Organizátori IDS založili Slovenskú asociáciu organizátorov verejnej dopravy

Na Slovensku bola založená prvá asociácia, ktorej cieľom je vzájomná spolupráca a výmena informácií v oblasti organizácie verejnej osobnej dopravy, najmä v oblasti integrovaných dopravných systémov. Zakladajúcimi členmi sa stali Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. a IDS Východ, s.r.o. – organizátor integrovanej dopravy Košického a Prešovského kraja

Budovanie integrovaných dopravných systémov (IDS) je dlhodobý proces, ktorý cestujúcim postupne prináša vyššiu kvalitu cestovania, jednoduchší nákup cestovných lístkov, cenové zvýhodnenie                 pre pravidelných cestujúcich, či vzájomnú koordináciu cestovných poriadkov železničnej, prímestskej autobusovej a mestskej hromadnej dopravy.

Poslaním organizátorov IDS je udržiavanie a zvyšovanie počtu cestujúcich vo verejnej hromadnej doprave. Vytvorenie kvalitnej integrovanej dopravy je účinný prostriedok v snahe obmedziť individuálnu automobilovú dopravu.  Prioritným zámerom je zníženie podielu osobných automobilov na celkovom objeme dopravy, čo znamená najmä zvýšenie bezpečnosti, zvýšenie celkovej pohody obyvateľov, zníženie zamorenia ovzdušia exhalátmi, zníženie hluku alebo aj zníženie zaberania verejného priestranstva.

Zástupcovia organizátorov integrovaných dopravných systémov na Slovensku sa rozhodli založiť záujmové združenie právnických osôb s názvom Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy (SAOVD), aby spoločne vytvorili platformu pre vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií v oblasti organizácie verejnej osobnej dopravy, najmä v oblasti integrovaných dopravných systémov.

„Cieľom nášho združenia je zároveň vytvárať spoločnú platformu za účelom zastupovania záujmov všetkých členov na rokovaniach s orgánmi miestnej a ústrednej štátnej správy a pri presadzovaní legislatívnych zmien v oblasti verejnej osobnej dopravy,“ uviedla generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. a zároveň prvá predsedníčka Správnej rady SAOVD Zuzana Horčíková.

„Podobne ako v susednej Českej republike, kde takáto asociácia úspešne funguje už od roku 2004,  bude našou úlohou zjednocovať stanoviska k aktuálnym problémom v oblasti verejnej dopravy. Spoločnými silami sa musíme snažiť zmeniť systém verejnej dopravy na Slovensku  tak, aby sme vrátili občanom dôveru v tento spôsob uspokojovania ich prepravných potrieb. Pri tom však  nesmieme zabúdať na odlišné potreby jednotlivých regiónov Slovenska“ doplnil Richard Staškovan, konateľ Integrovanej dopravy v Žilinskom kraji, s.r.o.

„Očakávame, že pozitívne efekty spolupráce organizátorov IDS prispejú k zlepšeniu stavu verejnej dopravy na Slovensku. Rovnako dôležitá je vzájomná spolupráca Ministerstva dopravy a výstavby SR, samosprávnych krajov a miest, ktorí objednávajú služby verejnej dopravy v rovnakom území, ako je to v prípade spolupráce  Košického a Prešovského kraja. Jedine vzájomnou spoluprácou dokážeme efektívne zmeniť trend neustáleho nárastu individuálnej dopravy so všetkými jeho negatívnymi dôsledkami,“ zhodli sa konatelia IDS Východ, s.r.o. Milan Škorupa a Radovan Hužvík.

Členovia asociácie sa dohodli aj na  spoločnej tvorbe návrhov organizačných a právnych štandardov     vo verejnej doprave a koordinovanom rozvoji integrovaných dopravných systémov na Slovensku.

Ďalším z cieľov novovznikajúceho záujmového združenia je vytvorenie spoločnej marketingovej platformy za účelom propagácie myšlienky integrácie verejnej dopravy a výhod pre cestujúcich z toho plynúcich, ako aj propagácie konkrétnych integrovaných dopravných systémov členov asociácie. 

Vzhľadom na regionálnu pôsobnosť zakladajúcich členov a perspektívu rozširovania SAOVD o nových členov sa zástupcovia integrovaných systémov dohodli, že sídlo SAOVD bude v Žiline.  Riadnymi členmi združenia sa môžu stať všetky právnické osoby, ktorých predmetom činnosti je priama organizácia verejnej dopravy prostredníctvom prevádzky integrovaného dopravného systému. Ostatnými členmi sa môžu stať právnické osoby, ktoré spolupracujú s organizátormi verejnej osobnej dopravy, resp. ktoré vyrábajú produkty alebo poskytujú služby potrebné na zaistenie verejnej dopravy.   

Autor/zdroj: IIDS Východ, s.r.o.
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 05.08.2020 11:08
Upravené: 07.12.2021 16:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001