Aktuality odboru SO pre IROP

16.12.2021

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2022, verzia 2

       
Riadiaci orgán: Integrovaný regionálny operačný program
 
15.12.2021

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnom stave výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC11-2021-76

       
Počas trvania prvého hodnotiaceho kola výzvy boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 79 114 878 Eur (zdroj EÚ), čo zároveň predstavuje sumu ŽoNFP v konaní. Indikatívna disponibilná alokácia na výzvu predstavuje 53 900 000 Eur (zdroj EÚ). Pozn.: Disponibilná alokácia na výzvu sa znižuje po vydaní prvostupňových rozhodnutí za všetky ŽoNFP v danom posudzovanom časovom období.
 
13.12.2021

Písomné vyzvanie na predloženie ŽoNFP na podporu efektívnej implementácie IROP pre žiadateľov Košický samosprávny kraj, mesto Košice a mesto Bratislava, kód písomného vyzvania: IROP-PO6-SC61-2021-88

       
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje Písomné vyzvanie na predloženie žiadostí o NFP na podporu efektívnej implementácie IROP pre žiadateľov Košický samosprávny kraj, mesto Košice a mesto Bratislava, kód písomného vyzvania: IROP-PO6-SC61-2021-88.
 
13.12.2021

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68

       
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2021-68 plánuje uzavrieť výzvu dňa 17.01.2022, čo je zároveň termín uzávierky 2 hodnotiaceho kola výzvy. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.
 
09.12.2021

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie infraštruktúry cyklistickej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-82

       
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie infraštruktúry cyklistickej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-82.
 
02.12.2021

Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy č. IROP-PO7-SC71-2021-77

       
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AKTUALIZÁCIA č. 1
k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy IROP-PO7-SC71-2021-77.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.09.2021 09:54
Upravené: 17.09.2021 09:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról