V pláne opráv Správy ciest KSK je 33 mostných objektov

Správa ciest KSK eviduje 658 mostov na cestách II. a III. triedy v kraji. Mosty sú podľa technického stavu zaradené do siedmich stupňov podľa stavebno-technického stavu (I. – VII.) V roku 2017 bolo do plánu obnovy a rekonštrukcie zaradených 33 mostných objektov.

Stavebno-technický stav mostov KSK k 12.05. 2017

Počet mostov

Percentuálne vyjadrenie

  I. - Bezchybný

34

5,0 %

 II. - Veľmi dobrý

80

12,0 %

III. - Dobrý

278

42,2 %

IV. - Uspokojivý

219

33,3 %

  V. - Zlý

29

4,7 %

VI. - Veľmi zlý

17

2,6 %

VII. - Havarijný

1

0,2 %

spolu

658

100,0 %

Do opráv a rekonštrukcií sú zaradené prednostne mosty v stavebno-technickom stupni VI. – V. – IV. so zohľadnením dopravného významu cestnej komunikácie. V roku 2017 bolo do plánu obnovy a rekonštrukcie zaradených 33 mostných objektov. Zaradené boli všetky mosty, ktoré sa  nachádzajú v VI. stupni a ďalšie mosty, ktoré vykazujú potrebu obnovy po vykonaných prehliadkach v zmysle technických predpisov.

Financovanie rekonštrukcie mostných objektov je zabezpečované z niekoľkých zdrojov:

Trinásť mostov sa bude rekonštruovať vďaka financovaniu z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Technickú prípravu štyroch projektov má na starosti odbor investícií, prípravy a implementácie projektov KSK. Projekty zahŕňajú opravy ciest i mostov, ktoré sú ich súčasťou. Ide o projekt Cesta II/547- hranica okresu Košice/Košice okolie - Spišské Vlachy; Cesta II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec; Cesta II/582 – Michalovce – Sobrance; Cesta II/550 a II/548 - Moldava nad Bodvou – Jasov – Košice. V prípade prvých troch projektov už bola podpísaná Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku (NFP). Po odsúhlasení riadiaceho orgánu a po dohode viacerých samosprávnych krajov (Košický, Trenčiansky, Trnavský a Prešovský samosprávny kraj) bude realizované spoločné verejné obstarávanie prostredníctvom Prešovského samosprávneho kraja. V prípade štvrtého projektu prebiehajú procesy k podpisu Zmluvy o NFP.

Tri mosty sú zaradené medzi projekty, na ktoré budú použité finančné zdroje z úveru od Európskej investičnej banky (EIB): most Smolník (362 tisíc eur), most Hnilčík (152 tisíc eur) a most Kluknava (813 tisíc eur).

Ďalších 14 mostov zaradených do IV., V. a VI. stupňa v celkovej predpokladanej obstarávacej výške 2 634 160 eur je financovaných z kapitálových výdavkov rozpočtu KSK pridelených v máji tohto roku.

Rekonštrukcia mosta Ružín je financovaná z kapitálových výdavkov KSK ako mimoriadna situácia (1 651 tisíc eur).

Ostávajúce dva mosty v obci Nováčany boli v roku 2017 opravené z bežných prevádzkových prostriedkov Správy ciest KSK (70 tisíc eur).

Aktuálne je zo 14 mostných objektov, na opravu ktorých boli vyčlenené kapitálové zdroje z rozpočtu KSK, ukončený most M 7173 cez rieku Olšava v obci Opiná (pôvodný stavebno-technický stupeň VI.), pred ukončením prác je most M 6337 cez Železný potok v obci Hnilčík (V.) a most M559 (V.) cez Arnutovský potok pri obci Arnutovce. Prebieha príprava technických podkladov pre vyhlásenie procesov verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác na dva menšie mosty (do 10 metrov): M 3406 (VI.) most cez bažinu pred obcou Zatín a most M 4153 (V.) za obcou Peder; ďalej na tri stredne veľké trojpoľové mosty:  most M 4980 (V.) cez rieku Slaná v Brzotíne, most M 1417(VI.) za železničným priecestím Onča a most M 2788 (V.) nad železničnou traťou pred obcou Nižná Myšľa.

Na štvorpoľové a viacpoľové mosty M 1683 (VI.) cez inundačný kanál pred obcou Vojany, most M 1828 (VI.) cez odpadový kanál  za obcou Veľké Raškovce, most  M 2774 (V.) cez rieku Ondava pri obci Sirník a most M 112 (IV.) cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany, bola zadaná diagnostika mostnej konštrukcie. Jej výsledkom bude celkový elaborát, ktorého súčasťou budú protokoly z vykonaných skúšok a grafické znázornenia jednotlivých deformácií, vrátane technického popisu pre každý most samostatne. Diagnostika spracovaná Technickou univerzitou Košice (TUKE) je podkladom pre proces prípravy verejného obstarávania na výber zhotoviteľa na realizáciu stavebných prác.

Najväčšia pozornosť je venovaná mostu na ceste II/547 cez vodnú nádrž Ružín. Na moste bola vykonaná diagnostika celej konštrukcie mosta, robili sa búracie práce (vozovky, chodníky, zábradlie, rímsy), vykonali sa práce na zosilnení nosnej konštrukcie (predpínacie laná, priečniky, opory). V súčasnosti sa pripravuje osadenie mostovky na ložiská, budujú sa prechodové oblasti na oboch stranách mosta, realizuje sa debnenie ríms. Je potrebné zabetónovať nové chodníkové rímsy, spádový betón, zrealizovať izolácie mostovky s odvodnením, konštrukcie vozovky a osadiť bezpečnostné zariadenia (zvodidlá, zábradlia). Práce prebiehajú podľa schváleného harmonogramu, mali by byť ukončené začiatkom decembra tohto roku.

Autor/zdroj: Gabriela Pelikánová, SC KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 09.10.2017 11:13
Upravené: 06.12.2021 15:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001