Stavebné povolenie

Košický samosprávny kraj povoľuje mestu Košice stavbu: „KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice“. Stavba je rozdelená na samostatne realizovateľné ucelené časti stavby (UČS) UČS 02, 03, 04, 05, 06.

Košický samosprávny kraj, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, príslušný špeciálny stavebný úrad pre stavby mestských dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke dráhy alebo doprave na  nej podľa § 105 ods.1 písm. c) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) v spojení s § 3 písm. b) bod 2 a 3 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, sa oboznámil so  žiadosťou stavebníka v  stavebnom konaní a  podľa § 66 stavebného zákona a § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov povoľuje stavbu: „KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice“. Stavba je rozdelená na  samostatne realizovateľné ucelené časti stavby (UČS) UČS 02, 03, 04, 05, 06.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.03.2015 08:30
Upravené: 22.11.2021 14:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001