Správa ciest KSK obstarala novú techniku bez zaťaženia krajského rozpočtu

Podľa všeobecných obchodných podmienok prenajímateľa je možné techniku po skončení doby nájmu odkúpiť.

Košický samosprávny kraj sa ohradzuje voči tvrdeniam niektorých krajských poslancov k nevýhodnosti zmluvy, ktorú uzatvorila Správa ciest KSK na prenájom techniky a mechanizmov na zimnú a letnú údržbu ciest formou operatívneho lízingu. Tí tvrdia, že zmluva je nevypovedateľná a že po jej skončení nebude možné odkúpiť prenajímanú techniku. „Podľa všeobecných obchodných podmienok prenajímateľa, Správa ciest KSK má právo po uplynutí doby nájmu prednostné právo na odkúpenie vozidiel po skončení lízingu. Nie je teda pravdou, že tieto mechanizmy nebude možné odkúpiť za zostatkovú cenu. Tiež nie je pravou, že zmluva je nevypovedateľná. Zmluva sa odvoláva na obchodný zákonník, konkrétne v článku 10 hovorí, že práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa spravujú príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka, ktorý bližšie upravuje možnosti odstúpenia od zmluvy. Okrem toho v článku 8 odseku 8 zmluvy sa uvádza, že prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ako celku alebo odstúpiť od nájmu konkrétneho vozidla a predčasne ukončiť nájom v prípade, keď je nájomca v omeškaní s úhradou lízingovej splátky alebo iných platieb,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Výhrady sa týkali aj využiteľnosti vozidiel, podľa časti poslancov sú využívané iba na 50 percent. Správa ciest KSK informovala a doložila, že stroje sú dodávané postupne, istý čas trvá zaškolenie zamestnancov a následne môžu byť využívané naplno na krajských cestách. Konkrétne v júli sa využiteľnosť dodaných strojov pohybovala na úrovni 70-tich percent, pričom poruchovosť vozového parku Správy ciest KSK bola pod hranicou 10-tich percent.

Správa ciest KSK okrem toho obstarala novú techniku formou operatívneho lízingu bez zaťaženia krajského rozpočtu, keďže vďaka nej bude mať táto župná organizácia vyšší vlastný príjem v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Konkrétne, pri skeptickom odhade je očakávaná bilancia prínosov za obdobie 2023 – 2030 až 9 miliónov eur a pri reálnom odhade to môže byť až 14 miliónov eur. Okrem toho správa ciest ušetrí milióny eur za náhradné diely a servis vozidiel, ktoré doposiaľ využívala a ktoré boli zastarané a poruchové. „Keďže sme išli cestou operatívneho lízingu a nezaťažili sme krajský rozpočet, tieto výdavky sa neodzrkadlia ani v dlhovej službe kraja. Zároveň ušetrené finančné zdroje kraja môžeme ďalej využiť napríklad na opravu 140 kilometrov ciest. Na zastupiteľstve sme síce počuli, že je milión možností, ako sa to dá urobiť inak, ale neodznela ani jedna iná možnosť. Treba tiež chápať, že na Správe ciest KSK sú ľudia, ktorým sa toto zefektívňovanie nepáči, keďže sa odzrkadlí v znižovaní počtu zamestnancov. Je prirodzené, že prejavujú svoj názor a svoju nespokojnosť, vnímam to ako transparentnosť, no poslanci by mali mať schopnosť rozlišovať podstatné od nepodstatných informácií, obzvlášť, ak sú štatutári iných samospráv,“ dodal Trnka.

Vďaka novej zmluve získala Správa ciest Košického samosprávneho kraja 73 nových mechanizmov a príslušenstva, ktoré slúži cestárom na zimnú a letnú údržbu. Vďaka nej môže vykonávať aj činnosti, ktoré doposiaľ nerealizovala, prípadne ich realizovala prostredníctvom externých spoločností.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.08.2023 11:20
Upravené: 17.01.2024 15:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001