Okrúhly stôl “MOBI – vodné cesty v karpatskom regióne”

Dňa 27. augusta sa za účasti zástupcov prihraničných regiónov Slovenska, Ukrajiny, Maďarska a Rumunska uskutočnil on-line okrúhly stôl na tému „Vodné cesty v Karpatských regónoch“ v rámci programu ENI CBC Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014 – 2020.

Členmi stretnutia boli Medzinárodná asociácia inštitúcií regionálneho rozvoja „IARDI“ (UA), Zakarpatská regionálna rada (UA), Regionálne rady oblastí Maramureş (RO) a Satu Mare (RO) a Samosprávny kraj Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU) s priamou účasťou zástupcov hraničných regiónov: Brigitta László, Mihaela Lite a Matej Ovčiarka. Vďaka partnerskej podpore a spolupráci prinieslo podujatie aktívnu diskusiu o týchto dôležitých otázkach. Okrúhly stôl sa konal v on-line režime.

Nataliya Nosa, výkonná riaditeľka Medzinárodnej asociácie inštitúcií regionálneho rozvoja - IARDI (UA), otvorila podujatie a poskytla účastníkom prehľad o súčasnom stave implementácie projektu MOBI. V súčasnej dobe väčšinu strategicky dôležitých otázok efektívnej komunikácie v karpatskom regióne projektu prediskutovali partneri a experti projektu, viedli sa diskusie na rôzne témy, a to prekážky železničnej komunikácie, leteckej komunikácie, rozvoj dopravných koridorov a cyklistických komunikácií. Nataliya vyjadrila nádej, že odborné prezentácie a odbornú víziu podporia profesionálne inštitúcie a agentúry, orgány a samosprávy a budú zohľadnené pri vypracovaní plánu mobility.

Brigitta László, zástupkyňa regiónu Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU), privítala účastníkov a zdôraznila, že téma vodných spojení je veľmi dôležitá, pretože všetky pohraničné krajiny majú spoločnú rieku, ktorou je rieka Tisa. V tejto záležitosti by všetky partnerské župy mali spolupracovať a spoločne riešiť problémy.

Mihaela Liţe, zástupkyňa Krajskej rady Maramureș (RO), zdôraznila, že je dôležité, aby sa rozvíjala práca odborníkov v rôznych oblastiach plánu mobility. Tému vodného pripojenia je dôležité prediskutovať a zahrnúť do plánu mobility, aj keď v Maramureș neexistuje žiadna vodná doprava. Vyjadrila nádej v úspech okrúhleho stola a zaželala všetkým šťastie.

Ing. Matej Ovčiarka, vedúci Odboru regionálneho rozvoja, Košický samosprávny kraj (SK), poďakoval partnerom za pozvanie na stretnutie a vyjadril presvedčenie, že stretnutia by sa mohli čoskoro konať offline. Zdôraznil, že prostredníctvom spolupráce je možné efektívne naplniť všetky ciele zahrnuté v projekte. Dopravné prepojenie regiónov zapojených do projektu je dôležitou témou projektu, či už ide o cestnú dopravu, leteckú dopravu alebo vodnú dopravu. P. Ovčiarka uviedol, že spolupráca prinesie občanom všetkých zúčastnených regiónov nové možnosti v oblasti dopravy a rekreácie a Košický samosprávny kraj je otvorený pre budúcu cezhraničnú spoluprácu.

Dr. Robert Vass, externý odborník Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU), poskytol prehľad siete maďarských vodných ciest a uviedol, že dve hlavné rieky vodných ciest v Maďarsku sú rieky Dunaj a Tisa. Pán Vass sa zameral na dĺžku splavných vodných ciest v kraji a veľkosti lodí v týchto vodných cestách. Ťažisko jeho pozornosti potom padlo na turistický aspekt využívania rieky a rekreačnú stránku. Hovorilo sa, že na základe modelu východnej Európy bola v Maďarsku v roku 2020 zahájená dovolenková lodná turistika a okrem výletných plavieb existuje aj kanoistika, ktorá je zdravou formou výletov šetrných k životnému prostrediu.

Mykola Pihulyak, Krajská štátna administratíva Zakarpatsko (UA),poďakoval organizátorom za možnosť zapojiť sa do projektu MOBI a zdôraznil dôležitosť zapojenia vládnych agentúr spojených s územným plánovaním do takýchto konferencií . Pán Pihulyak uviedol, že vnútrozemská vodná doprava vo väčšine európskych dopravných koridorov je konkurencieschopnou alternatívou a doplnkom cestnej a železničnej dopravy. Na Ukrajine sa však zatiaľ veľmi nevyužíva. Európska skúsenosť ukazuje, že v posledných desaťročiach riečna doprava úspešne vstúpila na nové trhy vrátane prepravy námorných kontajnerov do vnútrozemia. Prienik na trhy kontinentálnej všeobecnej nákladnej a kabotážnej dopravy sa tiež stáva novou možnosťou riešenia problémov v oblasti distribúcie nákladu, ktoré spĺňajú moderné logistické potreby. Potom poskytol prehľad o vnútrozemských trasách Európy a zmŕštením potrebnom na vodnú dopravu v rôznych častiach rieky Dunaj v porovnaní s parametrami rieky Tisa pri meste Chop, kde by hĺbka zmrštenia mala byť 1,80 m, pričom výška mosta je 5,88 m. Riečny prístav v oblasti Zagon-Chop bol realizovaný cez oficiálny dokument z roku 2006. Tento prístav je považovaný za určitý východiskový bod vodnej dopravnej siete rieky Tisa s dĺžkou 630 km s navigačným obdobím asi 280 dní v roku.

