Vyhotovenie znaleckého posudku

Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra C KN parc. č. 1407/2 o výmere 20 m2 a 1408/2 o výmere 27 m2 podľa geometrického plánu č. 45353221-120/2017 na určenie vlastníckeho práva k pozemku p.č. 1407/2, 1408/2 vyhotoveného STREŇO geodetické práce spol. s r.o., Vyšná Rybnica 45, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce.

Výzva na predkladanie ponúk

Prílohy výzvy na predkladanie ponúk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Zuzana Marcinčinová
Vytvorené: 23.06.2017 12:09
Upravené: 26.06.2017 08:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001