Na rekonštrukciu mosta bola vyhlásená súťaž

Na 21. rokovanie Zastupiteľstva KSK v pondelok 20. februára bola zaradená rozsiahla informácia o rekonštrukcii mosta Ružín. K tomuto bodu bola aj najdlhšia diskusia. Poslanci schválili aj spolufinancovanie projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, ktoré sú zamerané na rekonštrukciu ciest II. triedy.

Najaktuálnejšou informáciou je, že sa začalo verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa rekonštrukcie mosta Ružín. Vo Vestníku verejného obstarávania bolo zverejnené oznámenie o použití priameho rokovacieho konania, ktoré umožňuje legislatíva v dôsledku mimoriadnej udalosti. Správa ciest KSK oslovila tri renomované spoločnosti, ktoré majú skúsenosti v budovaní mostov: Inžinierske stavby, a. s., EUROVIA SK, a.s., STRABAG s.r.o. Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie s následným realizovaním stavebných prác na uvedenom moste. Celková hodnota obstarávania je 7 070 000 eur bez DPH. Predpokladaný dátum uzatvorenia zmluvy je 20. marec 2017. Odhadovaný termín realizácie je do konca tohto kalendárne roka.

„Rekonštrukcia mosta je možná len pri jeho úplnom uzavretí. Neexistuje variant, ktorý by umožnil čiastočnú prevádzku,“ povedal riaditeľ Úradu KSK Ondrej Bernát. „Most sa bude sa rekonštruovať postupne, potrebná bude aj stabilizácia svahov pilotážou a posúdenie stability mostných pilierov. Prvou alternatívou bolo most zbúrať a postaviť nový. Realizácia by trvala dva - tri roky s nákladmi zhruba 30 miliónov eur. Napokon sa našlo rýchlejšie a lacnejšie riešenie navrhnuté statikom a verifikované ďalšími odborníkmi. Rekonštrukcia bude spočívať v tom, že nad pôvodnou konštrukciou mosta sa postaví kompozitný nový most, ktorý sa spriahne s pôvodnou konštrukciou."

Most v súčasnosti ešte nedosahuje hranicu projektovanej životnosti. Napriek tomu vplyvom trvalej plastickej deformácie zabudovanej nosnej predpätej výstuže a následne celej konštrukcie, došlo k náhlemu zníženiu únosnosti mostnej konštrukcie. Túto rýchlu stratu predpätia nebolo možné predvídať. Uzatvorenie mosta pre automobilovú dopravu bolo nutné vzhľadom na nepredvídateľnosť únavových procesov zabudovaných materiálov, ktorých následkom môže byť krehký lom a kolaps konštrukcie. Krehký lom je stav materiálu, pri ktorom sa jeho vlastnosti menia skokom. Je charakterizovaný menšou spotrebou energie, teda nastáva pri menšom napätí a šíri sa veľkou rýchlosťou. Faktory ovplyvňujúce krehký lom sú koncentrácie napätia, dynamické a rázové namáhania a nízke teploty materiálu.

Autorizovaný statik Jozef Kurimský vo svojom podrobnom vystúpení konštatoval, že „takémuto stavu sa nedalo predísť. Tento typ mosta bol vymyslený pred 50 rokmi. Dĺžka konzol je enormne veľká. Podobný most smerom na Kapušany realizovali tou istou technológiou. Nemá deformácie, pretože konzoly z oboch strán sú podstatne menšie. Projektant bol v tej dobe smelší, ako mal byť. Bežné železobetónové konštrukcie nemajú také problémy, ako majú mosty predpínané káblami. Ďalšou chybou projektanta bolo, že nepredpokladal, že pri záveroch mosta sa po čase vplyvom deformácie mostovka môže oprieť o základ a vytvorí opačný ohyb. Pri tomto opačnom ohybe nosná výstuž prakticky nie je, je len konštrukčná.“

Prioritou regionálnej samosprávy je rýchla a kvalitnú rekonštrukciu mosta, a zároveň zmiernenie dôsledkov jeho uzatvorenia, čiže zabezpečenie alternatívneho dopravného spojenia.

Po uzavretí mosta bola ako obchádzková trasa pre osobné automobily určená trasa Margecany – Klenov – Obišovce – Košice. Na úseku medzi Obišovcami a hranicou prešovského a košického kraja bol upravený povrch vozovky, s ďalšími opravami počíta Správa ciest KSK po zlepšení poveternostných podmienok. Nákladná doprava je smerovaná na Prešov a následne na cestu I/68 prípadne diaľnicu D1.

Následkom uzávery mosta došlo k úprave pravidelnej autobusovej dopravy s prestupmi v Krompachoch a Margecanoch s prispôsobením k železničnej doprave. V spolupráci s obcou Margecany sa pripravuje rozšírenie parkovacích plôch pri železničnej stanici, ktoré budú slúžiť aj v budúcnosti pri integrovanej doprave. Uskutočňujú sa pravidelné porady za účasti zástupcov autobusových aj železničných dopravcov a obcí Ružínskeho a Hnileckého regiónu, aby sa dosiahla všeobecná dohoda pri zmenách dopravnej obslužnosti.

Na účelovej lesnej komunikácii medzi Opátkou a Zlatníkom, ktorá má prioritne slúžiť na nevyhnutné dopravné spojenie pre obyvateľov obce Opátka smerom ku Košickej Belej, urobili cestári ďalšie opravy. Zhutnili podložie a na dvoch najstrmších úsekoch položili aj asfaltovú vrstvu. Správa ciest KSK zakúpila pre obyvateľov obce Opátka mikrobus na prepravu osôb cez účelovú cestu, KSK bude hradiť náklady, ktoré obci pri preprave vzniknú.

Tu nájdete podrobné informácie o stave a riešení mimoriadnej situácie, rekonštrukcii mosta, ale aj alternatívnych riešeniach a možnostiach ich reálneho využitia, ktoré boli predložené na 21. rokovanie Zastupiteľstva KSK

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.02.2017 14:00
Upravené: 03.12.2021 09:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001