O doprave v Košickom regióne

O doprave v Košickom regióne na najbližšie tri roky budú hovoriť účastníci konferencie, ktorú organizuje Košický samosprávny kraj v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a mestom Košice. Tretia medzinárodná odborná konferencia „Doprava v Košickom regióne do roku 2020“ sa koná vo štvrtok a v piatok 7. a 8. septembra 2017 v priestoroch hotela Yasmin v Košiciach.

Cieľom konferencie je podporiť rozvoj dopravy, dopravnej infraštruktúry a projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na roky 2014 – 2020 a predstaviť moderné trendy v oblasti tarifno – informačného zabezpečenia verejnej dopravy. Konferencia je zameraná na témy, ktoré majú prispieť k budovaniu a rozvoju košického regiónu podľa strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy.

„Odborné prednášky sú rozdelené do štyroch sekcií, ktoré sú tematicky zamerané vždy na jednu oblasť dopravy – cestnú, železničnú, integrovanú a udržateľnú dopravu, ktorá zahŕňa aj cyklodopravu a cykloturistiku. Ale nevyhýbame sa ani ďalším oblastiam – napríklad zástupca Letiska Košice bude hovoriť o význame leteckej dopravy v kontexte udržateľného rozvoja regiónu. Možnosti rozvoja a prepojenia železničnej dopravy na východnom Slovensku z pohľadu Slovenska a Európy predstaví zástupca železničnej spoločnosti,“ približuje program konferencie vedúci odboru dopravy KSK Ladislav Olexa.  

Zahraniční hostia konferencie predstavia fungovanie Integrovaného dopravného  systému Moravskosliezskeho kraja v Česku a hostia z Rakúska budú hovoriť o flexibilnej doprave vo vybraných európskych krajinách z projektu Interreg Európa Posledná míľa. 

Ako sa využívajú moderné 3D technológie pri stavbách diaľničných úsekov, či ako fungujú  snímače pre inteligentné cesty – o tom budú prednášať zástupcovia firiem Skanska SK a Inžinierske stavby. Stratégiu financovania ciest v Košickom kraji a ich rozvoj predstavia odborníci z odboru investícií a dopravy KSK. Okrem iného predstavia aj diaľkovú cyklistickú sieť v Košickom kraji.

Konferencia „Doprava v Košickom regióne do roku 2020“ sa koná pod záštitou ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka, predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu a primátora mesta Košice Richarda Rašiho. Na konferenciu sa prihlásilo 200 účastníkov.

Tu nájdete podrobnosti o konferencii.

Investície do dopravy a ciest

Košický samosprávny kraj je vlastníkom 574,228 km ciest II. triedy a 1382,581 km ciest III. triedy, čo je spolu 1956,809 km regionálnych ciest, na ktorých je spolu 658 mostov. Dĺžka regionálnych ciest II. a III. triedy na území Košického kraja predstavuje až 83,9 percenta celkovej dĺžky ciest na území Košického kraja. Sú to cesty najbližšie k občanom a majú rozhodujúci význam pre dopravnú obsluhu územia.

Kvalitná cestná infraštruktúra je jedným zo základných predpokladov rozvoja regiónu. V období rokov 2004 – 2015 zabezpečila krajská samospráva realizáciu opráv a rekonštrukcií ciest rôzneho rozsahu v dĺžke až 918,57 km. Kombináciou viacerých zdrojov financovania od vlastného rozpočtu, cez projekty verejno-súkromného partnerstva (PPP), cez úver od Európskej investičnej banky, až po eurofondy sa podarilo dosiahnuť výrazné zlepšenie stavebného stavu regionálnych ciest.

Úverové zdroje EIB sa čerpali v rokoch 2007 - 2011  vo výške 36 miliónov335 tisíc eur, cez tzv. PPP projekty išlo na cesty 36 miliónov 944 tisíc eur. V rokoch 2010 - 2015 krajská samospráva pripravila projekty a opravila viaceré cesty II. a III. triedy vo všetkých okresoch kraja. Financované boli z fondov Európskej únie – z Regionálneho operačného programu (ROP) prioritná os 5 - Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov. Na celkovo desiatich  stavbách sa preinvestovalo 31 miliónov 866 tisíc eur.  Súčasťou cestných stavieb boli okrem obnovy asfaltových povrchov aj rekonštrukcie odvodnení, priepustov, mostov, oporných múrov, rozšírenie a napojenie ciest a výstavba ník autobusových zastávok.

Úrad Košického samosprávneho kraja v súčasnosti pripravuje projekty v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v programovom období 2014 – 2020, prioritná os 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch. Začiatkom augusta 2017 boli podpísané zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku (NFP) na tri schválené projekty spolu vo výške 13 154 963, 51 eur s dĺžkou 26,856 km ciest.

Prvý je na ceste II/547 – hranica okresu Košice/Košice okolie – Spišské Vlachy. Ide o prvú etapu projektu od mosta Ružín (jeho rekonštrukcia je dôvodom rozdelenia projektu) po Spišské Vlachy. Celková dĺžka 10,478 km, celková výška rozpočtu s DPH: 6 618 774,50  eur.

Druhý projekt (ID-R010) sa týka komunikácie II/582 Michalovce – Sobrance. Celková dĺžka rekonštrukcie: 7,62 km, výška rozpočtu s DPH 2 491 972,30 eur.

Tretí projekt (ID-R009), na ktorý už bol podpísaná zmluva o NFP je na ceste II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec. Celková dĺžka rekonštrukcie: 8,758 km výška rozpočtu s DPH 4 044 216,71 eur.

Ďalší schválený projekt (ID-R008), pri ktorom sa pripravuje zmluva o nenávratnom finančnom príspevku, je na cestách II/550 - II/548 Moldava nad Bodvou – Jasov – Košice. Celková dĺžka rekonštrukcie: 12,507 km, výška rozpočtu s DPH 3 913 111,51 eur

Za ostatných 12 rokov bol v Košickom kraji sprevádzkovaný prvý terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou, mesto. V rámci Slovenska je pilotným projektom z Operačného programu Doprava 2007 – 2013 - vybudovanie prestupu cestujúcich z vlaku na autobus „suchou nohou“. KSK spolupracuje pri realizácií ďalších terminálov integrovanej osobnej prepravy Trebišov a Michalovce.  Vlastníkom a správcom terminálu sú Železnice SR.

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 07.09.2017 12:48
Upravené: 06.12.2021 15:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001