Vyhotovenie znaleckého posudku

Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu v rozsahu 23 m² cez pozemok registra C KN parc. č. 1408/1 v k. ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce vytvoreného na základe geometrického plánu č. 34835199-51/2017 Ing. Martin Kundrát GEOSPOL EAST (príloha); Stanovenie jednorazovej odplaty za uloženie optickej prípojky o zábere 64 m² vrátane ochranného pásma (dĺžka 64 m, ochranné pásmo 0,5 m od osi prípojky) cez pozemok registra E KN parc. č. 3/1 v k. ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce na základe prílohy.

Výzva na predkladanie ponúk.

Prílohy výzvy na predkladanie ponúk.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Zuzana Marcinčinová
Vytvorené: 09.11.2017 09:30
Upravené: 09.11.2017 13:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001