Vyhotovenie znaleckého posudku

Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty bytového domu súp. č. 902 na pozemku registra C KN parc. č. 985, pozemkov registra C KN parc. č. 985, zastavané plochy a nádvoria o výmere 501 m² a parc. č. 984/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 252 m², k. ú. Stredné Mesto, obec Košice – Staré Mesto, evidovaných v liste vlastníctva č. 10179, vrátane príslušenstva. Všetky nehnuteľnosti sa nachádzajú na Štefánikovej ulici 4 v Košiciach.

Výzva na predkladanie ponúk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Zuzana Marcinčinová
Vytvorené: 30.06.2017 09:35
Upravené: 30.06.2017 10:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001