Liudmyla Kozlovska, expertka (UA), predstavila súčasný stav s hraničnými priechodmi, ktoré na prechod používajú vodu. Dnes je v Zakarpatskej oblasti („Dzvinkove-Lonya“) iba jeden kontrolný bod, ktorý spája a používa vodu na prechod. Existuje trajekt, ktorý umožňuje cestujúcim a automobilom prekročiť rieku Tisu z Ukrajiny do Maďarska a naopak. Vytvorenie niekoľkých nových plavebných trajektov, konkrétne „Szatmarcseke -Tiszakorod - Badalovo -Varievo“ a „Tiszaszentmarton - Solovka“, sa však plánovalo v rámci nástroja európskeho susedstva. Čo sa týka vodného rekreačného turizmu, v Zakarpatskej oblasti je rieka Tisa v blízkosti kontrolného bodu „Vylok - Tiszabecs“ aktívne využívaná na kanoistiku. Vyjadrila tiež potrebu zlepšiť rozvoj infraštruktúry na hraničných priechodoch, a preto sa v polovici septembra v Zakarpatskej oblasti uskutoční terénne zasadnutie Výboru Najvyššej rady pre európsku integráciu.

Henadii Maltsev, zástupca Ukrajinského úradu námorných prístavov (UA), vrátane, sa podelil o skúsenosti Ukrajinského úradu pre námorné prístavy s účasťou na programe Dunaj - projekt „DIONYSUS“. Cieľom projektu je podpora inteligentnej a udržateľnej integrácie Dunaja do medzinárodných dopravných reťazcov dopravných koridorov Európskej únie, strednej a východnej Európy. Pre Ukrajinu bude účasť na projekte prvým krokom v plnej spolupráci s Európskou komisiou na prilákanie ďalších investícií do rozvoja ukrajinských prístavov na Dunaji (podiel nákladných tokov je asi 30% z celkového nákladného toku vo všetkých členských štátoch Dunajskej komisie). Pán Maltsev tiež vyjadril pripravenosť Ukrajiny zúčastniť sa spoločných projektov EÚ, ktoré v budúcnosti môžu poskytnúť rozvoj niektorým regiónom Odesy a iným regiónom.

Reinhold Stadler, odborník pre Krajskú radu oblasti Maramureş (RO), predstavil vodný systém Rumunska. Vodné cesty v Rumunsku sú väčšinou koncentrované na juhu, hlavne pozdĺž Dunaja. V súčasnosti je na národnej úrovni prioritou rozvoj prepojenia vodných ciest na rieke Dunaj, pričom rieka Tisa nie je na plavbu veľmi využívaná. Napriek tomu pán Stadler uviedol, že rieka Tisa je zásadná pre blaho hospodárstva Rumunska a Ukrajiny, existuje potenciál splaviť rieku na turistické účely a rieka sa dá využiť aj na cyklistickú infraštruktúru.

Barbora Kováčová, Poverená riadením referátu regionálneho rozvoja a plánovania, Košický samosprávny kraj (SK), poznamenala, že Košický samosprávny kraj nemá priame kompetencie vo vodnom hospodárstve a podzemných vodách, prírodné liečivé vodné zdroje a vodné toky sú v správe Slovenskej republiky. Predstavila legislatívu Slovenska, kde za stanovenie koncepcie rozvoja vnútrozemskej plavby, prístavov a vodných ciest, zabezpečenia rozvoja a modernizácie vodných ciest v súlade so schválenou dopravnou politikou, zodpovedá Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý je vo výhradnom vlastníctve štátu. Zastupuje Slovenskú republiku vo veciach vnútrozemskej plavby a vo vzťahoch s medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti vnútrozemskej plavby. Uviedla, že Košický samosprávny kraj sa snaží región rozvíjať, pretože je v priamej komunikácii so Slovenským vodohospodárskym podnikom. Košický samosprávny kraj vypracoval strategický dokument Kostrová sieť cyklistických trás. Prevažná väčšina trás zahrnutých v tomto dokumente sa nachádza v koridoroch vodných tokov.

Nataliya Nosa, Medzinárodná asociácia inštitúcií regionálneho rozvoja - IARDI (UA),na záver zasadnutia poďakovala všetkým rečníkom okrúhleho stola za ich profesionálne prezentácie s veľkým informačným prínosom a zdôraznila strategický význam ich odborných stanovísk. Projekt „Prístav rieky Tisa“ je strategicky dôležitým a uskutočniteľným projektom zameraným na založenie námornej spoločnosti na implementáciu medzinárodnej nákladnej dopravy, ktorá zabezpečuje výstavbu a uvedenie do prevádzky riečneho prístavu na pravom brehu rieky Tisy. Na základe vyššie uvedeného je potrebné vytvoriť pracovnú skupinu pre „Vodné cesty v karpatskom regióne“ za účasti maďarských, ukrajinských, slovenských a rumunských predstaviteľov. Ďalšie stretnutia a diskusia na tému „Vodné spojenia“ v rámci projektu „MOBI“ sa budú konať v októbri 2021.

Autor/zdroj: Ing. Dominika Kováčová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 30.09.2021 15:46
Upravené: 31.01.2022 15:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001