Plán udržateľnej mobility Košického kraja

Projekt riešiaci dopravnú infraštruktúru a organizáciu dopravy pripravený v rámci Operačného programu - IROP programovacie obdobie 2014 - 2020.

Logá organizácií zapojených do financovania projektu

Základné informácie o projekte

  • Názov projektu: Plán udržateľnej mobility Košického kraja
  • Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
  • Konkrétny cieľ: 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
  • Žiadateľ: Košický samosprávny kraj
  • Termín realizácie: jún 2018 - december 2019
  • Financovanie: 95% NFP (EÚ + ŠR), 5% spolufinancovanie Košický samosprávny kraj

Popis projektu

Plán udržateľnej mobility Košického kraja (PUM KK) sa týka dopravnej infraštruktúry aj organizácie dopravy. Obsahuje všetky druhy dopravy (motorová, nemotorová, verejná, individuálna, cyklistická, nákladná).

Podkladom pre jeho vypracovanie je zber údajov a spracovanie podrobných dopravných prieskumov a dopravného modelovania (v rôznych obdobiach kalendárneho roka a týždňa s cieľom zistiť prepravné toky a dopravné potreby regiónu).

Výsledkom sú definované vízie, ciele a opatrenia vo forme konkrétnych projektov a plánom implementácie. PUM podlieha strategickému environmentálnemu hodnoteniu (SEA).

Súčasťou PUM Košického kraja bude okrem uvedených výstupov aj dokument „Aktualizácia Plánu dopravnej obslužnosti KSK“. Aktualizovaný PDO v budúcnosti zabezpečí optimálnu obslužnosť kraja pri využití maximálnej efektívnosti verejných prostriedkov.

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu

Po realizácii projektu bude kraj disponovať údajmi z rôznych dopravných prieskumov. Košický samosprávny kraj bude mať aktualizovaný PDO, ktorý do budúcnosti zabezpečí optimálnu obslužnosť kraja za maximálnej efektívnosti využitia verejných prostriedkov. Projekt prispeje k riešeniu situácie v dopravnej oblasti kraja, nakoľko po realizácii projektu bude KSK disponovať strategickým materiálom, na základe ktorého bude následne možné realizovať opatrenia v oblasti dopravy prostredníctvom projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu. PUM bude strategickým dokumentom, ktorý bude mať svoj plán implementácie a monitoringu.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 09.07.2018 10:00
Upravené: 06.12.2021 16:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001