrovanej stratégie, ktorá bude realizovateľná, naplniteľná a prínosná pre socioekonomický rozvoj regiónu a bude prispievať k plneniu cieľov politiky súdržnosti, stratégie Európa 2020 a plneniu cieľov IROP. Členmi v partnerstve by preto mali byť zástupcovia Riadiaceho orgánu, zástupcovia verejnej správy na regionálnej, subregionálnej a lokálnej úrovni (zástupcovia krajských a okresných miest, regionálne ZMOS, zástupcovia Únie miest a obcí, zástupcovia VÚC, MAS, podnikateľského sektora a ďalší), zástupcovia kľúčových sociálnych partnerov (regionálne ÚPSVaR), zástupcovia kľúčových ekonomických partnerov (regionálne SOPK) a i.
Vzhľadom k zaisteniu funkčnosti by Partnerstvo malo mať cca 30 – 50 členov. Partnerstvo nebude mať právnu subjektivitu, subjekty zapojené do Partnerstva budú viazané zmluvou o spolupráci, ktorá bude definovať úlohy partnerov. Hlavné úlohy sú nasledovné:

  • spolupráca na tvorbe RIUS, dodržiavanie harmonogramu spracovania RIUS a spôsob zaistenia jeho dodržiavania,
  • schválenie dokumentu RIUS,
  • riešenie sporov, konfliktov a nezrovnalostí tak, aby RIUS predstavoval skutočný konsenzus a všeobecne uznávanú víziu rozvoja územia,
  • výber a schválenie projektov akčného plánu RIUS,
  • schválenie výročných správ, monitorovacích správ a správ z hodnotení RIUS,
  • účasť a schvaľovanie revízií RIUS.

Koordinátorom RIUS je VÚC, pričom medzi jeho hlavné úlohy patrí technicko-organizačná koordinácia partnerstva pre RIUS. Jeho prvoradou úlohou je vykonávanie aktivít na tvorbu a činnosti spojené s implementáciou RIUS, činnosti spojené s organizačným zabezpečením programového cyklu RIUS. Koordinátor RIUS bude financovaný zo zdrojov IROP prostredníctvom projektu technickej pomoci.

KSK zorganizoval dve konferencie na túto tému za účasti potenciálnych partnerov, resp. možných členov pracovnej skupiny Partnerstvo pre RIUS a vyzval potenciálnych partnerov, aby nominovali svojich zástupcov do pracovnej skupiny. V júni 2013 to bola konferencia pod názvom Inšpirovať a spájať a v novembri 2013 konferencia pod názvom Tvorba partnerstiev v programovom období 2014 – 2020. Je treba si však uvedomiť, že hybnou silou v strategickom plánovaní, ktorým je aj príprava RIUS, sú aktívni občania, odborné skupiny a ďalší, ktorí sa do plánovania zapájajú dobrovoľne a prinášajú doň nové podnety. Partnerstvo je teda možné vytvoriť len s tými, ktorí oň majú záujem. Zoznam členov Partnerstva, ktorí doteraz prejavili záujem o spoluprácu na príprave RIUS je v prílohe správy. Pracovnú skupinu Partnerstvo pre RIUS plánuje KSK zvolať hneď, ako riadiaci orgán predstaví návrh metodiky pre tvorbu RIUS. Táto pracovná skupina je stále otvorená a záujemcovia môžu prejaviť svoj záujem participovať na mailovej adrese viera.dulinova@vucke.sk.

Zoznam členov pracovnej skupiny Partnerstvo pre RIUS.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 06.03.2014 06:00
Upravené: 28.12.2021 10:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001