Košická župa spracovala Plán udržateľnej mobility KSK, no bude stáť viac

Tento strategický a plánovací dokument v oblasti dopravy bude slúžiť ako podklad pre národný dopravný model aj ako podklad k čerpaniu eurofondov pre obce a mestá v kraji.

Košický samosprávny kraj (KSK) vypracoval krajský Plán udržateľnej mobility (PUM KSK), ktorý je kľúčovým dokumentom v procese získania eurofondov. Pripravovať ho začal v polovici roka 2018, kedy sa realizovali dopravné prieskumy a zber údajov o stave dopravy v kraji. PUM KSK je zameraný na všetky druhy dopravy, teda verejnú osobnú dopravu, individuálnu automobilovú dopravu, nemotorovú aj nákladnú. Osobitný zreteľ je kladený na udržateľné druhy dopravy. Dlhodobý plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja obsahuje spracovaný dopravný model kraja, a to až do roku 2050.

Návrhová časť PUM zakotvuje najmä opatrenia pre rozvoj trvalo udržateľných druhov dopravy a návrhy na umiestnenie záchytných parkovísk, prestupných terminálov, výstavbu obchvatov miest,  nových cestných prepojení, rozvoj integrovaného dopravného systému Košického kraja, celkový rozvoj verejnej osobnej dopravy a dobudovanie diaľničnej siete na území kraja. Župa doposiaľ PUM spracovaný nemala. „Na Pláne udržateľnej mobility KSK sme pracovali tri roky, jeho spracovanie je podmienkou pri realizácii projektov financovaných z fondov Európskej únie. Znamená to, že žiadatelia budú môcť využiť PUM KSK ako základný podklad k čerpaniu eurofondov. Plán udržateľnej mobility KSK a dopravný model kraja budú slúži ako podklad pre spracovanie národného dopravného modelu, ktorý Slovensko zatiaľ nemá vypracovaný,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Košický samosprávny kraj je zároveň jediným krajom na Slovensku, ktorý má spracovaný aj Plán dopravnej obslužnosti (PDO) ako súčasť PUM. Výstupom PDO je napríklad analýza dopravnej obslužnosti, prognóza prepravného dopytu a návrh nového linkového vedenia verejnej dopravy. V závere spracovania podliehal PUM aj strategickému environmentálnemu hodnoteniu (SEA). „V rámci Plánu udržateľnej mobility KSK analyzujeme dopravnú vyťaženosť jednotlivých úsekov ciest aj železničných tratí, prognózujeme stav do roku 2050 a navrhujeme konkrétne riešenia dopravnej infraštruktúry v kraji. Samosprávam odporúčame realizovať opatrenia na podporu verejnej a nemotorovej dopravy, teda udržateľných spôsobov dopravy, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a podporujú integrovaný dopravný systém na východnom Slovensku“ dodal Trnka.

V PUM KSK sú zakreslené budúce záchytné parkoviská na vstupoch do mesta Košice, a to napríklad na Zelenom dvore, pri U. S. Steele, na Heringeši, pred Košickou Novou Vsou, na Pereši, v Čermeli, pred Krásnou pri Hornáde či na Moskovskej ulici. Záchytné parkoviská navrhuje župa stavať aj pri železničných staniciach. Vo verejnej autobusovej doprave odporúča využívať obojstranné autobusové zvozy a linky rýchleho spojenia. V prípade území s nízkou mobilitou obyvateľstva odporúča obsluhu alternatívnymi druhmi verejnej dopravy. PUM KSK obsahuje aj opatrenia na zlepšenie stavu cyklistickej a pešej dopravy. Jeho neodmysliteľnou súčasťou je aj dobudovanie diaľničnej siete na území Kraja. Diaľničné prepojenie D1 by malo viesť od Košíc až po hranicu s Ukrajinou. Súčasťou PUM KSK je tiež rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Olšany, Rožňava – Jablonov nad Turňou, vrátane tunela Soroška, ale aj ďalšie úseky rýchlostných ciest. Do roku 2050 sú navrhnuté tiež výstavby obchvatov miest a nových cestných prepojení.

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja je spolufinancovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu, pričom celkové výdavky sa vyšplhali na viac než 450 000 eur. Zhotoviteľom bola česká firma NDCON s.r.o., ktorá pri príprave vychádzala z pokladov spracovaných Úradom KSK, NDS, a.s., SSC Bratislava, ZSSK, a.s. a ŽSR. „Napriek nedodržaniu termínov zo strany dodávateľa a kvalite jeho čiastkových výstupov súvisiacich s prípravou Plánu udržateľnej mobility KSK sa nám podarilo po niekoľkomesačných peripetiách zhotoviť tento dôležitý plán pre celý Kraj. Bude nás to však stáť o 107 000 eur viac. Riadiaci orgán nám udelil korekciu z dôvodov, ktoré spôsobil tento dodávateľ a neboli zapríčinené Košickým samosprávnym krajom. V budúcnosti preto budeme mať problém spolupracovať s týmto dodávateľom na akomkoľvek projekte,“ dodal Trnka.

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja nadväzuje na spracovaný dokument mesta Košice - Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice. Spolu s Plánom udržateľnej mobility Prešovského samosprávne kraja a Stratégiou udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov tvoria jednotnú komplexnú stratégiu rozvoja integrovanej osobnej dopravy na východnom Slovensku. Plán udržateľnej mobility KSK budú schvaľovať krajskí poslanci na najbližšom zasadnutí 26. októbra.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 15.10.2020 13:00
Upravené: 07.12.2021 17:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001