Aktuálne výzvy programu ENI HUSKROUA

Aktuálne je vyhlásená výzva do 13. Februára 2020 s celkovou alokáciou viac ako 17 miliónov EUR

Oprávnené programové územie

projekty financované z programového rozpočtu môžu byť realizované v nasledujúcich územných celkoch:

V Maďarsku

 • Sabolčsko-satmársko-berežská župa
 • Boršodsko-abovsko-zemplínska župa (pridružený región s plnými právami účasti)

Na Slovensku

 • Košický kraj
 • Prešovský kraj

V Rumunsku

 • Marmarošská župa,
 • Satumarská župa
 • Župa Suceava (pridružený región s obmedzenými právami účasti) 

Na Ukrajine

 • Zakarpatská oblasť,
 • Ivanofrankivská oblasť
 • Černovická oblasť (pridružený región s obmedzenými právami účasti)

+ Významné sociálne, ekonomické a kultúrne centrá, ktorými sú Budapešť, Debrecín, Eger, Bratislava, Banská Bystrica, Zvolen, Bukurešť,  Kluž a Kyjev

1.3 Tematické ciele (TC) programu a priority

Pracovná skupina pre prípravu Programu vybrala tieto tematické ciele:

 • TC3 Podpora miestnej kultúry a zachovanie historického dedičstva
  Priorita 1: Podpora miestnej kultúry a historického dedičstva spolu s funkciami cestovného ruchu
 • TC6 Ochrana životného prostredia, zmiernenie vplyvov klimatických zmien a prispôsobenie sa im
  Priorita 1: Udržateľné využívanie životného prostredia na prihraničnom území –zachovanie prírodných zdrojov, opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov a znečistenia riek
 • TC7 Zlepšenie prístupnosti regiónov, rozvoj udržateľných a voči klimatickým zmenám odolných dopravných a komunikačných sietí a systémov
  Priorita 1: Rozvoj dopravnej infraštruktúry s cieľom zlepšiť mobilitu osôb a tovaru
 • TC8 Spoločné výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany
  Priorita 1: Podpora spoločných aktivít zameraných na predchádzanie prírodným a  človekom spôsobeným katastrofám, podpora spoločného postupu v mimoriadnych situáciách
  Priorita 2:  Podpora rozvoja zdravia

Alokácia podľa priorít

Tematický cieľ Priorita Alokácia na prioritu v eurách Minimálna suma v eurách Maximálna suma v eurách % z rozpočtu programu na prioritu - 3. výzva % priority na 3. výzvu z celkového rozpočtu na výzvu
Tematický cieľ 3:
Podpora miestnej kultúry a zachovanie historického dedičstva
Priorita 1
Podpora miestnej kultúry a historického dedičstva spolu s funkciami cestovného ruchu
3.450.000 50.000 1.000.000 24,44% 19.94%
Tematický cieľ 6:
Ochrana životného prostredia, zmiernenie vplyvov klimatických zmien a prispôsobenie sa im
Priorita 1
Udržateľné využívanie životného prostredia na prihraničnom území – zachovanie prírodných zdrojov, opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov a znečistenia riek
2.500.000 100.000 1.500.000 14,79% 14.45%
Tematický cieľ  7:
Zlepšenie prístupnosti regiónov, rozvoj udržateľných a voči klimatickým zmenám odolných dopravných a komunikačných sietí a systémov
Priorita 1
Rozvoj dopravnej infraštruktúry s cieľom zlepšiť mobilitu osôb a tovaru
4.250.000 100.000 1.500.000 33,45% 24.57%
Tematický cieľ  8:
Spoločné výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany
Priorita 1
Podpora spoločných aktivít zameraných na predchádzanie prírodným a človekom spôsobeným katastrofám, podpora spoločného postupu v mimoriadnych situáciách
3.000.000 100.000 1.500.000 26,05% 17.34 %
Priorita 2
Podpora rozvoja zdravia
4.100.000 50.000 1.000.000 35,6 % 23.7 %

Viac informácií o výzve nájdete v dokumente Príručka pre žiadateľa

Stručný prehľad základných informácií o projektoch.

Definícia projektu: projekt pozostáva zo súboru činností zameraných na dosiahnutie konkrétnych, zmerateľných, relevantných, dosiahnuteľných a načasovaných výsledkov a cieľov, ktoré prispievajú k programovým prioritám.

Projekty môžu získať finančný príspevok z Programu za predpokladu, že spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:

 1. prinášajú jasný vplyv a prínos v oblasti cezhraničnej spolupráce, ako je to opísané v programovom dokumente, a dokazujú pridanú hodnotu stratégií a programov Únie;
 2. realizujú sa na programovom území;
 3. spadajú do jednej z týchto kategórií:
  1. integrované projekty, pri ktorých každý prijímateľ vykonáva časť činností projektu na svojom vlastnom území;
  2. symetrické projekty, pri ktorých sa podobné aktivity realizujú súbežne v členských štátoch a na Ukrajine.

Podmienkou programu je mať aspoň 1 partnera z oprávneného programového územia Ukrajiny

Úradné hodiny
Pondelok 7:30-12:30
Utorok 7:30-12:30
Streda 7:30-12:30
Štvrtok 7:30-13:30
Piatok 7:30-12:30

Miera podpory
Maximálna výška ERDF príspevku 90%
Minimálna výška ERDF príspevku 50%

Miera spolufinancovania:
Ukrajina: 10%
Členské štáty EÚ (Slovensko): 10% = (5% Vlastné zdroje organizácie  + 5% z národného rozpočtu )

Podrobné informácie ohľadom vnútroštátneho spolufinancovania v členských štátoch bude k dispozícii na programovej internetovej stránke.

meno                             telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Barbora Kováčová 055 6196 656 410, Strojárenská 3 barbora.kovacova@vucke.sk

Autor/zdroj: Ing. Barbora Kováčová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 14:00
Upravené: 02.12.2019 16:07