Diaľnice a rýchlostné cesty

Diaľnice a rýchlostné cesty

Výstavba nadradenej cestnej infraštruktúry – diaľnic a rýchlostných ciest, je dôležitým predpokladom pre prílev investícií a rozvoj hospodárstva na východe Slovenska. Dôležité je dokončenie diaľničného prepojenia D1 Bratislava – Žilina – Prešov – Košice. Nemenej dôležité je však aj pokračovanie prípravy a výstavby diaľnice D1 ďalej na východ od Košíc, smerom na Michalovce a Užhorod. Toto diaľničné prepojenie bude mať veľký význam pre tranzit tovaru v smere východ – západ.

Sieť diaľnic a rýchlostných ciest na území Košického kraja bude po vybudovaní tvoriť predovšetkým: 

diaľnica D1
Prešov – Budimír – Bidovce – Dargov - Pozdišovce – Michalovce – štátna hranica SR/UA, 

rýchlostná cesta R2
Gombasek – Rožňava – Jablonov nad Turňou – Včeláre – Košice-Šaca – Košické Oľšany – križovatka s D1,

rýchlostná cesta R4
štátna hranica SR/MR – Milhosť – Košice – Prešov 

Príprava a výstavba rýchlostných ciest prebieha po jednotlivých úsekoch, z ktorých každý je samostatnou stavbou a po ukončení bude napojený na existujúcu cestnú sieť a sprístupnený pre motoristov. Jednotlivé úseky sú v rôznych štádiách prípravy a výstavby. Najlepšie pripravené úseky sú:

Diaľničný úsek D1 Budimír - Bidovce
Od decembra 2019 je pre motoristov otvorený ďalší úsek diaľnice D1 Budimír – Bidovce, ktorý tvorí severovýchodný obchvat mesta Košice. Zhotoviteľom stavebných prác bola spoločnosť Skanska SK a.s., závod Košice. Investorom bola Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Doba realizácie bola 37 mesiacov (Red FIDIC 1999). Dĺžka úseku je celkom 15,5 km, z toho D1 – 14,4 km + R2 – 1,061 km. V rámci stavby bolo postavených 23 mostov v celkovej dĺžke 3470 m.

Úsek rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Oľšany 
Celková dĺžka úseku je cca 21,5 km. Stavba je rozdelená na dva úseky. 
I. úsek začína v pracovnom staničení km 0,000 v Šaci a končí v pracovnom staničení km 9,564 v križovatke Košice - Juh. Prvý úsek je v príprave.
II. úsek rýchlostnej cesty začína v pracovnom staničení km 9,564 v križovatke Košice - Juh napojením na už postavenú rýchlostnú cestu R4 a končí v pracovnom staničení 23,826 2 napojením na v súčasnosti existujúcu R2 v mimoúrovňovej križovatke Hrašovík, ktorá sa následne pripája na diaľnicu D1 Budimír – Bidovce. V križovatke Košice – Juh je navrhnuté v rámci tejto stavby Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty Šebastovce. V km 11,5 je navrhnuté jednostranné odpočívadlo Valaliky, dopravne napojené na obidva smery. Súčasťou stavby je dostavba križovatky Košice – Juh, výstavba novej križovatky Krásna a dostavba križovatky Hrašovík. 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. podpísala 16. marca 2022 zmluvu o dielo so skupinou EUROVIA SK a EUROVIA CS. Úsek bude dlhý 14,3 kilometra, jeho výstavba bude trvať približne tri roky a má stáť 132,6 mil. eur bez DPH.

Úsek rýchlostnej cesty R2 Rožňava - Jablonov nad Turňou v dĺžke 14 km
Celková dĺžka úseku rýchlostnej cesty R2 Rožňava - Jablonov nad Turňou je 14,1 km, kategórie R 24,5/120. 
Súčasťou stavby je tunel Soroška. Podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie bolo navrhnuté dvojrúrové riešenie, južná tunelová rúra dĺžky 4 282 m a severná tunelová rúra dĺžky 4 270 m. Podľa dokumentácie pre stavebné povolenie je navrhnuté jednorúrové riešenie. 
Súčasťou úseku rýchlostnej cesty je aj stredisko správy a údržby Jablonov nad Turňou a odpočívadlo Jovice.

Rýchlostná cesta R4
Úsek Košice – Milhosť v dĺžke 14 190 km, je v súčasnosti v prevádzke.  Po dobudovaní rýchlostnej cesty R2 v úseku Šaca – Košické Oľšany, bude rýchlostná cesta R4 v peáži s rýchlostnou cestou R2 v úseku od križovatky Košice - Juh, po mimoúrovňovú križovatku Hrašovík, ďalej je v peáži s diaľnicou D1 v úseku Košice – Prešov.  Rýchlostná cesta R4 je súčasťou európskeho koridoru s názvom Via Carpatia, ktorý vedie od Litvy až do Grécka.

Prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest zabezpečuje Národná diaľničná spoločnosť, a.s., ktorá vznikla 1. februára 2005 na základe Zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti. Založil ju štát, ktorý je jej 100% vlastníkom, v mene ktorého koná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Na založenie spoločnosti sa použil prioritný infraštruktúrny majetok a súčasti slúžiace na správu, údržbu, opravy a rozvoj siete diaľnic a rýchlostných ciest.
Úrad Košického samosprávneho kraja vyvíja v rámci svojich kompetencií maximálne úsilie smerom k urýchleniu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na území Košického samosprávneho kraja.

Mapa diaľnic a rýchlostných ciest na území Košického samosprávneho kraja [.pdf]
Diaľnica D1 Budimír - Bidovce [.jpg]

Zdroje informácií
www.ndsas.sk

Autor/zdroj: Ing. Peter Restei
Zverejnil: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Vytvorené: 15.11.2012 13:45
Upravené: 25.08.2022 10:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001