Stavebné povolenie

Košický samosprávny kraj povoľuje mestu Košice stavbu: "Obratisko Staničné námestie, Obratisko Námestie Maratónu mieru"

Košický samosprávny kraj, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, príslušný špeciálny stavebný úrad pre stavby mestských dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke dráhy alebo doprave na  nej podľa § 105 ods.1 písm. c) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) v spojení s § 3 písm. b) bod 2 a 3 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, sa oboznámil so  žiadosťou stavebníka v  stavebnom konaní a  podľa § 66 stavebného zákona a § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov povoľuje stavbu "Obratisko Staničné námestie, Obratisko Námestie Maratónu mieru".

Autor/zdroj: Erika Bartková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.04.2014 15:00
Upravené: 22.11.2021 13:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001