Druhé kolo výzvy DS/2021

Dokumenty k výzve

Informácie k druhému kolu výzvy nájdete v priložených súboroch:

 1. Výzva DS_2021
 2. Vzorový formulár žiadosti DS_2021
 3. Test štátnej pomoci
 4. Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie_DS_2021
 5. VZN 10_2020 DS_2021
 6. Manuál publicity_DS_2021


Vaše žiadosti o poskytnutie dotácií v rámci Dotačnej schémy môžete podávať na stránke https://vucke.egrant.sk/ a zvolení si programu DS/20212. kolo.

Postup pri podávaní žiadostí cez elektronický formulár

Voľba grantového programu DS/2021 – 2. kolo a vyplnenie formuláru žiadosti o poskytnutie dotácie

Pred prvým podaním žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2021 je potrebné, aby sa každý žiadateľ zaregistroval v systéme egrant: https://vucke.egrant.sk/kde si vytvorí účet. Následne, prihlasovacie údaje (e-mail a heslo) žiadateľ použije pri prihlasovaní do systému egrant. Po prihlásení si vyberie grantový program DS/20212. kolo.

V prípade, že ste už zaregistrovaní v systéme egrant: https://vucke.egrant.sk/, pri ďalšom postupe je potrebné sa zaregistrovať do programu DS/2021 - 2. kolo.

Po rozkliknutí  sa žiadateľovi rovno sprístupní formulár s údajmi, ktorý je potrebné vyplniť. Výška minimálneho spolufinancovania pre DS/2021 - 2. kolo je 10% z celkových oprávnených výdavkov. Minimálna výška pomoci je 500,00 EUR. Maximálna výška pomoci nesmie presiahnuť výšku finančných prostriedkov stanovených na príslušný okres.

Po úspešnej registrácii v egrante sa užívateľovi systému zobrazia dve záložky „DOMOV“ a „MOJA ŽIADOSŤ“. Žiadateľ začne vypĺňať formulár v záložke „MOJA ŽIADOSŤ“. V záložke „DOMOV“ žiadateľ nájde základné informácie o výzve.

Pri vypĺňaní žiadosti odporúčame žiadateľom, aby svoju žiadosť priebežne ukladali kliknutím na funkciu “PRIEBEŽNE ULOŽIŤ” pre prípad, že sa preruší pripojenie na internet, inak dôjde k strate neuložených údajov.

Zaregistrovanie žiadosti v elektronickom systéme a doručenie spolu s povinnými prílohami.

Po vyplnení elektronického formuláru, je potrebné nahrať aj povinné prílohy. Pokým žiadateľ nevyplní povinné polia, systém neumožní žiadosť „ODOSLAŤ“. Po kompletnom vyplnení formulára sa funkcia „ODOSLAŤ FORMULÁR“ stane aktívnou. Podobne ďalšie tlačidlá ako: „VYTLAČIŤ FORMULÁR,“ resp. „STIAHNUŤ AKO PDF“.

Po stiahnutí formulára vo forme .pdf žiadateľ formulár vytlačí, podpíše, opatrí pečiatkou (ak relevantné) a spolu s prílohami zašle poštou najneskôr do 8. 10. 2021 (uzávierka 2. kola) na adresu poskytovateľa. Rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky.

Adresa poskytovateľa:

Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Obálka so Žiadosťou o poskytnutie dotácie v rámci výzvy DS/2021 – 2.kolo  musí byť riadne uzatvorená a musí na nej byť uvedené:

Výzva KSK DS/2021 – 2.kolo
Názov a adresa žiadateľa
„Žiadosť o dotáciu - NEOTVÁRAŤ

Žiadosti o dotáciu odoslané iným spôsobom (faxom, e-mailom) ako je uvedené, doručené na inú adresu ako je uvedená vo výzve alebo podané na prepravu iným spôsobom ako je uvedené vo výzve, nebudú akceptované a budú vrátené žiadateľovi.

V rámci kontroly formálnej správnosti môže byť žiadosť o poskytnutie dotácie z hodnotiaceho procesu vylúčená:

 • * ak nespĺňa podmienky poskytnutia dotácie uvedené vo výzve,
 • * ak žiadateľ neodstránil zrejmé formálne nedostatky v žiadosti o poskytnutie dotácie, alebo v jej prílohách v stanovenej lehote,
 • * ak je žiadateľ dlžníkom na sociálnom a zdravotnom poistení,
 • * ak je žiadateľ daňovým dlžníkom,
 • * ak je voči žiadateľovi vedený výkon rozhodnutia (nie je relevantné pre subjekty verejnej správy),
 • * ak je ku dňu podania žiadosti voči žiadateľovi vedené konkurzné konanie, je v konkurze a bol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (nie je relevantné    
 •    pre subjekty verejnej správy),
 • * ak je ku dňu podania žiadosti žiadateľ je v nútenej správe (vzťahuje sa na obce),
 • * ak je ku dňu podania žiadosti žiadateľ v likvidácii,
 • * ak žiadateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania,
 • * ak žiadateľ po vyzvaní na doplnenie, v stanovenej lehote nepredložil požadované doklady,
 • * ak overenie informácií uvedených žiadateľom v teste štátnej pomoci preukáže, že poskytnutie dotácie žiadateľovi by bolo poskytnutím štátnej pomoci a/alebo pomoci de minimis podľa osobitného
 •     predpisu,
 • * ak žiadateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora (vzťahuje sa na žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora).

Poskytovateľ si v ktorejkoľvek fáze schvaľovacieho procesu vyhradzuje právo v prípade skrytej duplicity (rovnaké projekty, resp. projekty s rovnakým cieľom, podané pod menom rôznych subjektov) túto skutočnosť preskúmať a v odôvodnených prípadoch projekty vyradiť.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 16.09.2021 08:00
Upravené: 17.09.2021 08:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001