Aktuality v regionálnom rozvoji

26.09.2017

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy na KSK

       
Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy na KSK (IPC pre EŠIF) pripravilo informatívnu správu o svojej činnosti a aktuálnych výzvach z EŠIF. IPC pre EŠIF v nej bilancuje svoju činnosť za prvý rok svojej existencie na úrade KSK.
 
26.09.2017

Vybudovanie Kreatívneho centra v areáli na Strojárenskej ulici č. 3 v Košiciach v rámci pripravovanej výzvy IROP

       
Cez Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 / Prioritná os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, (IROP) bude vyhlásená výzva, v rámci ktorej, samosprávne kraje môžu žiadať nenávratný finančný príspevok na vybudovanie a prevádzku Kreatívnych centier.
 
26.09.2017

Správa o napĺňaní priorít a cieľov Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2016

       
Podľa zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja §11 písm. b) v znení zákona č. 378/2016 Z.z. Vyšší územný celok vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja spolupracuje s Úradom vlády SR pri vypracovávaní, realizácii a vyhodnocovaní národnej stratégie a každoročne do 30. júna zasiela Úradu vlády SR správu o napĺňaní priorít a cieľov Národnej stratégie regionálneho rozvoja.
 
22.09.2017

Interreg: Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok

       
Úrad vlády v Maďarsku ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom, vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci tretej prioritnej osi - Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a pracovnej mobility - Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.
 
13.07.2017

Štart k vypracovaniu akčných plánov okresov Gelnica a Košice - okolie

       
Úrad vládneho splnomocnenca pre podporu najmenej rozvinutých okresov (NRO) v úzkej spolupráci s Košickým samosprávnym krajom (KSK) a okresnými úradmi Košice okolie a Gelnica 11. a 12. júla 2017 na samostatných pracovných stretnutiach začal prípravu nových akčných plánov.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.09.2013 12:39
Upravené: 23.07.2018 14:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról