Proces SEA

Oznámenie o strategickom dokumente
podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (SEA - Strategic Environmental Assessment).

Do oznámenia o strategickom dokumente o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Úrade Košického samosprávneho kraja, odbor dopravy, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice, 2. poschodie, č. dverí 306 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

Oznámenie o strategickom dokumente Plán udržateľnej mobility Košického kraja je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente posudzovanému podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 25.06.2019 na adresu:

Okresný úrad Košice
Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja
Komenského 52
041 26  Košice
denisa.horenska@minv.sk

 

Autor/zdroj: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Zverejnil: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Vytvorené: 11.06.2019 11:18
Upravené: 20.06.2019 14:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy