Spracovanie Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky 2017

Predmetom zákazky je vypracovať ÚPN VÚC Košický kraj – Zmeny a doplnky 2017, podľa § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v platnom znení. Predmetom zmeny je aktualizácia trasy Prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko v úseku hranica kraja s PSK – Veľké Kapušany, podľa predloženej dokumentácie pre územné konanie a podkladov Eustream a.s. Požadované zmeny spracovať: - v komplexnom urbanistickom výkrese, - vo výkrese technickej infraštruktúry – energetika, - v textovej časti a tabuľkovej časti, - v záväznej časti vrátane úplného znenia. To všetko v zmysle nižšie uvedenej výzvy a jej príloh.

 

Výzva na predkladanie ponúk

Opis predmetu zákazky

Návrh zmluvy

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Martin Papcún
Vytvorené: 18.01.2017 09:30
Upravené: 18.01.2017 10:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001