Rekonštrukcia je ukončená, most Ružín začína slúžiť verejnosti

Rekonštrukcia mosta Ružín je ukončená, v sobotu 9. decembra 2017 podvečer bude obnovená premávka pre osobné vozidlá a most začne slúžiť verejnosti.

Prednosta Okresného úradu Košice Jozef Lazár rozhodol o odvolaní mimoriadnej situácie na území Košického kraja od dňa 9. decembra 2017 od 18. hodiny. Mimoriadna situácia trvala spolu 363 dní. Jej dôvodom bola havarijná situácia na moste cez vodnú stavbu Ružín, ktorá viedla k jeho úplnej uzávierke. V dôsledku toho nastala kritická situácia pre obyvateľov obcí okresov Gelnica a Spišská Nová Ves, ktoré stratili priame spojenie s mestom Košice. Po ukončení rekonštrukcie mosta na základe výsledkov zaťažovacej skúšky a po vydaní kolaudačného rozhodnutia sa premávka obnoví bez obmedzení pre motorové vozidlá. Pominulo ohrozenie života, zdravia a majetku obyvateľstva územného obvodu Košického kraja. Sprejazdnením zrekonštruovaného mosta pominuli dôvody vyhlásenia mimoriadnej situácie.

Zhotoviteľom stavby „Odstránenie havarijného stavu mosta II/547 020 Ružín - rekonštrukcia“ bola spoločnosť STRABAG s.r.o., ktorá bola v priamom rokovacom konaní vybraná spomedzi troch renomovaných uchádzačov. Zmluvne dohodnutá cena diela je 1 651 200 eur s DPH. Stavenisko zhotoviteľ prevzal 27. júla 2017, ukončenú stavbu odovzdal Správe ciest KSK
6. decembra 2017.

Zaťažovacia skúška mosta sa uskutočnila 29. novembra 2017. Jej presný pracovný program spracovala Žilinská univerzita v Žiline. Most bol zaťažený nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou 120 ton. Pri tomto zaťažení bol geodeticky zameraný priehyb mosta a posúdené kritériá podľa platnej technickej normy (STN 73 6209).

Výsledky zaťažovacej skúšky preukázali, že most vyhovel všetkým kritériám, ktoré predpisuje norma. Zaťažiteľnosť mosta je vyhovujúca pre cestnú dopravu bez obmedzení. Žilinská univerzita preto odporučila udeliť súhlas s uvedením mosta do prevádzky. Zaťažiteľnosť mosta po rekonštrukcii je stanovená takto: normálna 32 ton, vyhradená 80 ton a výnimočná 196 ton. Na ceste II/547, na ktorej sa most nachádza, však bude dopravným značením opätovne obmedzená nákladná doprava nad 12,5 ton v úseku Košice – Jaklovce. Uvedené obmedzenie bolo stanovené najmä s ohľadom na stav cesty II/547 cez horský priechod Jahodná. Rýchlosť na moste bude obmedzená na 60 km/h v záujme bezpečnosti cestnej premávky vzhľadom na smerové oblúky na ceste pred a za mostom.

„Budeme sa snažiť využiť všetky legislatívne možnosti na to, aby sme na moste obmedzili premávku vozidiel nad 12 ton. Na odstránenie všetkých pochybností o aktuálnych parametroch zrekonštruovaného mostu budem iniciovať vykonanie dynamickej zaťažovacej skúšky mosta Ružín,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

V stredu 6. decembra 2017 sa uskutočnilo kolaudačné konanie - ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Na základe záveru z ústneho pojednávania Okresný úrad Košice – okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný stavebný úrad, vydal 7. decembra 2017 kolaudačné rozhodnutie.

V spolupráci s dopravnou políciou boli realizované zmeny v trvalom dopravnom značení a zrušené dočasné dopravné značenie obchádzkových trás určených počas uzatvorenia mosta cez vodnú nádrž Ružín. Po otvorení mosta Ružín na doteraz používanej účelovej lesnej ceste Zlatník – Opátka už nebude Správa ciest KSK zabezpečovať údržbu.

