Druhé kolo výzvy ID/2022 – Participácia

Dokumenty k výzve

Informácie k výzve nájdete v priložených súboroch:   

 1. Výzva ID 2022 Participácia
 2. Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie ID 2022 Participácia
 3. Aktualizácia č.1 Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie ID 2022 Participácia
 4. Manuál publicity
 5. Čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy


Vaše žiadosti o poskytnutie dotácií v rámci Individuálnych dotácií – Participácia môžete podávať na stránke https://vucke.egrant.sk/ a zvolení si programu ID/2022-Participácia.

Postup pri podávaní žiadostí cez elektronický formulár

Voľba grantového programu ID/2022- Participácia a vyplnenie formuláru žiadosti o poskytnutie dotácie.

Pred prvým podaním žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2022 je potrebné, aby sa každý žiadateľ zaregistroval v systéme egrant: https://vucke.egrant.sk/, kde si vytvorí účet. Následne, prihlasovacie údaje (e-mail a heslo) žiadateľ použije pri prihlasovaní do systému egrant. Po prihlásení si vyberie grantový program ID/2022-Participácia.

V prípade, že ste už zaregistrovaní v systéme egrant: https://vucke.egrant.sk/, pri ďalšom postupe je potrebné sa zaregistrovať do programu ID/2022 - Participácia.
Po rozkliknutí  sa žiadateľovi rovno sprístupní formulár s údajmi, ktorý je potrebné vyplniť.

Po úspešnej registrácii v egrante sa užívateľovi systému zobrazia dve záložky „DOMOV“ a „MOJA ŽIADOSŤ“. Žiadateľ začne vypĺňať formulár v záložke „MOJA ŽIADOSŤ“. V záložke „DOMOV“ žiadateľ nájde základné informácie o výzve.

Pri vypĺňaní žiadosti odporúčame žiadateľom, aby svoju žiadosť priebežne ukladali kliknutím na funkciu “PRIEBEŽNE ULOŽIŤ” pre prípad, že sa preruší pripojenie na internet, inak dôjde k strate neuložených údajov.

Výška finančných príspevkov alokovaných na túto výzvu je v sume 100 000 EUR.

Zaregistrovanie žiadosti v elektronickom systéme a doručenie spolu s povinnými prílohami.

Po vyplnení elektronického formuláru, je potrebné nahrať aj povinné prílohy. Pokým žiadateľ nevyplní povinné polia, systém neumožní žiadosť „ODOSLAŤ“. Po kompletnom vyplnení formulára sa funkcia „ODOSLAŤ FORMULÁR“ stane aktívnou. Podobne ďalšie tlačidlá ako: „VYTLAČIŤ FORMULÁR,“ resp. „STIAHNUŤ AKO PDF“.

Po stiahnutí formulára vo forme .pdf žiadateľ formulár vytlačí, podpíše, opatrí pečiatkou (ak relevantné) a spolu s prílohami zašle poštou najneskôr do 15.06.2022 (uzávierka) na adresu poskytovateľa. Rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky.

Adresa poskytovateľa:
Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Na obálke so Žiadosťou o poskytnutie dotácie v rámci druhého kola výzvy ID/2022-Participácia musí byť  uvedené:

Druhé kolo výzvy KSK ID/2022-Participácia
Názov a adresa žiadateľa

Žiadosti o dotáciu odoslané iným spôsobom (faxom, e-mailom) ako je uvedené, doručené na inú adresu ako je uvedená vo výzve alebo podané na prepravu iným spôsobom ako je uvedené vo výzve, nebudú akceptované a budú vrátené žiadateľovi.

V rámci kontroly formálnej správnosti môže byť žiadosť o poskytnutie dotácie z hodnotiaceho procesu vylúčená:

 • ak nespĺňa podmienky poskytnutia dotácie uvedené vo výzve,
 • ak žiadateľ neodstránil zrejmé formálne nedostatky v žiadosti o poskytnutie dotácie, alebo v jej prílohách v stanovenej lehote,
 • ak je žiadateľ dlžníkom na sociálnom a zdravotnom poistení,
 • ak je žiadateľ daňovým dlžníkom,
 • ak je voči žiadateľovi vedený výkon rozhodnutia (nie je relevantné pre subjekty verejnej správy),
 • ak je ku dňu podania žiadosti voči žiadateľovi vedené konkurzné konanie, je v konkurze a bol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (nie je relevantné pre subjekty verejnej správy),
 • ak je ku dňu podania žiadosti žiadateľ je v nútenej správe (vzťahuje sa na obce),
 • ak je ku dňu podania žiadosti žiadateľ v likvidácii,
 • ak žiadateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania,
 • ak žiadateľ po vyzvaní na doplnenie, v stanovenej lehote nepredložil požadované doklady,
 • ak overenie informácií uvedených žiadateľom v teste štátnej pomoci preukáže, že poskytnutie dotácie žiadateľovi by bolo poskytnutím štátnej pomoci a/alebo pomoci de minimis podľa osobitného predpisu,
 • ak žiadateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora (vzťahuje sa na žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora).

Poskytovateľ si v ktorejkoľvek fáze schvaľovacieho procesu vyhradzuje právo v prípade skrytej duplicity (rovnaké projekty, resp. projekty s rovnakým cieľom, podané pod menom rôznych subjektov) túto skutočnosť preskúmať a v odôvodnených prípadoch projekty vyradiť.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 16.05.2022 07:51
Upravené: 09.09.2022 11:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001