Kultúra

„Košický samosprávny kraj - región s jedinečnou kultúrnou identitou a  hrdým  imidžom dynamicky sa rozvíjajúceho sa územia, kde kultúrna rozmanitosť, moderná ponuka kvalitných služieb a zachované kultúrne dedičstvo podporujú spolupatričnosť, hrdosť, kreativitu a aktivitu obyvateľov, záujem a spokojnosť návštevníkov.“

Oblasť kultúry je významným faktorom kvality života obyvateľstva a dôležitou súčasťou hospodárskeho a sociálno-ekonomického rozvoja Košického samosprávneho kraja. Krajská samospráva prostredníctvom odboru kultúry a cestovného ruchu mapuje kultúrne potreby a zabezpečuje kultúrne služby pre jeho obyvateľov i návštevníkov.

KSK je v súčasnosti zriaďovateľom 20 kultúrnych organizácií s právnou subjektivitou, ktoré zamestnávajú vyše 500 profesionálnych zamestnancov. Geografické rozmiestnenie sídel kultúrnych zariadení prevažne vo väčších mestách regiónu sleduje zámer dostupnosti kultúrnych služieb pre všetkých obyvateľov kraja. Rôznorodosť kultúrnych zariadení predurčuje ich poslanie, ktorým je

 • uchovávanie kultúrneho dedičstva
 • tvorba a prezentácia hudobno-dramatického umenia v podmienkach divadiel
 • spravovanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov múzeí a galérií
 • spravovanie a prezentácia knižných fondov
 • realizácia výchovnovzdelávacích podujatí v rámci mimoškolskej výchovy
 • organizovanie festivalov, súťaží a prehliadok v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a tradičnej ľudovej kultúry a umenia
 • kvalitatívny systematický rozvoj ostatných kultúrnych služieb a kultúrnych aktivít na území Košického samosprávneho kraja

Mapa kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK                 

 

Kompetencie KSK voči riadeným organizáciám spočívajú predovšetkým v koordinácii, aktivizácii a hospodársko - riadiacej činnosti, ale aj v nastavovaní a usmerňovaní strategického rozvoja kultúry. KSK pri tejto činnosti využíva finančné prostriedky z vlastného rozpočtu, ale získava ich aj z ďalších externých zdrojov z rôznych projektov, grantov a dotačných schém.

Mimoriadne významným rozvojovým impulzom v oblasti kultúry bol od roku 2008 projekt Košice- európske hlavné mesto kultúry 2013, do ktorého sa krajská samospráva zapojila investične i programovo. V meste Košice sa realizoval projekt  Ostrovy kultúry s cieľom zatraktívniť a rozšíriť ponuku kultúrnych služieb v meste a v regióne je to dlhodobý rozvojový program Terra incognita, ktorého cieľom je rozvíjať v kraji kultúrny turizmus.

Záverečná prezentácia - Prínos KSK k projektu EHMK 2013 (PDF, 10MB)


Zároveň sa za uplynulé roky podarilo zrealizovať a dokončiť ďalšie významné rekonštrukcie objektov poskytujúcich kultúrne služby a výsledky investičných aktivít dokumentuje obrazom prezentácia nižšie.

 • 7 Ostrovov kultúry (Historická účelová budova Východoslovenského múzea Košice, Východoslovenská galéria, Bábkové divadlo, Barkóczyho palác, knižnica, Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova ulica, Divadlo Thália, Ulička remesiel – Lapidárium)
 • Astronomický areál  - rekonštrukcia Moussonovho domu a parku, Michalovce
 • Kaštieľ v Trebišove - obnova národnej kultúrnej pamiatky, obnova  Jazdiarne
 • Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave
 • Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia
 • Letohrádok Dardanely - revitalizácia  areálu hudobného múzea v Markušovciach
 • Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach
 • Revitalizácia depozitára Východoslovenského múzea v Košiciach – Šaci
 • Dom tradičnej kultúry Gemera v Rožňave
 • Regionálna muzeálna expozícia Jozef Mailátha, Kráľovský Chlmec (Pozri bližšie Projekty v kultúre v ROP)

Obnova kultúrneho dedičstva v Košickom kraji predstavuje jednu z najrozsiahlejších investícií do kultúrnej infraštruktúry na Slovensku a v rámci nej boli využité finančné prostriedky z európskej a národnej úrovne ako aj vlastné zdroje regionálnej samosprávy.

Rozvoj kultúry v Košickom samosprávnom kraji je postavený na týchto princípoch:

REGIONÁLNA KULTÚRNA IDENTITA

Regionálna kultúra je jedným z nosných prvkov budovania regionálnej identity obyvateľov – ich vzťahu k regiónu. V meniacom sa globalizovanom multikulturálnom svete sa prostredníctvom rozvoja regionálnej kultúry posilňuje orientácia na pozitívne hodnoty, zodpovednosť, aktivita a zdravá hrdosť človeka na miesto, kde žije. Cez jedinečné bohatstvo hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva kraja sa profiluje nenapodobiteľný a rozmanitý obraz Košického regiónu pre všetkých jeho obyvateľov návštevníkov.

PROSPERITA

Kultúra je nástroj na ekonomickú prosperitu regiónu cez systematicky riadený kultúrny turizmus a rozvoj kreatívneho priemyslu.  Využitie ekonomického potenciálu kultúry prispieva k zvýšeniu dynamiky rozvoja územia a prináša tvorbu nových pracovných miest v kreatívnom priemysle i cestovnom ruchu so špecifickým dôrazom na kultúrny turizmus.

KVALITA A INOVÁCIE

Bohatá ponuka kvalitných kultúrnych služieb postavená na autentických tradíciách a zároveň reflektujúca inovácie a moderné trendy, slúži na uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov a návštevníkov regiónu a prispieva k vyššej kvalite života.

DIVERZITA A INKLÚZIA

Kultúrna, prírodná, etnická a rovnako tak náboženská rozmanitosť  je charakteristickým znakom  bohatstva Košického regiónu. Zachovávanie tejto výnimočnej diverzity  a zároveň jej sprístupňovanie širokej verejnosti vhodnými formami vytvára cenné synergické efekty. Zapájanie všetkých cieľových skupín je dôležitým prvkom kultúrnej participácie obyvateľstva, ktorá predstavuje základnú formu účasti verejnosti v kultúrnych službách.

SPOLUPRÁCA A PARTNERSTVO

Kultúrna politika KSK je otvorená pre spoluprácu s ďalšími aktérmi (napr. obce, mestá). Nezávislí kultúrni operátori a mimovládne  organizácie z tretieho sektora pôsobiace v oblasti kultúry dopĺňajú komplex kultúrnych služieb a sú odrazom kreativity jednotlivcov a životaschopných komunít. V záujme dosahovania integrovaných riešení je dôležitá spolupráca so subjektmi z iných oblastí (napr. školstvo, sociálne veci a pod.), rovnako tak nielen domáca ale aj zahraničná spolupráca.

DOSTUPNOSŤ

Umožnenie prístupu ku kultúrnym službám sa prejavuje v ich priestorovom a geografickom rozmiestnení v regióne, ako aj v podobe foriem, ktorými s ku užívateľovi dostávajú (napr. virtuálny priestor a pod.)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Veronika Bertová
Vytvorené: 11.09.2013 12:27
Upravené: 16.08.2022 10:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001