Stavebné povolenie

Košický samosprávny kraj povoľuje mestu Košice stavbu: „ŽSR, Integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice, stavby IKD – 1. etapa. IKD Košice, Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie s napojením ŽSR“.

Košický samosprávny kraj, ako príslušný špeciálny stavebný úrad  podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, príslušný špeciálny stavebný úrad pre stavby mestských dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke dráhy alebo doprave na nej podľa § 105 ods.1 písm. c) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) v spojení s § 3 písm. b) bod 2 a 3 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení  neskorších predpisov, sa oboznámil so žiadosťou stavebníka v stavebnom konaní a podľa § 66 stavebného zákona a § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov povoľuje stavebníkovi: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00 691 135 stavbu: „ŽSR, Integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice, stavby IKD – 1. etapa. IKD Košice, Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie s napojením ŽSR“, ktorá je rozdelená na dve samostatne realizovateľné časti stavby (UČS) UČS 31 „Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie“ a UČS 32A  „Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie (bez napojenia na ŽSR).

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.03.2014 06:00
Upravené: 15.11.2021 17:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001