Prehliadky mostov určuje technický predpis

Prehliadky mostov sa riadia technickými predpismi, ktoré stanovuje ministerstvo dopravy. Členia sa na bežné, hlavné a mimoriadne.

Bežné prehliadky mostov sa vykonávajú raz ročne. Zvyčajne ich vykonáva cestmajster z príslušného strediska správy ciest v okrese.

Hlavné prehliadky sa vykonávajú raz za 4 roky. Vykonáva ich mostár – zamestnanec Správy ciest KSK, ktorý je školený a spôsobilý vykonávať hlavné prehliadky na základe poverenia ministerstva dopravy.

Mimoriadne prehliadky sa vykonávajú príležitostne, napríklad v prípade náhleho zhoršenia stavebného stavu, alebo v prípade stavebných úprav mosta a podobne. Vykonáva ich tiež mostár v spolupráci s ďalšími potrebnými odborníkmi, napríklad statikom.

Prehliadky mostov sa riadia technickými predpismi, ktoré vydáva sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií ministerstva dopravy. TECHNICKÉ PODMIENKY PREHLIADKY, ÚDRŽBA A OPRAVY CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ. MOSTY sú dostupné na stránke Slovenskej správy ciest. Tieto technické podmienky (TP) sú určené pre prehliadky, údržbu a opravy trvalých a dočasných mostov, po ktorých sú vedené diaľnice, rýchlostné cesty, cesty, účelové komunikácie, ako aj lávok pre peších a cyklistov. Týkajú sa tiež mostov pre dráhové vozidlá a premostení, na ktorých je zriadené teleso pozemnej komunikácie. Účelom technických podmienok je zabezpečiť jednotný prístup k výkonu prehliadok, spracovaniu, evidencii a archivácii protokolov prehliadok cestných mostov, ako aj k výkonu údržby a opráv cestných mostov. Používajú sa pre cestné mosty, ktoré sa nachádzajú na pozemných komunikáciách (diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a III. triedy). Sú určené pre príslušných vlastníkov, alebo nimi poverených správcov cestných mostov.

Hlavné prehliadky mosta Ružín podľa technického predpisu

Rok      Stupeň      Hodnotenie    Typ prehliadky
1998      II.            veľmi dobrý     Hlavná prehliadka
2000      III.           dobrý              Hlavná prehliadka
2007      III.           dobrý              Hlavná prehliadka
2011      III.           dobrý              Hlavná prehliadka
2015      V.            zlý                  Hlavná prehliadka
2016      VII.          havarijný         Mimoriadna prehliadka

Mostná konštrukcia cez Ružínsku priehradu pri Košickej Belej bola postavená v roku 1967, ešte pred napustením priehrady. Tvorí ju rámová konštrukcia s rozpätím poli 38,5 m + 77,0 m + 38,5 m s posuvným kĺbom uprostred stredového poľa. Celková dĺžka premostenia je 152,4 m. Most je rozdelený posuvným kĺbom na dva dilatačné celky. Nosná konštrukcia bola vybudovaná technológiou letmej montáže na voľnú konzolu z votknutých pilierov. Je to prefabrikovaný most, na montáži predpínaný.

Most prešiel do vlastníctva Košického samosprávneho kraja po vzniku vyšších územných celkov pri delimitácii ciest II. a III. triedy od štátu v roku 2004. Správcom mosta je Správa ciest KSK. V zmysle technického predpisu sa vždy po štyroch rokoch vykonáva hlavná prehliadka mosta. Jej cieľom je objektívne zhodnotenie stavu konštrukcie ako celku, aj jednotlivých častí mosta a jeho zariadení z hľadiska zaťažiteľnosti, životnosti a funkčnosti. Počas štvorročného intervalu dochádza k procesom, ktoré ovplyvňujú stavebno-technický stav mosta.

Zmeny sa dejú vo vnútri mosta, bez toho, aby boli viditeľné. Aj v tomto prípade došlo k plastickým deformáciám predpätej oceľovej výstuže, ktorá je vedená vo vnútri konštrukcie mosta. To následne viedlo k zmene statického zaťaženia na niektoré časti mosta. V takom prípade môže dôjsť k náhlemu zhoršeniu stavu mosta.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.02.2017 13:00
Upravené: 03.12.2021 09:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001