Tematické ciele (TC) programu a priority

Program ENI HUSKROUA 2014-2020 poskytuje finančnú podporu v rámci 4 tematických cieľov, ktorými sú:

  • TC3 Podpora miestnej kultúry a zachovanie historického dedičstva
  • TC6 Ochrana životného prostredia, zmiernenie vplyvov klimatických zmien a prispôsobenie sa im
  • TC7 Zlepšenie prístupnosti regiónov, rozvoj udržateľných a voči klimatickým zmenám odolných dopravných a komunikačných sietí a systémov
  • TC8 Spoločné výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany

Vybrané tematické ciele berú do úvahy zistené potreby pohraničnej oblasti, plánovaný obsah hlavných operačných programov v členských štátoch, skúsenosti z predchádzajúceho Programu.

Tematický cieľ  3 - Podpora miestnej kultúry a zachovania historického dedičstva

Priorita 1: Podpora miestnej kultúry a historického dedičstva spolu s funkciami cestovného ruchu.

Cieľom tejto priority je rozvinúť oprávnené územie ako spoločnú turistickú destináciu založenú na kultúrnych, historických, náboženských hodnotách so zachovaním jej historického a kultúrneho dedičstva.

Tematický cieľ 6 - Ochrana životného prostredia, zmiernenie vplyvov klimatických zmien a prispôsobenie sa im

Priorita 1: Udržateľné využívanie životného prostredia na prihraničnom území – zachovanie prírodných zdrojov, opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov a znečistenia riek.

Cieľom tejto priority je podporiť zachovanie a udržateľné využívanie spoločných prírodných hodnôt na prihraničnom území s cieľom iniciovať kroky pre energetickú účinnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ako aj znížiť ohrozenie kvality vôd spôsobené odpadom.

Tematický cieľ 7 - Zlepšenie prístupnosti regiónov, rozvoj udržateľných a voči klimatickým zmenám odolných dopravných a komunikačných sietí a systémov

Priorita 1: Rozvoj dopravnej infraštruktúry s cieľom zlepšiť mobilitu osôb a tovaru

Cieľom tejto priority je zlepšiť cezhraničnú mobilitu ľudí a tovaru, vytvoriť základ pre ekonomickú spoluprácu a znížiť rozdiely regiónov prostredníctvom rozvoja infraštruktúry, prepravných služieb a služieb hraničných priechodov

Priorita 2: Rozvoj infraštruktúry informačno-komunikačných technológií a výmena  informácií

Cieľom tejto priority je zvýšiť použitie informačno-komunikačných nástrojov a pomôcť zdieľať informácie medzi občanmi, inštitúciami a firmami hraničného regiónu.

Tematický cieľ 8 - Spoločné výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany

Priorita 1: Podpora spoločných aktivít zameraných na predchádzanie prírodným a človekom spôsobeným katastrofám, podpora spoločného postupu v mimoriadnych situáciách

Cieľom tejto priority je vytvoriť technické zázemie, stratégie a základy spolupráce, za účelom zvládnutia a predchádzania prírodným a človekom spôsobeným katastrofám, ktoré môžu ohroziť obyvateľov pohraničného územia.

Priorita 2: Podpora rozvoja zdravia

Cieľom tejto priority je zlepšiť preventívnu činnosť, dostupnosť a úroveň služieb zdravotnej starostlivosti ako aj súvisiacich zdravotných sociálnych programov pre obyvateľov pohraničnej oblasti.

Každý jeden projekt by mal prispieť k ukazovateľom výstupu a výsledku stanovených programom. Zoznam očakávaných výsledkov, ktoré program plánuje dosiahnuť ako aj ukazovatele výsledkov a ukazovatele výstupov, spolu s preddefinovanými indikátormi,  je možné stiahnuť nižšie:

Zároveň bol pre každý jeden Tematický cieľ a prioritu spracovaný zoznam orientačných činností, ktorý si žiadateľ môže pozrieť tu:

Zoznam orientačných činností pre jednotlivé tematické ciele a priority

Autor/zdroj: Ing. Barbora Kováčová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 12:46
Upravené: 23.07.2018 15:33