SOŠ automobilová Košice - zmluvy

Zmluva: 2021/9

Číslo v CRZ*:

2021/9

Číslo zmluvy:

2021/05/17

Názov:

Rámcová kúpna zmluva

Predmet:

1. Uzavretím tejto rámcovej kúpnej zmluvy zmluvné strany prejavujú vôľu a.) spravovať sa touto rámcovou kúpnou zmluvou pri uzavieraní jednotlivých kúpnych zmlúv, na základe ktorých sa predávajúci zaviaže dodať kupujúcemu tovar zo sortimentu uvedeného v prílohe č. 1 tejto rámcovej kúpnej zmluvy (ďalej len „tovar“), previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaviaže tovar od predávajúceho prev ziať a predávajúcemu zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu; b.) dohodnúť vopred časť obsahu týchto kúpnych zmlúv ako obchodné podmienky. 2. Pokiaľ jednotlivá kúpna zmluva (na dodanie tovaru) uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim po dobu účinnosti tejto rám covej kúpnej zmluvy neurčuje inak, má sa za to, že obchodné podmienky uvedené v tejto rámcovej kúpnej zmluve sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Odchylné dojednania predávajúceho a kupujúceho v jednotlivej kúpnej zmluve, ktorú uzavrú na základe tejto rámcovej kúpnej zmluvy , však majú prednosť pred znením obchodných podmienok 3. Kupujúci môže rozšíriť predmet rámcovej kúpnej zmluvy o ďalší tovar, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1 tejto rámcovej kúpnej zmluvy a ktorých potrebu nebolo možné predvídať pred uzatvorením zmluvy.

Dodatok ku zmluve:

2021/65
2021/66
2021/1184

Zmluvná strana :

kupujúci: Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 04199 Košice, IČO: 17078407

Zmluvná strana :

predávajúci: Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT a.s.), Plynárenská 6 821 09 Bratislava, IČO: 31331131

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

17.05.2021

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

19.05.2021

Účinnosť zmluvy:

20.05.2021

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

2021/9 (PDF, 286,56 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 23.07.2018 21:15