SOŠ automobilová Košice - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 2020/16

Číslo v CRZ*:

2020/16

Číslo zmluvy:

ZM-KO-OD-20-1140_SO

Názov:

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

Predmet:

1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonávať pre objednávateľa tieto služby: a) za účelom energetického zhodnotenia odpadov v mieste plnenia: Zariadenie pre energetické využitie odpadov, 040 17 Košice - Barca (ďalej len „ZEVO“), prevziať od objednávateľa odpad špecifikovaný v prílohe č. 1 (spáliteľný odpad), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy; b) za účelom zhromaždenia a vytriedenia odpadu v mieste plnenia: Stredisko DZO, 040 17 Košice - Barca (ďalej len „DZO“) s následným energetickým/materiálovým zhodnotením odpadu alebo zneškodnením odpadu určeným spôsobom, prevziať od objednávateľa odpad špecifikovaný v prílohe č. 1 (spáliteľný odpad), v prílohe č.2, v prílohe č. 3 (elektroodpad) a/alebo v prílohe č. 4 (stavebný odpad), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy; c) za účelom zhodnotenia odpadu, prevziať od objednávateľa odpad špecifikovaný v prílohe č. 4 (stavebný odpad), ktorý nie je vhodný na energetické alebo materiálové zhodnotenie; d) za účelom zneškodnenia odpadu určeným spôsobom, vytriedenú časť odovzdaného odpadu nevhodnú na energetické alebo materiálové zhodnotenie, prepraviť a odovzdať do určeného koncového zariadenia, to všetko za podmienok podľa tejto zmluvy a v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a v súlade s kategorizáciou odpadov v zmysle Katalógu odpadov ustanoveného Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. (ďalej len „Katalóg odpadov) a v zmysle právoplatne vydaných rozhodnutí spoločnosti KOSIT a.s.. 2. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za poskytnuté služby dohodnutú cenu za podmienok dojednaných v tejto zmluve a dodržiavať povinnosti stanovené zmluvou, zákonom o odpadoch a súvisiacimi právnymi predpismi. 3. Objednávateľ berie na vedomie, že zhotoviteľ je oprávnený vytriediť a posúdiť odovzdaný odpad v závislosti od jeho vlastností a aktuálneho stavu na vhodný alebo nevhodný na energetické zhodnotenie v ZEVO, resp. na materiálové zhodnotenie; v prípade nevhodnosti následne určiť spôsob jeho zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch. ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. ZM-KO-OD-20-1140_SO uzatvorená podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Dodatok ku zmluve:

2021/1100
2023/102
2023/1291
2024/1047
2024/1155

Zmluvná strana :

objednávateľ: Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 04199 Košice, IČO: 17078407

Zmluvná strana :

predávajúci: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

17.07.2020

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

28.07.2020

Účinnosť zmluvy:

29.07.2020

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 23.05.2024 09:37