Na moste Ružín bola zaťažovacia skúška

V stredu 29. novembra 2017 bola na moste Ružín zaťažovacia skúška. Podľa prvých neoficiálnych informácií nevznikli pri nej žiadne problémy.

Odborníci zo Žilinskej univerzity vyhodnotia namerané parametre a kompletné výsledky tejto skúšky by mali byť známe na budúci týždeň. V prípade vyhovujúcich výsledkov uskutoční sa po odovzdaní stavby jej kolaudácia.

Ak budú splnené všetky náležitosti, ktoré vyžaduje platná legislatíva, most cez Ružín bude otvorený pre dopravu v nedeľu 10. decembra. Prvý autobus prímestskej autobusovej dopravy by mal prejsť po moste 10. decembra 2017 o 4:45 hod. ráno.

Spoje prímestskej autobusovej dopravy podľa nového grafikonu už počítajú s linkami, ktoré budú prechádzať po moste a opätovne spoja krajské mesto s Hnileckou a Hornádskou dolinou.

Ako sa realizovala stavba „Odstránenie havarijného stavu mosta II/547020 Ružín - rekonštrukcia“

Stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi stavebných prác, ktorým je spoločnosť Strabag s.r.o., dňa 27. júna 2017. V prvej fáze bol odľahčený mostný zvršok – odstránené zábradlia, rímsy, vozovky, odvodňovací systém, izolácie mostovky a mostných záverov. Bola očistená nosná konštrukcia mostovky. Následne boli v nosnej konštrukcii mostovky vyvŕtané otvory pre novú predpínaciu výstuž.

Súbežne s prácami na moste bol realizovaný dodatočný geologický prieskum pre výpočet sadania pilierov mosta. Od 1. augusta 2017 došlo po dohode so správcom vodného diela ku zníženiu vodnej hladiny o cca 1,5 m, čo umožnilo zmonitorovanie stavu pilierov pod hladinou kamerovým systémom pomocou potápačov a odber vzoriek vývrtmi z pilierov. Výsledky potvrdili dobrý stavebný stav pilierov, bez sadania.

Sanácia nosnej konštrukcie spočívala v zmene statického systému. Pôvodný stredový kĺb bol zmonolitnený a do konštrukcie mostovky bolo vnesené dodatočné predpätie pomocou voľnej predpínacej výstuže. Priehyb mostovky bol sanovaný zdvihovými účinkami vneseného dodatočného predpätia, vyrovnávacou vrstvou betónu a úpravou nivelety.

Mostovka je chránená novou hydroizolačnou vrstvou. Odvodnenie povrchu izolácie je zabezpečené cez jestvujúce odvodňovače. Navyše boli dobudované odvodnenia povrchu izolácie medzi odvodňovačmi.

Nové rímsy (obojstranné chodníky) sú opatrené zábradlím a zábradlovým mostným zvodidlom. Na koncoch mosta sú osadené povrchové mostné závery. V rámci sanácie spodnej stavby boli vybudované záverné múriky a prechodové dosky.

Správa ciest KSK vykonáva na stavbe technický dozor objednávateľa. Počas celej realizácie rekonštrukcie mosta sa konajú pravidelne kontrolné dni, za účasti zástupcov zhotoviteľa stavby – spoločnosti Strabag s.r.o., Správy ciest KSK a Odboru dopravy Úradu KSK.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 30.11.2017 12:54
Upravené: 06.12.2021 15:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001