Proces SEA

Oznámenie o strategickom dokumente
podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (SEA - Strategic Environmental Assessment).

Do oznámenia o strategickom dokumente o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Úrade Košického samosprávneho kraja, odbor dopravy, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice, 2. poschodie, č. dverí 306 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

Dokumenty
Oznámenie o strategickom dokumente Plán udržateľnej mobility Košického kraja je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja

Rozsah hodnotenia - 18. 7. 2019

Autor/zdroj: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Zverejnil: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Vytvorené: 11.06.2019 11:18
Upravené: 26.07.2019 10:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...