Košický samosprávny kraj dá na opravy, rekonštrukcie a údržbu mostov a ciest II. a III. triedy 43 miliónov eur

Košický samosprávny kraj (KSK) opraví v tomto roku cesty a mosty vo všetkých okresoch na svojom území. Pokračovať bude aj v investičných akciách do cestnej infraštruktúry schválených Zastupiteľstvom KSK v predchádzajúcom volebnom období.

Košický samosprávny kraj vlastní celkovo 1 957 kilometrov ciest II. a III. triedy a  658 mostných objektov. Správa ciest KSK, ktorá zabezpečuje správu a údržbu krajských ciest, už takmer pred mesiacom začala s opravou výtlkov. Na bežnú údržbu ciest a mostov schválili poslanci Zastupiteľstva KSK finančné prostriedky vo výške 15 515 554 eur.

„Opravy vozoviek lokálnymi vysprávkami vykonávame už od 9. apríla 2018 vlastnými kapacitami Správy ciest KSK. Realizujeme ich kombináciou studených a teplých technológií. Technológiu tzv. studeného asfaltovania využijeme aj pri súvislých opravách ciest, čo by malo podľa predbežných prepočtov priniesť úsporu v rozpočte na tento rok vyše pol milióna eur,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).

V tomto roku pripravuje kraj rekonštrukciu takmer 30 kilometrov ciest vo všetkých okresoch kraja a 12 mostov. Na ich rekonštrukciu sú z rozpočtu KSK na rok 2018 vyčlenené kapitálové výdavky vo výške 24 788 501 eur, z toho na rekonštrukcie ciest II. a III. triedy financovaných z úveru Európskej investičnej banky 5 861 500 eur, na rekonštrukcie mostov a ciest II. a III. triedy z vlastných zdrojov 927 000 eur a na  modernizácie ciest II. triedy financovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 13 300 000 eur. Kraj sa bude podieľať na spolufinancovaní z vlastných zdrojov sumou 700 000 eur. Okrem toho ráta aj s finančnou rezervou na projektové zámery a nepredvídané výdavky z fondov EÚ a zo zdrojov KSK vo výške 4 000 000 eur.

Jednou z finančne najnákladnejších investícií bude obnova povodňami poškodených ciest v okrese Košice - okolie. V rámci nej bude zrekonštruovaná vozovka od obce Kostoľany nad Hornádom po Obišovce a cesta z obce Kysak do Veľkej Lodiny. Rekonštrukcia oboch komunikácií by mala stáť 4 111 430 eur a bude financovaná z úveru Európskej investičnej banky. Okrem toho prejde rekonštrukciou cesta v obci Čečejovce (444 670 eur), úsek od križovatky obce Čaňa smerom do obce Haniska (550 000 eur) a komunikácia v obci Vyšný Klátov (156 300 eur). Nezabudlo sa ani na trebišovský okres, opravami prejde vozovka od obce Čerhov po Malú Tŕňu (421 560 eur). Z dôvodu zosuvov budú zrekonštruované komunikácie v obci Trhovište (107 500 eur) a v obci Baška (70 000 eur).

Kraj pripravuje aj rekonštrukcie ciest z vlastných zdrojov, a to vo výške 927 000 eur. Po 120 000 eur pôjde na cestu v intraviláne mesta Nálepkovo, úsek pri vodnej nádrži Palcmanská Maša a vozovka od obce Záhor po Pinkovce. Opráv sa dočká aj oporný múr pri ceste v katastri obce Žakarovce (70 000 eur) a tri mosty, ktoré sú v havarijnom stave. Za 105 000 eur zrekonštruuje kraj most nad potokom Čremošná v obci Kováčová, 80 000 eur si vyžiada oprava mosta cez potok Peklisko v obci Olcnava a 70 000 eur most v extraviláne obce Hnilčík. Úrad KSK v tomto roku plánuje vypracovať aj projektové dokumentácie na rekonštrukciu ciest v Rudňanoch a Smolníku.

„V havarijnom stave máme 60 kilometrov  ciest II. a III. triedy. Prostriedky na ich rekonštrukciu sme rozdelili do všetkých okresov s prihliadnutím na to, kde je najhoršia situácia. V najbližšom období začneme proces verejného obstarávania tak, aby sme s prípravou rekonštrukcií začali už v priebehu leta,“ uviedol R. Trnka.

Košický samosprávny kraj bude v tomto roku pokračovať aj v investičných akciách schválených zastupiteľstvom v minulom období. Z rezervného fondu KSK budú financované rekonštrukcie vo výške 288 500 eur, a to zosuv oporného múra vedľa cesty III/3374 - Slivník  (83 000 eur), rekonštrukcia oporného múra Markušovce (42 500 eur) a zosuv nad priepustom - Nový Salaš   (163 000 eur).

Z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2 495 800 eur na rekonštrukcie mostných objektov. Zrekonštruovaný bude most cez inundačný kanál pred obcou Vojany (270 906 eur), most cez odpadový kanál za obcou Veľké Raškovce (245 406 eur) aj most cez mŕtve rameno Latorice pred obcou Oborín (31 560 eur). Opravovať sa budú aj mosty nad železničnými traťami, a to nad priecestím Onča (189 000 eur) a nad traťou Košice - Čierna nad Tisou pred obcou Nižná Myšľa (384 000 eur). Rekonštrukcie sa dočká aj most cez bažinu pred obcou Zatín (88 200 eur), cez stojacu vodu za obcou Péder (75 600 eur), cez horský potôčik pred obcou Veľký Folkmár (26 440 eur), cez rieku Slaná v obci Brzotín (315 000 eur), cez rieku Ondava pri obci Sírnik (561 210 eur) a most cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany (308 496 eur).  

Za posledných desať rokov vynaložil kraj na opravy a údržbu svojich ciest, ktoré zabezpečuje Správa ciest KSK, vyše 100 miliónov eur. Vzhľadom na veľké množstvo výtlkov aj na čerstvo zrekonštruovaných úsekoch ciest chce Úrad KSK preveriť v akej kvalite sa v minulosti realizovali ich rekonštrukcie.

„Mnohé z našich ciest sú už po pár mesiacoch v porovnateľne zlom stave v akom sa nachádzali aj pred opravou výtlkov. Nevylučujem, že aj kvôli zanedbanej alebo nesprávne prevedenej údržbe máme v havarijnom stave tak veľké množstvo ciest. Chceme nielen efektívne vynakladať finančné prostriedky na opravy ciest, ale efektívne ich aj opravovať. Okrem toho sme zakúpili aj váhy na váženie vozidiel prechádzajúcich po krajských cestách. Chceme predísť tomu, aby po nich prechádzali preťažené kamióny, ktoré ich neúmerne zaťažujú,“ vysvetlil R. Trnka s tým, že prvé takéto váženie by sa malo uskutočniť začiatkom leta.

Okrem vyššie uvedených výdavkov sú v rozpočte KSK vyčlenené aj finančné prostriedky na nákup techniky určenej na rekonštrukcie ciest, a to vo výške 4 600 000 eur, z toho z úveru z Európskej investičnej banky 2 600 000 eur  a z vlastných zdrojov KSK 2 000 000 eur.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 10.05.2018 10:24
Upravené: 06.12.2021 16:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001