Od nedele 10. decembra začínajú platiť nové cestovné poriadky pravidelnej autobusovej a železničnej dopravy. Pravidelné autobusové linky budú opäť využívať most Ružín. Aktualizované cestovné poriadky sú na označníkoch autobusových zastávok. Prvý autobusový spoj (číslo 801409/63) prejde po moste v nedeľu ráno o 4.48 h smerom k autobusovej zastávke „Košické Hámre, most“. Vďaka ochote a spolupráci zainteresovaných sa podarilo stihnúť otvorenie mosta zároveň s termínom platnosti nových cestovných poriadkov pravidelnej autobusovej dopravy 2017/2018.

Na zmiernenie dôsledkov havarijného stavu bolo od decembra minulého roka prijatých niekoľko opatrení. Správa ciest KSK zabezpečila úpravu lesnej účelovej cesty Zlatník – Opátka vrátane rozšírenia na niektorých úsekoch, zvýšenia počtu výhybní a položenia súvislej asfaltovej vrstvy. Účelová cesta bola po celú dobu udržiavaná a monitorovaná. Na ceste III/3460 medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi, ktorá bola oficiálnou obchádzkovou trasou (Margecany - Sedlice – Ruské Pekľany – Obišovce), cestári opravili povrch vozovky a stabilizovali dve zosuvné miesta. Doprava pre obyvateľov obce Opátka bola zabezpečená účelovým automobilom, na ktorého nájom uzavrela Správa ciest KSK zmluvu s obcou. Obec podľa potrieb obyvateľov zabezpečovala dopravu týmto automobilom k spojom z obce Košická Belá a dopravu žiakov do školy. Po otvorení mosta sa prenájom automobilu skončí a ďalej ho bude využívať Správa ciest KSK.

Informácie k priebehu rekonštrukcie mosta Ružín

Stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi stavebných prác, ktorým je spoločnosť Strabag s.r.o., dňa 27. júna 2017. V prvej fáze bolo zrealizované odľahčenie mostného zvršku – odstránenie zábradlia, rímsy, vozovky, odvodňovacieho systému, izolácie mostovky a mostných záverov. Bola očistená nosná konštrukcia mostovky. Následne boli v nosnej konštrukcii mostovky vyvŕtané otvory pre novú predpínaciu výstuž.

Súbežne s prácami na moste bol realizovaný dodatočný geologický prieskum pre výpočet sadania pilierov mosta. Od 1. augusta 2017 došlo po dohode so správcom vodného diela ku zníženiu vodnej hladiny o cca 1,5 m, čo umožnilo monitorovanie stavu pilierov pod hladinou kamerovým systémom pomocou potápačov a odber vzoriek vývrtmi z pilierov. Výsledky potvrdili dobrý stavebný stav pilierov, bez sadania.

Sanácia nosnej konštrukcie spočívala v zmene statického systému. Pôvodný stredový kĺb bol zmonolitnený a do konštrukcie mostovky bolo vnesené dodatočné predpätie pomocou voľnej predpínacej výstuže. Priehyb mostovky bol sanovaný zdvihovými účinkami vneseného dodatočného predpätia, vyrovnávacou vrstvou betónu a úpravou nivelety.

Mostovka je chránená novou hydroizolačnou vrstvou. Odvodnenie povrchu izolácie je zabezpečené cez jestvujúce odvodňovače. Navyše boli dobudované odvodnenia povrchu izolácie medzi odvodňovačmi.

Nové rímsy (obojstranné chodníky) sú opatrené zábradlím a zábradlovým mostným zvodidlom. Na koncoch mosta sú osadené povrchové mostné závery. V rámci sanácie spodnej stavby boli vybudované záverné múriky a prechodové dosky.

Počas celej realizácie rekonštrukcie mosta sa konali pravidelne kontrolné dni, za účasti zástupcov zhotoviteľa stavby – spoločnosti Strabag s.r.o., Správy ciest KSK a Odboru dopravy Úradu KSK.

Všetky informácie k mostu Ružín a k priebehu jeho rekonštrukcie

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 08.12.2017 16:08
Upravené: 06.12.2021 16:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001